17 november 2022

Dit jaar zal het jaarlijkse Nationale Spoedzorgcongres door De Congreszaak georganiseerd worden.

De druk op de acute zorg blijft onverminderd groot. De uitdagingen zijn legio. De vraagstukken divers: Welke (regionale) oplossingen zijn er voor het verkleinen van de personeelstekorten? Welke goede voorbeelden zijn er voor verbetering van de digitalisering? En hoe kunnen we in de regio de taken slimmer en efficiënter verdelen en coördineren? Deze actuele onderwerpen staan centraal tijdens het 23ste Nationale Spoedzorgcongres op 17 november 2022 in Utrecht. Laat u inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En ga het gesprek aan met andere professionals in de acute zorg en schrijf u in.
Meer informatie
29 september 2022
Dit jaar zal het jaarlijkse GGZ Congres door De Congreszaak georganiseerd worden.
Hoe kunnen we in wijken en buurten kwetsbare mensen helpen om weer zelf controle te krijgen over hun leven? Hoe ga je eenzaamheid tegen, die psychische problemen vaak alleen maar vergroot? Hoe zorg je voor passende huisvesting voor iedereen? En hoe voorkom je dat mensen in de problemen komen, doordat ze allerlei wetten en regels niet begrijpen? Met andere woorden: hoe zorgen we voor inclusieve, veerkrachtige wijken, waarin iedereen een plek heeft en op zijn of haar manier kan meedoen?Het Congres Zorg in een Sociaal Sterke Wijk op 29 september wil samen met u antwoorden geven op deze vragen. We kijken naar de mooie voorbeelden en goede initiatieven en komen zo tot een schets van een sociaal sterke wijk.
Meer informatie
21 april 2022
Er loopt al veel aan samenwerking in Nederland om onze gezondheid te bevorderen. Denk aan de lokale preventieakkoorden of gezonde regio’s van de academische ziekenhuizen. Ondanks dit goede begin moet er nog veel meer gebeuren. Goede gezondheid kan alleen als over de lijnen van de zorg en overheden heen wordt samengewerkt. Want langer leven is fijn, maar niet als dit langer leven in ongezondheid betekent. Door dit besef verschuift de focus, die traditioneel gericht is op gezondheidszorg, naar de nieuwe focus gericht op een gezonde samenleving en de aanpak van organiseren naar sturen. Inmiddels hebben we bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie geleerd dat de te beschermen mens c.q. burger c.q. doelgroep, zelf misschien wel de belangrijkste schakel vormt om alle maatregelen en goede voornemens, op weg naar een gezonde generatie, ook succesvol te laten zijn! Hoe moet regionaal worden samengewerkt om de burger optimaal te betrekken bij de doelstellingen voor een gezonde generatie? Kom voor antwoorden op deze en vele andere vragen op 21 april naar de Galgenwaard in Utrecht! Wij bieden het congres zowel fysiek als online via een livestream met persoonlijke toegang aan. U kunt zelf kiezen welke vorm het beste bij u past. 
Meer informatie
25 maart 2022
COPD nu en straks, congres in samenwerking met het Longfonds
Meer informatie
26 november 2021

Het congres is op locatie of online te volgen!

