Onderwerpen

Opmerkingen vooraf

 • Onderstaande congres veertien onderwerpen betreffen recente feiten en ervaringen die naar voor kwamen in de afgelopen twaalf maanden.
 • Deze feiten en ervaringen kwamen naar voren bij één van de categorieën deelnemers: patiëntvertegenwoordigers,  zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers.
 • Een onderwerp betreft of een schakel in de spoedzorgketen (bijvoorbeeld de huisartsenpost) of een aspect van alle schakels (bijvoorbeeld eHealth).
 • Per onderwerp komen, als het even kan, aan de orde: 1. de feiten en ervaringen, kort indien reeds breed bekend 2. Een of meer  gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld  de vraag naar acute zorg;  de toegang en de kwaliteit van de acute zorg; de arbeidssatisfactie van acute-zorgprofessionals en de  doelmatigheid van de acute zorg. 3. Beschikbare  zorg- en digitale innovaties om  de genoemde gevolg te versterken als deze gunstig is en af te zwakken als deze ongunstig is.
 • Plenaire inleiders behandelen meer dan één onderwerp vanuit een eigen perspectief. Zij hebben een maatschappelijke positie die hen in staat stelt tot het van een helikopter view. Zij waren de laatste twaalf maanden in het nieuws.
 • Deelnemers hebben ruim gelegenheid om eigen feiten, ervaringen en meningen in te brengen en vragen te stellen aan de inleiders.
 • Hieronder vermelden wij de onderwerpen. Voor namen en functiekenmerken van de inleiders daarbij verwijzen wij naar het volledige programma elders op deze website.

De onderwerpen zijn (in chronologische volgorde  van het congres programma) :

 • Programmatisch inkopen van acute zorg door Schotse  financiële instanties
 • Acute zorg vóór, tijdens en na de coronacrisis in Nederland, een perspectief vanuit het ziekenhuis
 • Acute zorg vòòr, tijdens en na de coronacrisis in Nederland, een perspectief vanuit een huisarts
 • De samenwerking tussen huisartsenposten en seh’s in Nederland, onderzocht in een dissertatie uit 2019
 • Het recente RVS adviesrapport Acute Zorg: Van deelbelangen naar gedeeld belang
 • het advies van Actiz- en andere branche-organisaties voor één gemeenschappelijke crisisdienst per regio voor ggz, ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • de Houtskoolschets over toekomstige acute zorg van de regering
 • de contourennota van de regering (indien gepubliceerd ten tijde van het congres)
 • de aansturing van Intensive care units voor, tijdens en na de corona-crisis
 • Actualiteiten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging zoals nachtdiensten voor alle huisartsen en aparte spreekuren voor vermoedelijk met Covid-19 virus besmette patiënten
 • Logistieke organisatie van de SEH en PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) voor, tijdens en na corona
 • De stand van zaken met de regionale acute-zorgcoördinatiecentra
 • De acute zorg in 2030 in Nederland en daarbuiten (afsluitende inleiding)
 • Alle feiten, ervaringen, wisselwerkingen en innovaties in onderlinge samenhang: de afsluiting van het congres samen met deelnemers en sprekers