Waarom?

De ouderenzorg is volop in ontwikkeling. Het aantal ouderen neemt toe: in 2030 zijn er circa 1 miljoen 65-plussers meer dan nu. En ouderen van tegenwoordig zijn veel vitaler en assertiever dan de ouderen van ‘vroeger’. Ook verblijven steeds minder ouderen in grote woonzorgvoorzieningen of instellingen, maar wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Ze willen in hun eigen omgeving zorg en ondersteuning op maat krijgen; ook bij complexe problemen. Hoe kunnen we inspelen op de veranderende en stijgende vraag naar ouderenzorg? Hoe komen we tot persoonsgerichte zorg waarbij de gezondheid en het geluk van ouderen centraal staat?

Actuele ontwikkelingen

Door de veranderende vraag, is de zorg en dienstverlening rond thuiswonende ouderen ook aanzienlijk aan het veranderen. Acht relevante ontwikkelingen:

 1. Er wordt een steeds groter beroep op huisartsenzorg, of beter nog, eerstelijnszorg, gedaan. Veel ziekenhuiszorg zal de komende jaren ook dichterbij de ouderen in de eerstelijnszorg gaan plaatsvinden.
 2. Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe. Hierdoor stijgt ook de zorgvraag. Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende eerstelijnszorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen van groot belang. Goede multidisciplinaire samenwerking tussen de huisarts, verpleging/verzorging en maatschappelijk werk is hierbij onontbeerlijk.
 3. De wijkverpleging is nieuw leven ingeblazen. Sinds 2015 wordt die georganiseerd en betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleging dient de verbindende schakel te zijn tussen huisartsenzorg en het sociaal domein.
 4. De gemeente speelt een grote rol sinds 2015, toen grote delen van de AWBZ naar de gemeenten werden overgebracht. Dat vraagt om goede afstemming tussen zorg en het sociaal domein.
 5. De hulpmiddelen (WMO) om langer thuis te kunnen wonen dienen naadloos aan te sluiten bij de thuis geleverde verzorging en verpleging. En er moeten goede dagbestedingsvoorzieningen zijn.
 6. Om langer thuis te kunnen wonen is er vraag naar andere (kleinschalige) woonvoorzieningen, waarin ouderen samen ( via PGB-financiering?) hun zorg en diensten regelen. Kunnen ‘ouderwetse’ zorginstellingen en woningbouwcorporaties daar de handen ineenslaan?
 7. Complexe zorgvragen zijn er vooral bij ouderen op hogere leeftijd, wanneer veel problemen zich tegelijkertijd manifesteren en de zorgverlening allengs ingewikkelder wordt. Gaat de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) een rol spelen bij deze complexe zorgvragen van thuiswonende ouderen? Is de Specialist Ouderengeneeskunde daarmee een verlengstuk van de huisarts? En welke (nieuwe) rol kan het ziekenhuis spelen om (complexe) zorg thuis te verbeteren?
 8. Soms is de zorg en dienstverlening aan huis zo complex en zijn er zoveel spelers bij betrokken dat coördinatie een absolute vereiste is. Gaan we van casemanagement dementie naar casemanagement ouderenzorg? Wie neemt deze taak op zich en hoe wordt dit betaald?

Kortom, nieuwe ordening van de zorg rondom ouderen vraagt om nieuwe spelregels, om nieuwe ideeën en initiatieven. Wie neemt welke taken op zich in de ouderenzorg? Moet dat overal op dezelfde manier? Hoe zorg je voor een goede integrale samenwerking? En hoe kunnen we deze persoonsgerichte zorg dicht bij huis financieren?

Hoofdthema’s

Tijdens deze studiedag krijgt u praktische kennis en kunt u ervaringen uitwisselen over:

 • De stand van zaken rond de zorg van thuiswonende (kwetsbare) ouderen in de eerste lijn. Wat zijn de actuele ontwikkelingen? Welke goede voorbeelden zijn er op dit gebied?
 • Het plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’ Een groot aantal organisaties werken samen aan dit plan, dat deze zomer gepresenteerd wordt: VWS, ZN , KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie, V&VN, InEen en Verenso. Wat kan dit plan bijdragen aan de ouderenzorg in de eerste lijn? Hoe kan het geïmplementeerd worden?
 • Integrale samenwerking: hoe kunnen de verschillende zorgverleners in de ouderenzorg (huisarts, SO, POH, wijkverpleegkundige en sociaal domein) goed samenwerken? En hoe verloopt de samenwerking met gemeentes en zorgverzekeraars?
Plenaire sprekers

De studiedag wordt geopend door Henk Nies. Hij is lid van de Raad van Bestuur en de Kwaliteitsraad van Vilans en gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de ouderenzorg.
De tweede spreker is Liane den Haan, Directeur-bestuurder van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Zij beantwoordt de vraag: wat willen de ouderen zélf? Niet alleen qua zorg, maar ook op het gebied van (veilig) wonen, maatschappelijke ontplooiing en dergelijke.
Peter van Linschoten, Directeur van onderzoeksbureau ARGO, is de derde plenaire spreker. Hij vertelt over het plan van aanpak ‘Zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen thuis’, dat deze zomer verschijnt.

Parallelsessies en workshops

Naast plenaire sprekers zijn er twee rondes met parallelsessies en workshops over uiteenlopende onderwerpen. Van de Specialist Ouderengeneeskunde en de rol van de casemanager tot inzicht in data rond ouderenzorg. De verschillende sessies kunt u hier bekijken.

Flitspresentaties

Een van de parallelsessies bestaat uit een aantal flitspresentaties. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond (geïntegreerde) ouderenzorg in de eerste lijn willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 12 augustus 2019 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze op de website.

Praktische tips

De studiedag eindigt met een aantal tips en een plenair debat over de vraag: waar liggen de grootste prioriteiten voor een goede ouderenzorg in de eerste lijn in de komende jaren?

Het programma en de sprekers kunt u hier bekijken. Hier vindt u alle andere informatie.