Meer informatie
10 november 2021
In de afgelopen tien jaar zijn er dominante ontwikkelingen geweest in het zorglandschap; marktwerking en ketenvorming tussen eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en derdelijnszorg. Wat we nu zien is dat er tussen collega-maatschappen en collega-vakgroepen op regionaal niveau samenwerkingen worden gezocht, zonder aangaan van complexe veranderprocessen (fusies, overeenkomsten). De kwaliteit van zorg is mogelijk regionaal beter te organiseren.
Meer informatie
23 september 2021
De eerste resultaten van het Nationaal Preventieakkoord!  Samen gezond sterk in de regio.
Meer informatie
11 juni 2021
De Nederlandse Jeugd is relatief gelukkig. Toch zien we de mentale druk bij jongeren toenemen; jongeren hebben in toenemende mate te kampen met prestatiedruk, psychosociale stoornissen en emotionele problemen. Ook de vraag naar Jeugdzorg neemt toe. De vragen die dit oproept zijn: . Wat is de oorzaak van de toenemende problematiek? . Hoe kunnen we het welbevinden van de jeugd stimuleren en het ontstaan van problemen voorkomen? Wat vraagt dit van de jeugd, van hun ouders, van hun omgeving en van hulpverleners? . Hoe signaleren wij (beginnende) problematiek en hoe ondersteunen we daarbij effectief? Wat is de rol daarbij van de diverse betrokkenen? Tijdens dit congres geven we inzicht in geestelijke gezondheid van de jeugd, de knelpunten,de vraagstukken en mogelijke oplossingen. Wij hopen daarmee bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van de jeugd.
Meer informatie
10 juni 2021
Eenzaamheid is voor ons een belangrijk thema omdat we zien dat het grote maatschappelijke gevolgen kan hebben. Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s, de kwaliteit van leven omlaag brengen en ervoor zorgen dat mensen niet meer meedoen in de samenleving. Eenzaamheid grijpt in op diverse levensgebieden en is complex. Oorzaken en gevolgen zijn vaak moeilijk los te onderscheiden en oplossingen zijn niet hapklaar. Lees ook Grootschalig onderzoek naar eenzaamheid Zuid-Holland
Meer informatie
18 mei 2021
6 online bijeenkomsten over "Gezondheidsbeleid 2021- 2025, kansen en beperkingen". Inschrijven voor de komende 2 bijeenkomsten is nog mogelijk.
 • 6 april 2021, 16.00 - 17.30 uur
 • 13 april 2021, 16.00 - 17.30 uur
 • 20 april 2021, 16.00 - 17.30 uur
 • 11 mei 2021, 16.00 - 17.30 uur
 • 18 mei 2021, 16.00 - 17.30 uur
 • 25 mei 2021, 16.00 - 17.30 uur
Meer informatie
24 maart 2021
Wat kunnen we leren van de biotechhub in Boston? Waarom zou Nederland zo’n ecosysteem moeten ambiëren? En wat voor kansen en mogelijkheden biedt dit voor ziekenhuizen, de patiënt, academie, de life sciences & health-sector en Nederland in het algemeen? Hierover gaat het congres ‘Medische uitdagingen in nieuw perspectief; zorg, academie en bedrijfsleven samen aan zet’ op 24 maart in de Galgenwaard Utrecht.
Meer informatie
18 januari 2021

10 dinsdagmiddagen van 16.00 uur tot 19.00 uur

Utrecht of online

De cursus gezondheidsrecht biedt u een uitstekende kans om snel en efficiënt op de hoogte te raken van de achtergronden van deze ontwikkelingen. Wij bieden u theoretische kennis in woord en geschrift over het Nederlandse gezondheidsrecht. Wetsontwerpen worden op deskundige wijze belicht. Hoewel de overdracht van kennis door de sprekers centraal staat, is er ook ruimte voor het inbrengen van eigen casus. Zo kunt u in discussies uw inzichten aan die van medecursisten en docenten toetsen. Als nieuwe publicaties en recente rechtspraak daar aanleiding toe geven, spelen de sprekers hierop in.
Meer informatie
3 december 2020

Het jaarlijkse GSA-Ziekenhuiscongres!

Op 12 december 2020 schreven de toezichthouders op de Nederlandse gezondheidszorg; de NZa en de IGJ, een brandbrief aan Minister Tamara van Ark met hun zorgen over de gevolgen voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van zorg als gevolg van de aanhoudend hoge, en zelfs stijgende, COVID-druk. Deze zorgen richten zich op het op niveau houden van de acute, semi-acute en kritisch planbare zorg (zorg die binnen zes weken geleverd moet worden om gezondheidsschade te voorkomen). De Nza trekt deze conclusies op basis van de data die ziekenhuizen aanleveren in het Zorgbeeldportaal en de IGJ op basis van eigen kwalitatieve observaties.
Meer informatie
26 november 2020
Naar verwachting zal ook in de nieuwe Contourennota komen te staan dat preventie prioriteit heeft en een speerpunt is. Immers, gezonde mensen zijn gelukkiger en beter bestand tegen ernstige ziekten. COVID-19 heeft ons met de feiten op de neus gedrukt dat de overlijdens risico’s voor obese patiënten en rokende patiënten groter zijn dan voor personen zonder deze kenmerken. Ook uit de voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord van staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis aan de Tweede kamer van 22 juni 2020, komt veel enthousiasme en een lange lijst met initiatieven naar voren, waaruit blijkt dat het ‘vliegwiel’ voor preventie in beweging is gezet. Afgezien van de initiatieven waarvoor accijnzen (minimum unit pricing bij alcohol, suikertaks/ verbod op prijsaanbiedingen suikerhoudende producten, accijns op e-sigaret, etc.) boven de markt hangen en er een aantal incidentele financieringen ter beschikking zijn gesteld rijst toch te vraag: Preventie staat op de agenda, maar hoe regelt Nederland de financiering ervan structureel? Er verschijnen donkere wolken aan de preventie hemel. Als alle zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW gaan volgen zullen zij forse premiestijgingen voor 2021 gaan invoeren. Daarnaast worstelen veel gemeenten met begrotingstekorten voor met name het sociale domein. Een situatie die door COVID-19 niet is verbeterd. Tegelijker tijd wordt de roep tot versobering van het pakket en ontmoedigen van onnodige zorg steeds luider. Deze geluiden suggereren begrotingskrapte aan alle kanten waardoor preventie misschien (weer) tussen wal en schip kan raken en, in beeldspraak, het ‘kind van de (COVID-19) rekening’ kan worden.
Meer informatie
19 november 2020

