Waarom?

De curatieve zorg dient de komende jaren antwoord te geven op de toenemende, veranderende en complexere vraag van patiënten. Patiëntenparticipatie is daarbij van groot belang. Maar zeggen dat je de patiënt centraal stelt en het daadwerkelijk in praktijk brengen, zijn twee verschillende dingen. Er zijn tal van actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving en nieuwe inzichten die hierbij een rol spelen. Dit congres zet alle belangrijke zaken op een rijtje en geeft verdieping en inzicht in de verschillende aspecten rond (collectieve) inspraak en invloed van patiënten.

Nieuwe ontwikkelingen

De komende tijd gaan er tal van veranderingen plaatsvinden op het gebied van de patiëntenparticipatie. Dat levert een aantal vragen op:

  • De Wet medezeggenschap cliëntenraden wordt herzien. Gaat de nieuwe wet ook gelden voor gezondheidscentra en andere kleinere zorgaanbieders in de zorg?
  • Wordt een advies van de cliëntenraad nog zwaarwegender voor de raad van bestuur van een ziekenhuis, omdat de bewijslast wordt omgedraaid?
  • Gaat de voorkeur van cliëntenraden uit naar één overkoepelende centrale cliëntenraad per ziekenhuis, of naar één per locatie? Of wil men liever per divisie of bedrijfsonderdeel vertegenwoordigers afvaardigen naar de centrale cliëntenraad?
  • Vele ziekenhuizen werken tegenwoordig in netwerken, bijvoorbeeld voor geboortezorg, palliatieve zorg of zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Voor de aansturing van zo’n netwerk bestaat meestal een apart bestuur. Hoe wordt de invloed van patiënten in zo’n netwerk geborgd? Gebeurt dat getrapt, dat wil zeggen via de cliëntenraden van aangesloten ziekenhuizen? Of direct, door vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen waarop het netwerk of de keten zich richt?
  • Cliëntenraden worden in de nieuwe wet geacht responsief te werken. Dat betekent dat zij andere patiëntengroepen zoals patiëntenorganisaties, ouderenbonden en raden van zorgverzekeraars dienen te betrekken bij hun standpuntbepaling. Maar hoe vul je die responosiviteit in? En is daar wel geld voor?
  • Cliëntenraden houden zich vooral bezig met voorgenomen besluiten van Raden van Bestuur van een ziekenhuis. Maar hoe is de patiënteninvloed geregeld bij beleidsvoorbereiding, bijvoorbeeld in een commissie die de afstoting van taken voorbereidt? Is er wel invloed bij het invoeren en inrichten van ‘samen beslissen’ in de spreekkamer? Of bij beleidsevaluatie? En mogen patiëntenvertegenwoordigers meedenken over de wijze van kwaliteit meten?
Diverse invalshoeken

Er zijn tweee plenaire sprekers, die verschillende invalshoeken behandelen. Guus Schrijvers (Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht) opent het congres. Hij beantwoordt de vraag hoe ‘samen beslissen’, of te wel Shared Decison Making, de besluitvorming in de spreekkamer kan verbeteren. Wat zijn de voordelen voor patiënt en zorgverlener? Hoe pakt dit uit in de praktijk? En wat levert het op aan betere gezondheid, betere besluitvorming en lagere kosten?

Hoe verbeter je de zorg door patiënten meer collectieve inspraak en invloed te geven? Op welke wijze levert de herziene Wmcz hieraan een bijdrage? En hoe kan een cliëntenraad verschil maken en een concrete bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Op deze vragen gaat plenaire spreker Jasper Boele in. Hij is directeur/bestuurder van het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR).

Begin van de middag behandelt Guus Schrijvers in op het thema: spoedzorg vanuit patiëntenperspectief.

Themagerichte parallelsessies

Er zijn drie rondes met parallelsessies over uiteenlopende onderwerpen. Van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen tot het verbeteren van vaardigheden van patiënten en (de rol van) e-health bij het creëren en stimuleren van patiënteninvloed. Je kunt kiezen uit de volgende thema’s:

  • Individuele belangenbehartiging
  • Collectieve belangenverwachting
  • Zorgverzekeringen
Praktische tips

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden?’ Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages).

Het programma en de sprekers kan je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.