Onderwerpen

Tijdens het congres op 15 februari worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe denken patiënten, eerstelijn en tweedelijn over geïntegreerde zorg. Waar zitten de knelpunten? Hoe kan het beter? Waar liggen de kansen en mogelijkheden?
  • Welke goede regionale voorbeelden van geïntegreerde zorg zijn er, bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten zoals COPD en diabetes, ouderenzorg, verloskunde en cardiologie?
  • Welke nieuwe initiatieven zijn er anno 2018 in diverse regio’s tussen huisartsen en medisch specialisten? Denk hierbij aan afspraken over onderling verwijzen, telemedicine, meekijkconsulten, zorgpaden, beslisbomen, (digitaal) multidisciplinair overleg en dergelijke.
  • Welke bekostigingsmodellen hebben zorgverzekeraars voor anderhalvelijnszorg? Werken deze stimulerend of juist belemmerend? Welke experimenten met populatie gebonden bekostiging spelen er thans?
  • Welke nieuwe beleidsregels op het gebied van zorgsubstitutie staan ons te wachten op basis van het nieuwe regeerakkoord en de bestuurlijke akkoorden? Welke invloed hebben die beleidsregels op bestaande en nieuwe initiatieven?
  • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, bestuurlijke inrichting, onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?
Wat is geïntegreerde zorg?

Voor geïntegreerde zorg van eerstelijn en ziekenhuizen zijn tal van termen in omloop, zoals anderhalvelijnszorg, lijnloze zorg, zorgsubstitutie, ketenzorg, zorgoptimalisatie en transmurale zorg. Wij gebruiken tijdens het congres de term geïntegreerde zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: ‘Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.’

Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volkgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:
1. De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
2. Patiënteneducatie en shared decision making.
3. Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
4. Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
5. Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
6. Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.