Onderwerpen

Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022, samengevat:

Binnen dit hoofdlijnen akkoord zijn afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen waaronder zorg op de juiste plek, terugdringen van regeldruk en over de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bij zorg op de juiste plek gaat het om zorg op maat dichtbij huis, het voorkomen van duurdere zorg en het inzetten van innovatieve manieren van zorg, zoals e-health. Verder gaat het bij regeldruk o.a. om het schrappen van dubbele registraties. Als laatste wordt er op de arbeidsmarkt ingezet op meer opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en het aantrekkelijker maken van het beroep van verzorgende.

Het akkoord is een combinatie van aan de ene kant het beheersen van de uitgaven en aan de andere kant de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de groei van de kosten onder de zorgverzekeringswet wordt geremd. Dit betekent in de periode van 2019-2022 een groei van 8 miljard in plaats van 10 miljard.

Onderwerpen

Er komt veel bij kijken om betere zorg te bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Betrokkenen (de verschillende zorgpartijen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, overheidsinstanties e.d.) zitten met tal van vragen hierover. Zowel van praktische- als van financiële- en organisatorische aard. Een groot aantal daarvan wordt besproken op het congres over ‘de juiste zorg’ en de hoofdlijnenakkoorden op 28 november in Utrecht, zoals:

 • Welke recente goede voorbeelden zijn er van de juiste zorg op de juiste plek? Bijvoorbeeld op het gebied van de uitstroom van ziekenhuispatiënten, of digitale zorg? Slaagt de implementatie van deze zorgvernieuwingen? En hoe versnel je de opschaling daarvan?
 • Welke actuele ontwikkelingen zijn er rond de invulling van de hoofdlijnenakkoorden Medisch Specialistische Zorg en Huisartsenzorg? Wat leveren die akkoorden anno 2019 concreet op? Wat gaat goed? En (vooral) wat moet beter? Worden de transformatiegelden efficiënt besteed?
 • Gaat het lukken om de kostengroei van ziekenhuiszorg terug te dringen naar nul procent per jaar?
 • Hoe kunnen zorgverzekeraars in de regio op stimulerende wijze de regie nemen en goed samenwerken bij de invulling van de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnenakkoorden?
 • Hoe kan e-health bijdragen aan goede en betaalbare zorg dicht bij de patiënt?
 • Welke financieringsvormen zijn er om (nieuwe en bestaande) praktijkinitiatieven bekend te maken, te ontwikkelen en te verspreiden?
 • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, de bestuurlijke inrichting, de onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?
Geïntegreerde zorg

Voor geïntegreerde zorg van eerste lijn en ziekenhuizen zijn tal van termen in omloop, zoals anderhalvelijnszorg, lijnloze zorg, zorgsubstitutie, ketenzorg, zorgoptimalisatie en transmurale zorg. Wiij gebruiken tijdens het congres de term geïntegreerde zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: ‘Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.’

Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volksgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
 2. Patiënteneducatie en shared decision making.
 3. Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
 4. Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.

Het programma en de sprekers kunt u hier bekijken. Alle andere informatie vindt u op de  informatiepagina.