Zowel op locatie als online via livestream te volgen!

21ste Nationale Spoedzorgcongres; Acute zorg vóór, tijdens en na de corona-crisis, een interprofessioneel congres van zorgprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers.
Meer informatie
2 november 2020
6 zoommeetings, - thematische bijeenkomsten-, in de vorm van interactieve hoorcolleges, over de werking van ons zorgstelsel. Aan de hand van het boek van Martien Bouwmans: Het zorgstelsel ontrafeld. Met doorkijkjes naar het verleden, maar met het oog gericht op de toekomst . Hoe werkt ons zorgstelsel, bezien vanuit verschillende perspectieven? Is verdergaande samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars belangrijk? En wat is er nodig in het regeerakkoord op het gebied van zorg?
Meer informatie
27 oktober 2020

Het congres is op locatie of online te volgen!

Aanvankelijk stond dit congres gepland voor het voorjaar 2020. Vanwege de corona-epidemie hebben het Trimbos Instituut en de Guus Schrijvers Academie dit uitgesteld tot 27 oktober 2020. In dat half jaar uitstel traden nieuwe ontwikkelingen in de ggz naar voren vanwege de corona crisis en vanwege ontwikkelingen die ook zonder de uitbraak relevant zijn. Inmiddels zitten we er weer midden in. Bert van der Hoek, bestuursvoorzitter Trimbos Instituut, heeft al deze ontwikkelingen na de eerste golf in een interview met Guus Schrijvers samengevat.

Meer informatie
15 oktober 2020
De ouderenzorg heeft het in het afgelopen jaar zwaar gehad. Vooral in de verpleeghuizen. Maar ook voor  veel ouderen die in het ziekenhuis beland zijn of nog zwaarder op de IC. Veel ouderen besloten na verloop van tijd het zware IC-traject niet te willen ondergaan, maar gaven aan dan liever in bijzijn van familie en geliefden te willen sterven.
Meer informatie
9 oktober 2020
Het congres is op locatie (De Reehorst) of online te volgen!
Zo halverwege 2020 lijkt 2030 nog een heel eind weg. Maar toch zijn moderne ziekenhuisbestuurders vandaag de dag al druk bezig met het voorsorteren van hun organisatie op het zorglandschap over tien jaar. Zal dit landschap dan zo anders zijn dan nu? Nee waarschijnlijk niet, maar vele studies en experts schetsen een toekomst waarbij de uitdagingen van nu alleen maar groter zullen worden en niet kunnen worden opgelost door enkel meer van hetzelfde te blijven doen. Ook in 2030 zijn er mensen ziek maar het zullen er meer zijn. Mensen blijven langer leven door nieuwe behandelingen en steeds meer mensen zijn ouder dan 65 jaar. Over tien jaar kunnen we nog betere diagnoses stellen, nog betere behandelingen bieden die dan ook meer op het individu zijn toegesneden. Maar tegelijkertijd zal er, onder meer door de toenemende vergrijzing, een chronisch gebrek aan personeel blijven bestaan om zorg te kunnen bieden.
Meer informatie
2 juni 2020

