Onderwerpen

Tijdens het congres op 8 november worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

 • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen aanbieders van acute zorg staken erboven uit het afgelopen jaar?
 • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van deze goede voorbeelden?
 • Hoe kunnen we het nieuwe Kwaliteitskader Spoedzorgketen goed implementeren?
 • Wat kunnen we doen aan de stijgende werkdruk en het tekort aan gekwalificeerd personeel ?
 • Wat is een streefmodel voor samenwerking, gelet op de verschillen en overeenkomsten tussen acute zorgaanbieders?
 • Wat is het ideale implementatietraject voor meer samenwerking? Welke professionele- en logistieke afspraken zijn nodig om samenwerking op een hogere plan te krijgen?
 • Welke digitale ondersteuning is er nodig om de samenwerking tussen melder, meldkamer ambulancezorg, ambulance, triagist huisartsenpost en SEH te faciliteren?
 • Wat kunnen we in de praktijk leren van het Israëlisch hulpverleningsmodel bij aanslagen?
 • Wat doe je als partijen in een regio niet tot een spoedzorgketen komen? Wie grijpt er dan in?

Samenhangende zorg

Wij gebruiken tijdens het congres de term samenhangende zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care. Samenhangende zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel om doelen van acute zorg te bereiken; net als bijvoorbeeld substitutie en decentralisatie.

Goede samenhangende zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals
 2. Patiënten- en cliënteneducatie, eigen regie en shared decision making
 3. Borging van de continuïteit van zorg- en dienstverlening en van andere kwaliteitsaspecten
 4. Een bekostiging van de zorg- en dienstverlening die de continuïteit binnen de keten stimuleert
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals

Gezondheidsdoelen

De literatuur onderscheidt vijf gezondheidsdoelen:

 1. Betere gezondheid door middel van preventie
 2. Beter toegang tot de zorg
 3. Betere individuele zorg- en dienstverlening
 4. Lagere kosten per cliënt of patiënt
 5.  Hoger werkplezier van professionals

Voorwaarden samenwerking

Samenwerking tussen acute zorgaanbieders slaagt meestal onder de volgende algemene voorwaarden, zo leert een studie die Guus Schrijvers hierover in 2016 publiceerde:

 1. Ervaren urgentie bij professionals en beleidsmakers
 2. Een gemeenschappelijke ambitie bij professionals en beleidsmakers
 3. Een gemeenschappelijke regionale populatie
 4. Acute zorgaanbieders werken vanuit hetzelfde gebouw
 5. De meldkamer en triagist is op de hoogte van de zorgverlening die andere acute zorgprofessionals aanbieden.

Het volledige congresprogramma kan je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.