Waarom?

De vraag naar ziekenhuiszorg verandert. Dit heeft tal van oorzaken, zoals de voortschrijdende technologie, de steeds mondiger wordende patiënt en toenemende kwaliteitseisen. Maar ook de toename van het aantal chronisch zieken, de vergrijzing, comorbiditeit en (dus) de financiering van de zorg brengen fundamentele veranderingen met zich mee. Ziekenhuizen reageren op deze ontwikkelingen door het aangaan van fusies en de concentratie en spreiding van hun functies. Dat levert tal van vragen en knelpunten op die aan bod komen op het congres, zoals:

  • Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst gezien onze visie op kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid?
  • Hoe komen we tot naadloze geïntegreerde zorg voor patiënten? Kiezen we hierbij voor maatwerk of voor schaalgrootte?
  • Hoe kunnen we acute zorg garanderen en electieve, oncologische- en chronische zorg herontwerpen?
  • Wat zijn de gevolgen van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties voor de stad en voor dunbevolkte regio’s?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren om te komen tot een toekomstig ideaalplaatje? Welke impulsen zijn hierbij nodig? En hoe staan de stakeholders in dit proces?
  • Wat kunnen we leren van goede en slechte voorbeelden?
  • Wat zijn lessen voor implementatie?
Fusies

Ziekenhuizen hebben zich de laatste 50 jaar ontwikkeld tot steeds grotere, complexe en ook gesloten bolwerken van medisch-specialistische zorg. Dit heeft veel vooruitgang opgeleverd voor de patiënt door medisch-innovatieve ontwikkelingen. De noodzakelijke concentratie van hightech zorg was een belangrijke prikkel voor fusies. De fusiegolf van ziekenhuizen leek heel beloftevol. Beloofd werden onder andere betere zorg en meer doelmatigheid. Dat werkte in de praktijk echter heel anders uit: het realiseren van een fusie zette ziekenhuizen soms jaren achterop. De toenemende complexiteit en bureaucratie werkten eerder belemmerend voor professionals om optimale zorg te leveren. Een ander gevolg is het grote verschil tussen stad en platteland. Fusies in dunbevolkte regio’s bedreigen de toegankelijkheid voor de acute zorg en de verloskunde. Dat levert veel weerstand op bij bevolking en gemeenten.

Wensen patiënten

Naast fusies en de toenemende druk op concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties speelt ook de veranderende zorgvraag van patiënten een cruciale rol. Patiënten zijn steeds mondiger en claimen inspraak en medebeslissingsrecht. Ze willen meer dan alleen hooggespecialiseerde zorg. Hoe zit het met preventie, de voorzorg en vooral de nazorg? Zijn ziekenhuizen voor chronische patiënten wel de beste plek? De structuur van de curatieve zorg en ook de financiering belemmeren een naadloze geïntegreerde zorg voor de patiënt. De juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek is vaak nog ver weg.

Andere ontwikkelingen

Er zijn in Nederland veel voorbeelden van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties, van meer en minder geslaagde fusies en van een begin van het ontwikkelen van een meer naadloze geïntegreerde zorg. Voorzichtig zien we in sommige regio’s ook netwerken van ziekenhuizen ontstaan die gezamenlijk zorg bieden. Dit gaat vaak in tegen belangen van individuele ziekenhuizen of het ambitieniveau van medisch specialisten in kleinere ziekenhuizen. Deze ontwikkelingen spelen zich af in een context van een vergrijzende bevolking en veel meer chronisch zieken. Daarnaast is er toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de groei van de zorg gelijke tred te laten houden met de groei van onze economie.

Toekomstvisie

Er is dus alle aanleiding om grondig te kijken naar de dieperliggende motieven voor verandering van structuur en financiering van ziekenhuiszorg. Hoe ziet (vanuit het patiëntbelang?) het ideaalplaatje eruit en is dat realistisch? Welke impulsen zijn nodig om gewenste verandering tot stand te brengen? Wat leren we van goede en slechte voorbeelden uit binnen- en buitenland. Kortom: stof genoeg voor discussie op 31 mei!

Doelgroep

Het congres richt zich in de eerste plaats op de bestuurders en professionals die leiding geven aan het veranderingsproces rond de ziekenhuiszorg. Maar het is zeker ook bedoeld voor vertegenwoordigers van al die organen en organisaties die hier invloed op (willen) hebben: brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken, toezichthouders (IGJ, NZa, ACM), bestuursorganen, landelijke overheid, gemeentes en natuurlijk patiënten(organisaties).

Bekijk hier het volledige programma.  Alle andere informatie over dit congres vindt u hier.