Vierdaagse Online masterclass Zorgvernieuwing voor gevorderden

Zorginnovatie stond al hoog op de agenda in alle deelsectoren van de gezondheidszorg: tussen huisartsen, wijkverpleging, paramedici en ziekenhuizen via het programmade Juiste Zorg op de Juiste Plek. Tijdens de corona-uitbraak komen in alle sectoren e-consulten veel meer voor evenals andere zorginnovaties zoals cohortafdelingen in ziekenhuizen, nieuwe zorgpaden en compartimentalisering van besmette en niet-besmette gebouwen en herbestemming van bijvoorbeeld OK’s in IC-unit. Niet alleen in ziekenhuizen maar ook in de eerstelijn en de ouderenzorg brengt het coronavirus veranderingen  in een stroomversnelling.  Die zijn vaak wel noodzakelijk maar niet altijd gunstig voor de kwaliteit van leven van cliënten. Deze Masterclass biedt deelnemers goede voorbeelden van recente zorginnovaties en de randvoorwaarden daarvan zoals bestuurlijke inrichting, bekostiging en veilige software.
Meer informatie
30 april 2020
Het normale sociale leven van langdurig verzorgden ( ouderen, VG en GGZ) bestaat uit een balans van professionele- en mantelzorg en liefdevolle aandacht van vrijwilligers en naasten. Echter tijdens de Corona epidemie is deze balans verstoord of zelfs afwezig omdat fysiek sociaal contact met niet- zorgprofessionals in een lockdown strikt verboden is. Het verlies aan het fysieke sociale contact tussen deze cliënten , hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers wordt zo goed en kwaad mogelijk gesubstitueerd door talloze initiatieven die de bezoekjes moeten vervangen middels digitale bezoeken zoals: beeldbellen, bewoners online volgen via hun zorgdossier, video conferencing, continue monitoring bij palliatieve patiënten, etc. Om dit op ultra korte termijn operationaliseerbaar te kunnen maken, zijn burger/ondernemers initiatieven tot stand gekomen voor het inzamelen, programmeren en aansluiten van tablets/smartphones om in de benodigde apparatuur te kunnen voorzien. Onduidelijke was altijd of digitale bezoeken van familie, mantelzorgers en naasten op relevante schaal praktisch operationaliseerbaar zijn. Tot dat we, geboren uit nood, eraan zijn begonnen. Nu krijgen we veel antwoorden op vragen die wij altijd al hadden en ontstaan er nieuwe vragen tijdens de toepassing. Kunnen deze technische hulpmiddelen bij deze kwetsbare groepen dezelfde gevoelens rondom sociale contacten helpen oproepen zoals in een vis-a-vis contact? Ervan uitgaande dat dit niet het geval zal zijn, kunnen professionele zorgverleners dan duidelijk maken dat via deze weg van technische hulpmiddelen de liefde- en vertrouwens band met naasten even groot is als daarvoor met het persoonlijke contact? Zijn deze noodoplossingen die worden gevonden in een noodsituatie straks het ‘nieuwe normaal’ en blijvend van aard? Wat is de te verwachten impact op cliënten en last but not least, wat is de te verwachten impact op zorgverleners en de zorginstelling? Please click the link below to join the webinar: https://us02web.zoom.us/j/84292716543?pwd=Und4QTdnWXoxTnVPRVdvNkJTSXIwUT09 Password: 258720.       Webinar ID: 842 9271 6543
Meer informatie
6 maart 2020
De eerste lijn is volop in ontwikkeling. Het aantal ouderen neemt toe: in 2030 zijn er circa 1 miljoen 65-plussers meer dan nu. En ouderen van tegenwoordig zijn veel vitaler en assertiever dan de ouderen van ‘vroeger’. Ook verblijven steeds minder ouderen in grote woonzorgvoorzieningen of instellingen, maar wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Bovendien biedt e-health volop kansen voor het zelf bijhouden van gezondheidsgegevens. Van afspraken maken via het internet tot het consulteren van professionals via mails en apps. Nieuwe ordening van de eerste lijn vanwege de complexere zorgvraag vraagt om nieuwe spelregels, om nieuwe ideeën en initiatieven. Deze komen aan bod op het congres continuïteit in de eerste lijn op 6 maart 2020. Laat u inspireren en kom samen met uw regiopartners naar het eerstelijnscongres.
Meer informatie
28 november 2019
Wat brengt ‘de juiste zorg op de juiste plek’ ons? Hoe kunnen we het verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg uitbreiden en verbeteren? Op welke wijze worden de transitiegelden uit de hoofdlijnenakkoorden besteed? En welke rol spelen de zorgverzekeraars en andere zorgspelers hierbij? Deze (en andere) vragen worden beantwoord op het congres over ‘de juiste zorg’ en de hoofdlijnenakkoorden op 28 november 2019 in Utrecht. Naast plenaire voordrachten zijn er tal van keuzesessies, workshops en flitspresentaties.
Meer informatie
14 november 2019
Gezondheidscentrum Castrovalva biedt eerstelijnsgezondheidszorg aan zo’n 13.000 bewoners van de wijk Tussen de Vaarten in Almere. Het gezondheidscentrum zit samen in één gebouw met het woonzorgcentrum waarin vooral mensen met een PG-indicatie wonen. Zowel het gezondheidscentrum als het woonzorgcentrum zijn onderdeel van Zorggroep Almere. Het kernteam voor de eerstelijnszorg voor kwetsbare ouderen is de verpleegkundige praktijk. Hierin werken de praktijkondersteuners somatiek, de wijkverpleegkundigen en de casemanager dementie (persoonlijk begeleider) nauw samen via een multidisciplinair DMO, waar ook de huisarts, apotheker, fysiotherapeut en op indicatie de Specialist Ouderengeneeskunde aan deelneemt. De wijkverpleegkundige is ook de spil naar het sociale wijkteam. Vanuit het woonzorgcentrum organiseert de activiteitenbegeleider samen met de wijkverpleegkundige activiteiten voor ouderen intramuraal en extramuraal.
Meer informatie
6 november 2019

