Onderwerpen

Tijdens het congres op 4 oktober worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale wijkteams staken erboven uit het afgelopen jaar?
 • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van de samenwerking tussen zorg en welzijn?
 • Wat is een streefmodel voor het ontwikkelen van goede netwerken in de wijk, gelet op de verschillen en overeenkomsten tussen gezondheid en welzijn?
 • Wat is het ideale implementatietraject voor meer samenwerking gezien door de ogen van landelijke overheidsinstanties?
 • Welke professionele en logistieke afspraken zijn nodig tussen sociaal- en medisch domein om samenwerking op een hoger plan te krijgen?
 • Wat is nodig om wijkbewoners en hun familie te (blijven) zien als partner en niet als consument?
 • Welke betalingsvorm stimuleert de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein?
 • Welke digitale ondersteuning is nodig om de samenwerking tussen cliënt, wijkteam en eerste lijn te faciliteren?
 • Wat voor leiding is nodig bij de samenwerking tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen, jeugdteams, eerste lijn en FACT-teams?
Sociaal wijkteam

Op het congres verstaan wij onder sociaal wijkteam hetzelfde als buurtteam, dorpsteam en gebiedsteam. De teams zijn soms gericht op de gehele populatie en soms op aparte doelgroepen zoals jeugd, volwassenen en ouderen. Wijkverpleegkundigen horen soms tot het wijkteams en soms tot de eerste lijn. Vrijwilligersorganisaties, indicatiestelling door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en palliatieve teams kunnen ook tot het wijkteam behoren.

Eerstelijn

Onder eerstelijn verstaan wij het werk van huisartsen en hun ondersteuners en van apothekers, verloskundigen en de paramedische professionals. Ook rekenen wij de jeugdgezondheidszorg, factteams en basis geestelijke gezondheidszorg tot de eerste lijn. Palliatieve teams behoren zowel tot de eerstelijn als tot het sociale wijkteam. Individuele preventie gericht op leefstijlverandering en herstel na problemen rekenen wij zowel tot het werk van het sociale wijkteam als tot de eerstelijn.

Samenhangende zorg en dienstverlening

Wij gebruiken tijdens het congres de term samenhangende zorg en dienstverlening en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.

Kenmerken

Samenhangende zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel om volksgezondheid- en welzijnsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals
 2. Patiënten- en cliënteneducatie, eigen regie en shared decision making
 3. Borging van de continuïteit van zorg- en dienstverlening en van andere kwaliteitsaspecten
 4. Een bekostiging van de zorg- en dienstverlening die de continuïteit stimuleert
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals
Doelen

De literatuur onderscheidt vijf gezondheids- en welzijnsdoelen:

 1. Betere gezondheid en welzijn door middel van preventie
 2. Beter toegang tot de zorg
 3. Betere individuele zorg- en dienstverlening
 4. Lagere kosten per cliënt of patiënt
 5. Hoger werkplezier van professionals
Voorwaarden

Uit een studie van Guus Schrijvers uit 2016 blijkt dat samenwerking tussen sociaal- en medisch domein meestal slaagt onder de volgende voorwaarden:

 1. Ervaren urgentie bij professionals en beleidsmakers.
 2. Een gemeenschappelijke ambitie bij professionals en beleidsmakers.
 3. Het medische- en het sociale team hebben een gemeenschappelijke wijkpopulatie.
 4. Het wijkteam werkt onafhankelijk van de lokale overheid.
 5. Sociaal werker en gezondheidsprofessionals werken vanuit hetzelfde gebouw.
 6. De sociaal werker weet welke diensten andere professionele welzijnsdiensten en vrijwilligersorganisaties aanbieden.
 7. Verschillende paradigma’s in het medische en het sociale domein worden over en weer gerespecteerd.
 8. Herstel van het functioneren start reeds tijdens de behandeling.
 9. Hersteltraining vindt bij voorkeur plaats door andere cliënten en patiënten.

Het volledige congresprogramma kun je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.