Onderwerpen

Tijdens het congres op 16 november worden de volgende vragen beantwoord:

 • Hoe denken patiënten, eerste- en tweedelijn over de juiste zorg op de juiste plek? Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
 • Hoe gaat het transformatiegeld uit de hoofdlijnenakkoorden besteed worden?
 • Welke goede regionale voorbeelden van geïntegreerde zorg zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten zoals COPD en diabetes, ouderenzorg, verloskunde en cardiologie?
 • Welke nieuwe initiatieven zijn er anno 2018 in diverse regio’s tussen huisartsen en medisch specialisten? Denk hierbij aan afspraken over onderling verwijzen, telemedicine, meekijkconsulten, zorgpaden, beslisbomen, (digitaal) multidisciplinair overleg en dergelijke.
 • Gaan zorgverzekeraars samenwerken bij zorginnovaties en ook congruent inkopen?
 • Welke experimenten met populatiegebonden financiering zijn er? Hoe werken deze in de praktijk?
 • Welke nieuwe beleidsregels op het gebied van zorgsubstitutie staan ons te wachten op basis van het nieuwe regeerakkoord en de bestuurlijke akkoorden? Welke invloed hebben die op bestaande- en nieuwe initiatieven?
 • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, bestuurlijke inrichting, onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?

 

Goed om te weten
 • De nadruk bij dit congres ligt (meer dan bij het eerste congres) op het implementeren van zorginnovaties.
 • Het congres sluit aan op drie beleidsdocumenten: Het Hoofdlijnenakkoord medisch Specialistische Zorg , Het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019 – 2022 en de regeringsnota De juiste-zorg-op-de-juiste-plek: wie durft? Wij gaan ervan uit dat congresdeelnemers enige kennis hebben van deze documenten.
 • Op het eerste congres over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn presenteerden wij tal van zorginnovaties als concrete invulling van de hoofdlijnenakkoorden die toen in de maak waren. Op dit congres selecteerden wij voor u een aantal boeiende innovaties op het gebied van eHealth, meekijkconsulten, continue zorg aan tal van verschillende doelgroepen en over randvoorwaarden, zoals Value Based Health Care (uitkomstbekostiging).
Geïntegreerde zorg

Voor geïntegreerde zorg van eerstelijn en ziekenhuizen zijn tal van termen in omloop, zoals anderhalvelijnszorg, lijnloze zorg, zorgsubstitutie, ketenzorg, zorgoptimalisatie en transmurale zorg. Wiij gebruiken tijdens het congres de term geïntegreerde zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: ‘Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.’

Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volksgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
 2. Patiënteneducatie en shared decision making.
 3. Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
 4. Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
 5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
 6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.