Toelichting op de cursus

Toelichting bij de cursus

U komt als hulpverlener, klachtenfunctionaris of manager dagelijks in contact met veranderingen ingezondheidszorgwetgeving zoals de WGBO, de wet BIG, de Kwaliteitswet Zorginstellingen, of met vraagstukken over uw aansprakelijkheid als hulpverlener. Sommige wetten zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet Zorg en Dwang, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent u mogelijk al uit de praktijk, afhankelijk van uw werkterrein. Dat werkterrein kan de GGZ zijn of de somatische zorg, intra- of extramuraal, de care of de cure, gericht op individuele hulpverlening of op preventieve activiteiten bij bevolkingsgroepen.

De cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficiënt op de hoogte te raken van deachtergronden van deze ontwikkelingen. Wij bieden u theoretische kennis in woord en geschrift over het Nederlandse gezondheidsrecht. Wetsontwerpen worden op deskundige wijze belicht. Zo nodig worden u vóór een nieuwe bijeenkomst actuele Kamerstukken en/of tijdschriftartikelen per mail toegezonden.

Hoewel de overdracht van kennis door de sprekers centraal staat, is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen casus. Zo kunt u in discussies uw inzichten aan die van medecursisten en docenten toetsen. Als nieuwe publicaties en recente rechtspraak daar aanleiding toe geven, spelen de sprekers hierop in.

Tijdens de bijeenkomsten treden deskundige en gerenommeerde inleiders op. Wij zijn daar trots op; in evaluaties wordt dat al jarenlang als uniek punt van deze cursus genoemd. Zij benaderen de verschillende onderwerpen vanuit hun eigen achtergrond; dat kan zijn vanuit de juridische discipline of vanuit hun functieals hulpverlener. Wij beogen hiermee het gezondheidsrecht te belichten vanuit het recht én vanuit dezorgpraktijk van alledag. Tevens komt hiermee het multidisciplinaire karakter van de cursus tot uitdrukking.

Uit evaluaties van de vele vorige cursussen is gebleken dat dedeelnemers de cursus goed tot zeer goed waarderen.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor: artsen, verpleegkundigen, klachtfunctionarissen, hulp- verleners in de intra- en extramurale (geestelijke) gezondheidszorg en verslavingszorg, managers/leidinggevenden in zorginstellingen, docenten gezondheidsrecht in HBO en WO, juristen, vertrouwenspersonen, bestuurders enmedewerkers van patiënten- verenigingen.

Certificaat/Accreditatie

Een certificaat wordt verstrekt na deelname aan tenminste 8 van de 10 bijeenkomsten. Accreditatie voor decursus kan in overleg worden aangevraagd uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus.

Programma

Kijk voor het actuele programma en de sprekers hier

In het programma kunnen nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd.