Waarom?

De langdurige zorg is volop in beweging. Er zijn diverse actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en bekostiging. Op het congres 15 maart worden deze ontwikkelingen verdeeld over drie hoofdthema’s:  de kwaliteit van langdurige zorg aan ouderen, gehandicapten en ernstige psychiatrische patiënten, de bekostiging van de 24-uurszorg en de betaaltitel.

 Kwaliteitsverbetering

Aanbieders van langdurige zorg aan ouderen, gehandicapten en ernstige psychiatrische patiënten gaan de komende tijd volop aan de slag met  kwaliteitsverbetering. Zo is er voor de verpleeghuiszorg onlangs een kwaliteitskader gelanceerd: Samen leren en verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorg Autoriteit gebruiken dit kader als richtsnoer voor hun beleid. Het vormt de basis voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.

Een vergelijkbaar kwaliteitskader kwam er in 2017  ook voor de gehandicaptenzorg. Dit kader beoogt persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van cliënten. En heel recent  verscheen de generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA’s). opgesteld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Deze module beschrijft hoe de zorg voor mensen met een EPA eruit zou moeten zien.

Op het congres komen zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen deze drie nieuwe kwaliteitsrichtlijnen aan bod. Een ding is duidelijk: aanbieders van langdurige 24-uurs zorg kunnen veel van elkaar leren. Henk Nies (Zorginstituut Nederland en Vilans) gaat op 15 maart vooral in op de kwaliteit van de ouderenzorg. Martin Boekholdt doet datzelfde voor de gehandicaptenzorg. Hij is voorzitter van de werkgroep die het kwaliteitskader voorbereidde. Elsbeth de Ruijter is bestuursvoorzitter van GGz inGeest. Zij is voorzitter van de commissie die de generieke module voor mensen met EPAs opstelde. Zij spreekt aan het begin van de middag en vergelijkt haar generieke module met de documenten van Nies en De Ruijter.

Bekostiging langdurige zorg

Het tweede hoofdthema op het congres betreft de bekostiging van de langdurige zorg. Hoeveel extra geld trekt het nieuwe kabinet uit voor de langdurige zorg? Hoe gaat dat besteed worden? En wat betekent dat voor de kwaliteit van de geboden zorg?

Bij de bekostiging gaat het niet alleen over het beschikbare budget in de komende jaren. Blijft de bestaande bekostiging gehandhaafd op basis van rechtstreekse afspraken met het zorgkantoor? Of gaat de langdurige zorg betaald worden via rugzakjes van cliënten.

Betaaltitel

Als derde thema komt de betaaltitel aan de orde. Blijft die alleen op basis van productieafspraken over opnamen en verpleegdagen? Of gaat ook de mate waarin een instelling slaagt om een lerende organisatie te worden meespelen? Gaat de langdurige zorg in dat geval dan ook aan de slag met value base health care en met het gedragseconomische uitgangspunt: waarvoor je betaalt, daar krijg je veel van?  Guus Schrijvers  bespreekt de verschillende aspecten van de bekostiging van langdurige zorg. Hij is gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health.

Workshops

Rond de thema’s kwaliteit van langdurige zorg en bekostiging van langdurige zorg draaien tal van workshops over specifieke onderwerpen.  Een van de workshops bestaat uit een aantal flitspresentaties waarin innovatieve projecten aan de orde komen.

Bekijk hier het volledige programma. Alle andere informatie over dit congres vindt u hier.