De druk op de acute zorg blijft stijgen en de zorgvraag wordt complexer door de toenemende vergrijzing. De beperkte capaciteit maakt het steeds lastige burgers de juiste acute zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip en de juiste plek te bieden. Intensieve samenwerking en goede zorgcoördinatie zijn hierbij onmisbaar. Hoe kun je die samenwerking tussen de ketenpartners in de spoedzorg het beste vormgeven? Welke goede voorbeelden zijn er? En hoe blijft de acute zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar? Deze (en andere vragen) komen aan de orde op het 20ste Nationale Spoedzorgcongres op 6 november 2019 in Utrecht.

Meer informatie
3 oktober 2019
Hoe gaan de zorg en dienstverlening rond thuiswonende ouderen eruitzien de komende jaren? Welke goede voorbeelden en actuele ontwikkelingen zijn er? Wat willen ouderen zelf? En hoe kan de eerste lijn omgaan met de groeiende groep kwetsbare ouderen die de meeste zorg nodig heeft? Deze (en andere) vragen staan centraal op de studiedag ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’, die op 3 oktober 2019 plaatsvindt in Utrecht.
Meer informatie
26 juni 2019
Hoe kom je tot een goede herverdeling van taken en werkzaamheden tussen ziekenhuizen? Welke goede (en minder goede) voorbeelden zijn er? En hoe verbeter je de samenwerking als deze niet goed loopt? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres over (regionale) samenwerking tussen ziekenhuizen op 26 juni 2019 in Utrecht. Er zijn gerenommeerde sprekers uit kringen van de UMC’s, grote- en kleinere algemene ziekenhuizen en de Autoriteit Consument en Markt.
Meer informatie
13 juni 2019
Hoe (goed) werkt de indicatiestelling in de dagelijkse praktijk? Welke goede voorbeelden en initiatieven zijn er op dit gebied? En hoe kun je de vier wetten die langdurige zorg bekostigen beter op elkaar afstemmen?  Deze (en andere) vragen staan centraal op de studiedag over de indicatiestelling in de zorg op 13 juni 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten en themagerichte studiesessies rond actuele onderwerpen.
Meer informatie
17 mei 2019
Hoe kun je kinderen in de eerste duizend levensdagen een kansrijke start bieden? Welke belangrijke interventies, goede voorbeelden en ontwikkelingen zijn er op dit gebied? En welke positieve resultaten levert dit op qua gezondheid, welbevinden en kostenbesparing? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres ‘Vroeg begonnen, veel gewonnen!’ op 17 mei 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, parallelsessies, flitspresentaties en workshops.
Meer informatie
16 april 2019
Patiënten, cliënten, mantelzorgers en hun hulpverleners in de ouderen-, geestelijke gezondheids- en gehandicaptenzorg weten vaak niet bij welke instantie ze moeten aankloppen wanneer langdurige zorg noodzakelijk is. Hierbij voelt het vaak alsof men van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vier verschillende zorgwetten met regels en geldpotten lijken te vaak centraal te staan in plaats van de cliënt. Kan dit beter? Moet dit beter? Zijn er goede (lokale) voorbeelden waar de toegang tot zorg voor cliënten beter is afgestemd en geregeld? En zijn er oplossingen uit andere sectoren die ook trans sectoraal toepasbaar zijn? Wat kan er nu al binnen de bestaande zorgwetten en wat zegt jurisprudentie over mogelijkheden om (lokaal) de toegang te forceren? Deze vragen staan centraal op het congres Meer samenhang in de toegang tot (ouderen) zorg.
Meer informatie
12 april 2019
Hoe kan je de invloed en medezeggenschap van patiënten in de curatieve zorg versterken? Wat levert dat op voor patiënten en zorgorganisaties? Hoe verbeter je de besluitvorming in de spreekkamer? En wat voor gevolgen heeft de nieuwe Wmcz? Deze (en andere) vragen staan centraal op het congres ‘De patiënt aan het roer’ op 12 april 2019 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten en een groot aantal themagerichte parallelsessies en workshops.
Meer informatie
16 november 2018
Welke goede projecten en initiatieven zijn er om de zorg en de zorglocatie beter af te stemmen op de patiënt? Hoe kun je deze nieuwe zorginnovaties opschalen en implementeren? En hoe wordt de 425 miljoen transformatiegeld uit het Hoofdlijnenakkoord besteed?Deze (en andere) vragen staan centraal op het tweede congres over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn op 16 november 2018 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies, workshops en flitspresentaties.
Meer informatie
8 november 2018
