Waarom?

Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek staat hoog op de agenda bij tal van eerste- en tweedelijns zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties. Maar het bieden van passende en goed op elkaar afgestemde zorg is makkelijker gezegd dan gedaan. Met z’n allen staan we voor een flinke uitdaging om burgers de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en de juiste plek te bieden. Op het congres 28 november gaan we met deze uitdaging aan de slag. Bijvoorbeeld door recente, goede voorbeelden te delen van ‘de juiste zorg’. En door te behandelen hoe deze ‘best practices’ ook in andere regio’s ingevoerd kunnen worden. Maar ook door in te zoomen op de financiering en de rol van de zorgverzekeraars. En te praten over samenwerking, e-health, regiobeelden, de uitvoering van de hoofdlijnenakkoorden, belangrijke rapporten en ontwikkelingen.

Actuele ontwikkelingen

Medio 2018 kwam het rapport van de Taskforce De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) uit en werden er hoofdlijnenakkoorden afgesloten voor de medisch specialistische zorg en de huisartsenzorg. Sindsdien is er veel gebeurd en geschreven over deze onderwerpen. Een aantal belangrijke conclusies en actualiteiten op een rij:

  1. De juiste zorg op de juiste plek is noodzakelijk om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden. Er is echter meer actie nodig om ‘de juiste zorg’ goed van de grond te tillen. Met name op het gebied van substitutie van zorg en taakherschikking. Het verplaatsen van zorg gaat te langzaam. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) in een recente brief aan het Ministerie van VWS. De NZa onderneemt hierbij zelf stappen, maar verwacht ook van aanbieders en zorgverzekeraars dat zij meer gaan doen.
  2. JZOJP speelt een belangrijke rol bij verbeteringen van de bekostiging. Er moet voldoende ruimte zijn voor samenwerking en maatwerk in de regio. De prikkel om volume te genereren moet verdwijnen en de zorgvraag van de patiënt dient het uitgangspunt te zijn. Via contracten geven zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen invulling aan de veranderingen. Het is belangrijk dat het afsluiten van contracten loont (brief Nza 18 juni 2019).
  3. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen leveren is het van belang dat partijen in de regio intensief samenwerken. Vaak is er al wel sprake van samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, paramedici en ziekenhuizen. Maar ook partijen zoals gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en verpleeghuizen zouden hieraan mee moeten doen. Als hierbij ondersteuning genst is, kan hiervoor sinds kort subsidie worden aangevraagd (bron: Kamerbrief over voortgang JZOJP, 18 juni 2019).
  4. Het Ministerie heeft onlangs ook geld beschikbaar gesteld voor het maken van goede regiobeelden (zie de RIVM-website www.regiobeeld.nl). Op basis van zo’n regiobeeld krijgen gemeenten en regio’s inzicht in de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Hierbij wordt soms ook gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen (bron: Kamerbrief over voortgang JZOJP, 18 juni 2019).
  5. De afgelopen tijd is er een website ontwikkeld waar goede voorbeelden op staan. Hier worden praktijkverhalen gedeeld, zodat partijen elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Ook vinden er regelmatig regiobijeenkomsten plaats over de ‘juiste zorg’. Een kennisplatform over JZOJP is in oprichting. Er zijn immers voldoende vragen met betrekking tot JZOJP. Bijvoorbeeld: welke medisch specialistische zorg kan goed in de huisartsenpraktijk worden geleverd, welke in de anderhalve lijn en welke in de tweede lijn? En welke factoren dragen daar aan bij?
  6. Het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen helpen de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Door digitale zorgoplossingen slim in te zetten, ontstaat vaak meer tijd voor professionals, betere zorg en meer kwaliteit van leven voor patiënten. Ook om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en e-health te bevorderen. Zowel thuis, als bij de huisarts, in de GGZ, de wijkverpleging, het ziekenhuis, het verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg. Een overzicht van de financiële regelingen voor het stimuleren van digitale zorg staat op Zorg van Nu.
Goede voorbeelden

Hoe kunnen de eerste- en tweedelijn hun aanbod zo inrichten en op elkaar afstemmen dat de zorg en de locatie beter afgestemd wordt op de patiënt? Hiervoor is visie en moed nodig bij alle betrokken partijen. Daarnaast vergt het ook een flinke dosis doorzettingsvermogen en een echte wil en bereidheid tot samenwerking. Dit congres beoogt deelnemers hierbij te ondersteunen. Door actuele kennis en goede voorbeelden te delen. En door mensen een platform te bieden om met elkaar in discussie te gaan en samen na te denken over structurele kwaliteitsverbetering van de juiste zorg op de juiste plek.

Plenaire sprekers

Het congres wordt geopend door Tom Kliphuis, bestuursvoorzitter bij zorgverzekeraar VGZ. Kliphuis vertelt hoe zorgverzekeraars in de regio op proactieve wijze de regie kunnen nemen bij de invulling van de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnenakkoorden.

De tweede spreker is Arno Timmermans. Hij is portefeuillehouder JZOJP en bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Timmermans beantwoord de vraag hoe het ervoor staat met de invulling van de hoofdlijnenakkoorden Medisch Specialistische Zorg en Huisartsenzorg. Wat levert het concreet op? Wat gaat goed? En (vooral) wat moet beter?

Lucas Fraza, Directeur Huisartsenzorg Deventer e.o., is de derde plenaire spreker. Hij spreekt over de Samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraar in Deventer. Wat kunnen andere regio’s leren van deze samenwerking?

Keuzesessies

Naast bovengenoemde plenaire sprekers zijn er drie rondes met keuzesessies. Hier komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Van het werken met regiobeelden en zorg op afstand door de inzet van nieuwe technologieën tot samenwerking rond observatiebedden en het opschalen van goede voorbeelden. De verschillende sessies kunt u hier bekijken.

Flitspresentaties

Drie van de keuzesessies bestaan uit meerdere flitspresentaties. Wij zoeken nog enkele sprekers die als ‘flitspresentator’ in tien minuten tijd een goed voorbeeld, onderzoek, of actueel project rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek en/ of de hoofdlijnenakkoorden willen bespreken. Interesse? Stuur dan vóór 15 september 2019 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van de presentatie is naar: petraschimmel@guusschrijversacademie.nl. Nadat we een keuze gemaakt hebben uit de aanmeldingen, vermelden we deze op de website.

Praktische tips

Het congres eindigt met een aantal tips en een plenair debat. De volgende vragen komen aan de orde: Wat heeft u geleerd vandaag? In hoeverre worden de doelstellingen in het regeerakkoord over JZOJP en de hoofdlijnenakkoorden gehaald? En (hoe) moet het beleid worden bijgesteld?

Het programma en de sprekers kunt u hier bekijken. Alle andere informatie vindt u hier.