Waarom?

1. Veel openstaande vacatures

Het aantal openstaande vacatures binnen zorg & welzijn bereikte medio 2018 het hoogste punt in twintig jaar. Om ook in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen bieden, startte het ministerie van VWS het actieprogramma Werken in de Zorg. Dit kent drie actielijnen gericht op meer instroom, beter leren en ontwikkelen en behoud van medewerkers. De ambitie is het tekort terug te brengen tot (dicht bij) nul. Een onafhankelijke commissie Werken in de Zorg monitort periodiek de voortgang van het actieprogramma in alle regio’s.

Eind 2018 bracht deze commissie haar voortgangsrapport naar buiten. Hieruit blijkt dat het aantal openstaande vacatures in het tweede kwartaal van 2018 met 31.100 het hoogste aantal is binnen zorg & welzijn in de afgelopen twintig jaar. Wanneer de sector en organisaties niets extra’s of anders doen, dreigt een aanzienlijk tekort van 100.000 à 125.000 medewerkers.

Minister De Jonge rapporteert in een kamerbrief van 21 december 2018: dat overal de noodzaak tot regionale samenwerking wordt gevoeld en dat in alle regio’s veel acties worden ingezet. Er is echter nog ruimte voor verbetering. Kortom, met dit congres willen wij jou, deelnemer van het congres, informeren hoe die regionale samenwerking thans vorm krijgt en welke acties her en der worden ingezet.

2. Anders werken in de zorg

De focus van de regio’s blijkt met name te liggen op het vergroten van instroom (actielijn 1), daarop worden zichtbare resultaten geboekt. Ook is er aandacht voor beter leren in de zorg (actielijn 2), zij het op kleine schaal. Met name bij anders werken in de zorg (actielijn 3) blijft de gewenste ontwikkeling uit. De genoemde onafhankelijke commissie concludeert dat zorgorganisaties nog te weinig aandacht hebben voor het behouden van medewerkers. Dit onder vermelding van het feit dat in 2017 één op de vijf werknemers in zorg & welzijn vertrok bij zijn of haar werkgever. En maar liefst 8,1% verliet zelfs de sector.

De uitstroom is dermate hoog dat het risico groot is dat de inspanningen om nieuwe medewerkers binnen te halen in de zorg merendeels teniet worden gedaan. En dat daarmee de tekorten niet zullen dalen, maar aanzienlijk zullen stijgen – meer dan nu wordt ingeschat. Bij het realiseren van een goede bezetting in de zorg moet naast het bevorderen van instroom veel meer de focus komen te liggen op het sluiten van de achterdeur; het behouden van personeel in de zorg, anders lopen de tekorten in de zorg de komende jaren nog verder op. Op deze studiedag informeren wij jou graag over vooral het behouden van professionals zoals verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom organiseren wij dit congres voor leidinggevenden, personeelsfunctionarissen en human resources managers.