Welke goede voorbeelden en innovaties zijn er om de kwaliteit en efficiëntie van de acute zorg te verbeteren? Wat doen we aan de stijgende werkdruk en het personeelstekort in de spoedzorg? En hoe gaan we het komende Kwaliteitskader Spoedzorgketen implementeren? Deze en andere vragen staan centraal op het 19e Nationale Spoedzorg Congres op 8 november 2018 in Utrecht. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies en workshops en actuele flitspresentaties.
Meer informatie
31 oktober 2018
Op 31 oktober organiseert de Guus Schrijvers Academie de studiedag 'Behoud Zorgprofessionals; de laatste stand'. Op deze dag kunt u leren van en in discussie gaan met bestuurders van zorginstellingen, programma leiders vanuit het ministerie, beleidskoepels en (semi) private partijen over hun visie op en aanpak voor het behouden van personeel in zorg. En hoort u praktijkvoorbeelden van wat lijkt te werken, maar ook voorbeelden van wat minder lijkt te werken.
Meer informatie
4 oktober 2018
Het tweede nationale congres over innovatieve voorbeelden van samenwerking tussen sociaal domein en medisch domein vindt plaats op 4 oktober 2018. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden rond samenwerking en hoe we deze kunnen implementeren en borgen. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte workshops en actuele flitspresentaties.
Meer informatie
31 mei 2018
31 mei 2018 vindt in Utrecht een congres plaats over de Nederlandse ziekenhuiszorg. Hebben ziekenhuizen in de huidige vorm nog toekomst? Wat zijn de gevolgen van concentratie en spreiding van ziekenhuisfuncties voor steden en voor dunbevolkte regio’s? En hoe komen we tot naadloze geïntegreerde zorg voor patiënten? Deze (en andere) vragen staan centraal op dit congres dat bestaat uit tal van plenaire voordrachten, interactieve workshops, actuele flitspresentaties en een slotdebat. Nadruk zal vooral liggen op wat we kunnen leren van goede voorbeelden, wat we moeten vermijden en vooral hoe we moeten implementeren.
Meer informatie
13 april 2018
13 april 2018 was het congres Patiëntenrecht in ontwikkeling. Tal van actuele onderwerpen rond de rechtspositie van de patiënt kwamen aan bod. Het congres bestond uit korte voordrachten, parallelsessies en flitspresentaties. De dagelijkse praktijk was hierbij leidend.
Meer informatie
15 maart 2018
15 maart 2018 is er een congres in Utrecht over de kwaliteit en de bekostiging van de langdurige zorg. Tal van actuele onderwerpen rond de 24 uurs zorg en innovatieve voorbeelden en voorstellen komen aan bod. Het congres voor zorgprofessionals bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties. Er zijn tal van sprekers en workshopleiders van gerenommeerde organisaties als het Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorginstituut Nederland en Vilans.
Meer informatie
15 februari 2018
15 februari 2018 vindt in Utrecht een congres plaats voor zorgprofessionals over de anderhalvelijnszorg. Tal van actuele onderwerpen en goede voorbeelden over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn komen die dag aan bod. Het congres bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid voor eigen inbreng en vragen.
Meer informatie
10 november 2017
10 november 2017 vond het 7e Nationale e-health congres plaats in Utrecht. Tal van actuele onderwerpen rond e-health en innovatieve voorbeelden en voorstellen passeerden die dag de revue. Het (bijscholings)congres werd bezocht door zorgprofessionals die in een dag op de hoogte wilden raken van de nieuwste kennis en inzichten op e-health gebied.
Meer informatie
6 oktober 2017
6 oktober 2017 vond het 18e Nationale Spoedzorg Congres plaats. Een aantal vragen stond centraal: hoe stemmen we de acute zorg beter op elkaar af? Wat doen we aan preventie? En wat kunnen we doen aan de stijgende werkdruk? Er waren korte voordrachten en flitspresentaties met veel gelegenheid om vragen te stellen en actief deel te nemen.
Meer informatie
29 september 2017
29 september 2017 organiseerden diverse koepel- en wijkorganisaties samen met de Guus Schrijvers Academie een congres in Utrecht over samenwerking tussen welzijn en zorg. Waar liggen de oplossingen, kansen en mogelijkheden?
Meer informatie
19 mei 2017
19 mei 2017 was er een congres over de relatie tussen medisch specialistische bedrijven en ziekenhuisbestuurders. Twee vragen stonden centraal: hoe kan de onderlinge relatie tussen specialisten en ziekenhuis zodanig worden ingericht dat de patiëntenzorg erdoor wordt gestimuleerd? En hoe kunnen we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de belangen van specialist en ziekenhuis?
Meer informatie
© 2022 Guus Schrijvers Academie | Privacyverklaring | Disclaimer | Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring

