Onderwerpen

Op het  congres over het patiëntenrecht op 13 april 2018 komen de volgende onderwerpen en vragen aan de orde:

  • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van patiëntenrecht?
  • Is mijn zorginstelling WKKGZ-proof? WKKGZ staat voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Aan de orde komen het klachtrecht, het intern melden van incidenten en het extern melden van calamiteiten en van geweld in de zorgrelatie.
  • Hoe staat het met de nieuwe wet over medezeggenschap van cliënten die in 2018 verwacht wordt? Wat moet wanneer veranderen?
  • Wat moet ik weten over de wet over cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg?
  • Het recht op informatie van de patiënt is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Er zijn thans initiatieven om shared decision making op te nemen in de WGBO. Wat moet ik weten over shared decision making?
  • Het recht op inzage van de patiënt vindt tegenwoordig steeds vaker plaats via een Patiëntenportaal. Daarbij komt het voor dat die inzage ‘real-time’ wordt aangeboden. Dat betekent dat een patiënt bijvoorbeeld een lab-uitslag kan inzien nog vóór hij de arts spreekt. Wat vinden we daarvan?
  • Heeft de patiënt recht op inzage in zijn elektronisch patiëntendossier? Heeft hij recht op een afschrift? Waar staan die regels?
  • Hoe is het gesteld met de privacy in zorgwetten als de WMO, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet?
  • Welke gevolgen heeft de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn in alle EU-staten? En wat voor consequenties heeft de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg, die in 2017 in werking trad?
  • Zijn elektronische patiëntengegevens voldoende beschermd? Wanneer moet de instelling een data-lek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Als computers zijn gestolen? Als een hulpverlener een USB-stick is kwijtgeraakt?