Waarom?

Goede samenwerking tussen de eerstelijn en de sociale wijk- en jeugdteams is van groot belang. Deze verbetert de gezondheid en welzijn van individuele buurtbewoners. Via een integrale aanpak van multiproblematiek bijvoorbeeld en door goed op elkaar afgestemde preventiemaatregelen. Dit kan zorgen voor een betere kwaliteit van zorg en welzijn in een wijk en voor het efficiënter besteden van zorgbudgetten. Hoe kan je deze samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein ontwikkelen en bevorderen? Door te experimenteren, te evalueren en vooral door van elkaar leren. Daarom ligt de nadruk op dit congres vooral op wat je kunt leren van goede voorbeelden en hoe je deze kunt implementeren en borgen.

Goede voorbeelden

Stappen zetten in de samenwerking vraagt zowel om innovatief denken als doen. Uit de evaluatie van het congres vorig jaar kwam naar voren dat deelnemers met name behoefte hadden aan praktische tips voor de implementatie. Het afgelopen jaar hebben wij in vakbladen en tijdschriften tal van goede voorbeelden gevonden over samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de sociale wijkteams. Vaak wordt daarin beschreven wat het project precies inhoudt en wat de resultaten zijn. Bijna nooit wordt besproken hoe deze ‘good practices’ zijn voorbereid, geborgd, en in stand worden gehouden. Deze informatie krijg je wel op het congres, via meerdere rondes met doelgroepgerichte workshops en diverse innovatieve flitspresentaties.

Workshops

Er zijn drie rondes met workshops. Deze workshops zijn ingedeeld in vier series rond de volgende onderwerpen:

 1. Jeugd met opgroei- en opvoedproblemen
 2. Volwassenen met fysieke- of geestelijke problemen
 3. Kwetsbare ouderen en ouderen met multimorbiditeit
 4. Randvoorwaarden voor goede samenwerking (governance, e-health, shared savings, lerende cultuur e.d.).

Als je als congresbezoeker alleen geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld goede voorbeelden rond de jeugd, kan je alleen de workshops over de jeugd volgen. Maar kiezen voor een uitstapje naar een andere (doel)groep is ook mogelijk natuurlijk. Alle workshops kan je hier bekijken.

Flitspresentaties

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze congressen. Flitspresentatoren vertellen kort en bondig iets over een actuele ontwikkeling, project, nieuw zorgpad, goed voorbeeld, app of onderzoek over samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein. Per workshop is er ruimte voor een flitspresentatie.

Meerdere invalshoeken

De plenaire inleiders bieden overzicht, dat van belang is voor alle congresdeelnemers. Zij behandelen drie vragen:

 1. Wat is vanuit de praktijk een goed streefmodel voor samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal wijkteam?
  Henri de Boer ontwierp zo’n streefmodel voor de sociale wijkteams in Leeuwarden en hun aansluiting op de eerste lijn: Coöperatie Amaryllis. Op dit congres kijkt hij terug op dit project en geeft zijn visie op de ideale vormgeving van de samenwerking van eerste lijn en sociale wijkteams.
 2. Wat is vanuit de theorie een goed streefmodel voor samenwerking tussen eerste lijn en sociaal wijkteam?
  Jaap van der Stel (Lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden en adviseur) gaat in op de basiscompetenties die hulpverleners nodig hebben om cliënten te activeren en de verschillen en overeenkomsten tussen welzijn en zorg hierbij.
 3. Wat is volgens landelijke instanties een goede implementatiestrategie voor meer samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein?
  De afgelopen maanden kwam er kritiek vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur, Transitie Autoriteit Jeugd en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op de trage verwezenlijking van doelstellingen zoals samenhangende zorg, zorg dicht bij huis en integrale benadering van mensen met sociale en medische problemen. Een spreker uit de kring van een van deze instanties geef tips voor een snellere implementatie van de genoemde doelstellingen.

Het congres eindigt met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden? Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages).

Het volledige congresprogramma kan je hier bekijken. Alle andere informatie vind je hier.