Waarom dit congres?

JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK VOOR, TIJDENS EN NA DE COVID-19 UITBRAAK

In 2010 en 2011 versterkte de invoering van de regionaal werkende zorggroepen voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico in sterke mate de kwaliteit van de chronische zorg. Ketenzorg kreeg erdoor een impuls. Ziekenhuiszorg verplaatste zich naar de eerste lijn.  Hoe hebben deze groepen zich sindsdien ontwikkeld? Hoer ging de samenwerking tussen deze groepen en de huisartsenposten?  In 2018 ontstond een nieuwe   samenwerking tussen het ministerie van VWS en het zorgveld: de beweging ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Veldpartijen hebben in 2018 JZOJP omarmd om lokale en regionale zorg met een betere kwaliteit betaalbaar en toegankelijk te houden.  Sindsdien zijn er vele initiatieven ontplooid om zorg te verplaatsen, te vervangen en te voorkomen. Sinds begin 2019 pakken zorgverzekeraars en ziekenhuizen regionale regie bij het aanbieden van zorg. Zorginnovatie groeit daarmee uit van lokale initiatieven naar regionale implementatie. Hoe verhouden de zorggroepen uit 2010 tot de JZodJP uit 2018, de regionale regie en de ervaringen met de corona-pandemie tot elkaar? Welke lessen voor de periode na de corona uitbraak zijn hieruit te trekken? Deze twee vragen staan centraal op het 4eJZOJP-congres.

Waarom dit congres?

De zorggroepen uit 2010 en 2011 ontwikkelden zich dankzij keten-DBC’s en grote inhoudelijke steun van diverse beroepsgroepen tot sterke centra van chronische zorg. Een centrale landelijke evaluatie van de geleverde kwaliteit van zorg en de gemaakte kosten ontbrak tot nu toe. Daarom komen op dit congres drie experts over diabeteszorg, COPD en CVRM aan het woord om hierover te reflecteren. Bekend is nu al, dat menig zorggroep zoekt naar meer maatwerk aan patiënten en aan een beter zorgaanbod aan mensen met chronische Multimorbiditeit.  Voor de juiste chronische zorg op de juiste plek in 2030 leveren deze drie sprekers de eerste schetsen aan.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Het realiseren van Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP)staat hoog sinds begin 2018 hoog op de agenda binnen een grote landelijke beweging die bestaat uit tal van eerste- en tweedelijns zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties.

Door de Covid-19 crisis is het belang van de Juiste Zorg op de Juiste Plek nog duidelijker geworden. Als bijna paradoxaal hebben de zeer lastige omstandigheden die de crisisheeft veroorzaakt, misschien ook wel een impuls gegeven aan ontwikkelingen en initiatieven die nauw aansluiten bij de bedoeling en geest van de JZOJP beweging. Bijvoorbeeld door het acuut ontstaan van schaarste zijn zaken die voorheen lastig te organiseren leken, in een stroomversnelling gekomen. Voorbeelden hiervan zijn intensieve regionale samenwerking en landelijke (crisis)coördinatie. Maar ook meer dan ooit worden e-Health en technologie toegepast in tijden waarin prioriteiten gesteld moeten worden om goede zorg te blijven verlenen.

Tijdens deze vierde editie van het Juiste Zorg Op De Juiste Plek congres van de Guus Schrijvers Academie leggen wij de focus op de impact van deze beweging op de chronische zorg tot dusver. Daarnaast bestaat veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over welke ontwikkelingen door Covid-19 zijn versterkt, welke innovatieve chronische zorgprocessen door Covid-19 zijn geïnitieerd en welke daarvan zullen blijven en welke niet.

Regionale regie van zorgverzekeraars

Naast de zorgroepen, de JZodJP, de corona-ervaringen is de ontwikkeling van regionale regie door zorgverzekeraars aan aparte ontwikkeling.   Tijdens het congres komen recente regionale initiatieven van chronische zorg van zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan bod.  Veelal betreffen deze in initiatieven een opschaling van lokale projecten naar het regionale niveau. Diverse sprekers van zorgverzekeraars en diverse regionale regisseurs komen op dit congres aan het woord. Zij schetsen hun ervaringen en trekken lessen voor de zorg in het jaar 2030.

Te trekken conclusies aan het einde van het congres

Hierboven zijn vier ontwikkelingen geschetst van de zorg sinds 2010: de opkomst van de zorggroepen, de JZodJP, de corona pandemie en regionale regie van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Deze trends ontwikkelden zich los van elkaar. Hoe gaan deze elkaar versterken in de periode van anno 2020 tot 2030? Deze vraag staat centraal bij de plenaire afsluiting van het congres onder leiding van dagvoorzitter Ward Bijlsma.