Waarom?

Aanleiding en doel van de Masterclass
Zorginnovatie staat hoog op de agenda in alle deelsectoren van de gezondheidszorg: tussen huisartsen, wijkverpleging, paramedici en ziekenhuizen via het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dezelfde ontwikkeling heet binnen de geestelijke gezondheidszorg ambulantisering. Bij de ouderenzorg gaat het om innovaties om het doel zo lang mogelijk thuis verblijven van ouderen te realiseren. In de acute zorg gaat het om het verbeteren van de juiste spoedzorg, door de juiste professional, tijdig, en op de juiste plek.

Tijdens de corona-uitbraak komen in alle sectoren e-consulten veel meer voor evenals andere zorginnovaties zoals cohortafdelingen in ziekenhuizen, nieuwe zorgpaden en compartimentalisering van besmette en niet-besmette gebouwen en herbestemming van bijvoorbeeld OK’s in IC-unit. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in de eerstelijn en de ouderenzorg brengt het coronavirus veranderingen  in een stroomversnelling.  Die zijn vaak wel noodzakelijk maar niet altijd gunstig voor de kwaliteit van leven van cliënten.

Het bieden van passende en goed op elkaar afgestemde zorg is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarvoor zijn innovatie nodig en evaluatie daarvan. Nederland heeft grote ervaring met het starten, uitvoeren en evalueren van kleine pilots van zorgvernieuwing, bijvoorbeeld het realiseren van een fysiek meekijkconsult van een kinderarts in een gezondheidscentrum. Het op grotere schaal verspreiden van zo’n innovatie naar andere specialismen of naar andere huisartsen is andere koek. Soms ontbreekt de animo binnen de pilot om het voorbeeld te gaan verspreiden. Soms reageren professionals elders met Not invented here of met afhoudende ja-maar opmerkingen.

Toch zijn er ook goede ervaringen met snelle verspreiding van zorginnovaties. In de jaren negentig van de vorige eeuw kwamen de transferpunten van ziekenhuizen in een recordtempo overal in het land tot stand. Hetzelfde geldt voor huisartsenposten in de jaren nul van deze eeuw.

Wanneer lukt een kleine pilot, een wat grotere implementatie daarvan en landelijke opschaling wel? En wanneer niet? Het beantwoorden van deze vragen vormt het doel van deze masterclass. Wij doen dat in  vier ponline-sessies. De eerste gaat over die kleine pilots, de tweede over de implementatie in de instelling of regio en de derde sessie betreft een vergelijking tussen onder meer sociaal en medisch domein  de vierde de  landelijke opschaling van bewezen goede innovaties.

What is in for me?
Aan het einde van de Masterclass hebben deelnemers:
1. kennis verworven van theorie en praktijk in Nederland van starten en evaluatie van kleine pilot initiatieven, implementatie daarvan op grotere schaal binnen de eigen instelling of regio en opschalen naar verspreiding over het gehele land.
2.  eigen ervaringen gedeeld en die meegekregen van andere deelnemers en van de docenten met het voorbereiden, uitvoeren en vastleggen van de genoemde pilots, implementatie en opschaling.
3. Inzicht verworven in het gedrag van actoren (professionals, patiënten, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten) tijdens voorbereiding, implementatie en evaluatie van zorgvernieuwing.
4. hun handelingsrepertoire vergroot bij het verwerven van draagvlak voor hun innovaties en het integer omgaan met weerstanden.

Van deelnemers wordt verwacht:
1. Scholing op HBO- dan wel universitair niveau of op vergelijkbaar niveau.
2. Tenminste drie jaar werkervaring op het terrein van implementatie en evaluatie van kleine pilots, implementatie daarvan in de eigen praktijk of zorginstelling en opschaling naar het gehele land.
3. Kennis van belangrijke eHealth-begrippen en enige ervaring met het toepassen van EPD’s, persoonlijke gezondheidsomgeving en toepassen van innovatieve software applicaties
4. Enige kennis en ervaring met het inrichten, hanteren en evalueren van zorgpaden binnen de eigen instelling of tussen verschillende instellingen.
5. Enige ervaring met het herschikken van taken tussen professionals onderling, van professional naar patiënt of cliënt, en van professional naar intelligente computers.