De Guus Schrijvers Academie (GSA) vindt de bescherming van de persoonsgegevens van congresdeelnemers en bezoekers van de website van essentieel belang. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten, het bezoek van onze website, of het inschrijven voor een nieuwsbrief:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functie- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens om u te informeren over interessante aanbiedingen van de GSA, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren, aangegeven interesses en vakgebied.
 • Naam, functie en organisatie: deze gegevens maken wij kenbaar op een deelnemerslijst, welke wij verspreiden onder de deelnemers en congressprekers van het congres of studiedag waaraan u zelf deelneemt.
 • Interesse van gebruikers: persoonsgegevens over uw voorkeuren voor bepaalde diensten en onderwerpen. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om onze dienstverlening en eventueel aan u verstuurde informatie over onze diensten beter af te stemmen op uw interesses, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving in dat kader.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten overeenkomst).
 • Bezoekersgegevens: op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar ons secretariaat (secretariaat@guusschrijvers.nl), dan maken wij het voor u in orde.

Beveiliging Persoonsgegevens
De Guus Schrijvers Academie draagt – samen met eventuele bewerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies
Via onze website kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter op uw behoeften afstemmen.

Ook zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of om te tweeten. Wij bewaren deze gegevens gedurende 3 jaar.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. De GSA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze sites.

Wijzigingen
De GSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Contactgegevens
De Guus Schrijvers Academie stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd, of als u vragen of andere opmerkingen heeft, kunt u dit laten weten via secretariaat@guusschrijvers.nl.

15 augustus 2018

Disclaimer

Algemeen
De Stichting Guus Schrijvers Academie (GSA) spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Guus Schrijvers Academie is voor eigen rekening en risico. De Guus Schrijvers Academie sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.
De GSA behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De GSA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De GSA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. De GSA behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Guus Schrijvers Academie liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De GSA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Guus Schrijvers Academie. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@guusschrijvers.nl.

Privacy
De Guus Schrijvers Academie respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de GSA worden gebruikt voor marketing-communicatie doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

Toegang
De Guus Schrijvers Academie behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de GSA de toegang tot deze website monitoren.