Waarom?

De toenemende en veranderende vraag naar acute zorg vraagt om steeds effectievere oplossingen om met schaarse menskracht deze zorg te kunnen bieden. Goede afstemming en samenwerking en een gecoördineerde aanpak van de spoedzorg zijn daarbij onontbeerlijk. Met z’n allen (zorgaanbieders, brancheorganisaties en verzekeraars) staan we voor een grote uitdaging om burgers de juiste acute zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en de juiste plek te bieden. Op het 20ste Spoedzorgcongres op 6 november in Utrecht gaan we met deze uitdaging aan de slag. Bijvoorbeeld door te bespreken hoe je die samenwerking tussen de ketenpartners in de spoedzorg het beste vorm kunt geven. Maar ook door goede voorbeelden te delen van de juiste acute zorg op de juiste plek. En de vraag te beantwoorden hoe je deze oplossingen kunt verspreiden en overnemen.

Actuele ontwikkelingen

De acute zorg in Nederland  is volop in beweging. Een aantal belangrijke ontwikkelingen en inzichten op een rij:

  1. Jonge kinderen (0-4 jaar) en 65 plussers maken het meest gebruik van acute zorg. Uit een toekomstverkenning van de NZa en het RIVM blijkt dat het zorggebruik van mensen boven de 65 met een factor twee tot vier toeneemt. Gezien de complexiteit van deze zorg, betekent dit dat de druk op de keten de komende jaren verder zal toenemen. Niet eens zozeer vanwege de aantallen, maar wel vanwege de verandering in zorgzwaarte.
  2. Tegelijkertijd met het toegenomen zorggebruik van ouderen blijkt dat met name het vinden van gespecialiseerd verpleegkundig personeel lastig is. Dit maakt het heel lastig tijdelijke pieken in de vraag naar spoedzorg op te vangen. (bron: Monitor acute zorg 2018 Nederlandse Zorgautoriteit)
  3. De toegankelijkheid van de acute zorg verschilt van dag tot dag en zelfs van uur tot uur. Er valt nog veel te winnen door op piekmomenten te zorgen dat er voldoende personeel en apparatuur beschikbaar is om de drukte op te vangen. Dit vereist goede samenwerking, afstemming en coördinatie. (bron: Monitor acute zorg 2018 Nederlandse Zorgautoriteit)
  4. Patiëntgerichte, effectieve en doeltreffende spoedzorg vereist het gezamenlijk organiseren van de acute zorg en de inzet van de juiste zorgverlener op het juiste moment, ofwel goede zorgcoördinatie. Zowel bij de instroom als bij de uitstroom van patiënten. Steekwoorden hierbij zijn: één loket, actuele informatie over patiënten en de capaciteit van de spoedzorg en een goed geoliede spoedzorgketen. (bron: Kwaliteitskader Spoedzorgketen)
  5. Drukte in de acute zorg wordt vaak veroorzaakt als de doorstroom (bijvoorbeeld van spoedeisende hulp naar opnameafdelingen) of de uitstroom naar vervolgzorg (zoals verpleging en verzorging thuis of in een eerstelijnsinstelling) niet soepel verloopt. Betere coördinatie is vereist. (bron: Monitor acute zorg 2018 Nederlandse Zorgautoriteit)
  6. Er worden veel initiatieven genomen om oplossingen te vinden om de toegankelijkheid van de acute zorg op peil te houden. Een centraal overzicht en goede verspreiding hiervan ontbreekt. (bron: Monitor acute zorg 2018 Nederlandse Zorgautoriteit)

Een andere ordening van de acute zorg vraagt om nieuwe spelregels, om het implementeren en verspreiden van nieuwe inzichten. Dit congres beoogt hieraan bij te dragen door actuele kennis en goede voorbeelden te delen. Door mensen een platform te geven om met elkaar in discussie te gaan en na te denken over structurele kwaliteitsverbetering van onze spoedzorg.

Plenaire sprekers

Het congres wordt geopend door Eric Jylling. Hij is medisch directeur van de gezondheidsregio’s in Denemarken. Jylling vertelt over de aanpak van geïntegreerde spoedzorg in Denemarken. Hoe pakken ze dat daar aan? Is dit een wenkend perspectief voor Nederland?
De tweede spreker is Jack Versluis. Hij is bestuurder bij de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU). Hij gaat in op de toenemende en veranderende acute zorgvraag. Deze kan, gezien de beperkte capaciteit, alleen worden opgevangen door intensieve samenwerking van (regionale) zorgpartners volgens hem. Wat komt hierbij kijken, hoe pak je dit aan en wat levert het op?
Roland Eising, Directeur Inkoop bij Zilveren Kruis, is de derde plenaire spreker. Hij beantwoordt de vraag hoe we de acute zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar kunnen houden met z’n allen.

Parallelsessies

Naast bovengenoemde plenaire sprekers zijn er drie rondes met parallelsessies over uiteenlopende onderwerpen. Van pilots over informatie-uitwisseling in de acute zorgketen en de herinrichting van de acute zorg in dunbevolkte gebieden tot de geleerde lessen rond de spoedzorg bij de tramaanslag in Utrecht. De verschillende sessies kunt u hier bekijken.

Flitspresentaties

Een van de parallelsessies bestaat uit een aantal flitspresentaties. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond de juiste acute zorg op de juiste plek willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 1 september 2019 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl. Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze in het programma.

Praktische tips

Het congres eindigt met een aantal tips en een plenair debat over de vraag: waar liggen de grootste prioriteiten voor de juiste acute zorg op de juiste plek de komende jaren?

Het uitgebreide programma en de sprekers kunt u hier bekijken. Alle andere zaken vindt u op de informatiepagina.