Programma 19e Nationale Spoedzorg Congres

8 november 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Een aantal opmerkingen vooraf:

 1. De nadruk bij dit congres ligt meer dan vorige jaren op implementatie van zorginnovaties.

 2. Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tien minuten tijd voor vragen en discussie.

 3. Flitspresentaties gaan over het thema van de parallelsessie. Per parallelsessie is er ruimte voor één flitser.

 4. Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving? (30 minuten).

 5. Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. Deelnemers aan de workshops hebben al eerder een vaardigheidstraining gehad. De workshop heeft vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.

 6. Alle sprekers sluiten hun voordracht af met drie tips aan de congresdeelnemers om de gepresenteerde innovaties in hun eigen werkomgeving in te voeren. De plenaire afsluiting behandelt al deze tips. De tips worden opgesplitst in tips voor de korte- en voor de lange termijn.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:30

Het implementeren van het Kwaliteitskader Spoedzorg

In de loop van 2018 stelt het Zorg Instituut Nederland het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vast. Het kreeg daarbij veel steun van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zeg maar de koepelorganisatie van de elf ROAZ’en. Leerink is bestuurslid van dat netwerk, bestuursvoorzitter van het Medisch Spectrum Twente en lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. In zijn voordracht behandelt hij de volgende thema’s: 1. De totstandkoming en noodzaak van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen 2. De laatste stand van zaken van dit kader 3. De beleidsvraagstukken in het kader 4. De implementatie van het kader in de regio’s door ROAZ’en en andere partijen. Hij sluit af met drie tips aan de congresdeelnemers om de kwaliteit van de acute zorg te borgen en te verbeteren.

Bas Leerink
Associate Partner
IG&H

Bas Leerink

Associate Partner
IG&H

10:00

De medische opvang in Israël na massa-incidenten met veel slachtoffers

Europese steden worden regelmatig het slachtoffer van terroristische aanslagen. In korte tijd worden vaak meerdere slachtoffers gemaakt, soms op meerdere locaties. De dreiging is lang niet altijd voorbij als de hulpdiensten arriveren.

Murvin Chan en Peter Lasschuijt zijn binnen het Rode Kruis de ‘mass casualty Incident experts’ en bezoeken regelmatig buitenlandse zusterorganisaties om te leren van hun ervaringen en inspiratie op te doen om onze eigen rol te verbeteren. Een van die landen is Israël, waar (helaas) veel kennis en ervaring paraat is over de behandeling van een groot aantal slachtoffers binnen zeer korte tijd. Wat kunnen we in de praktijk leren van het Israëlisch model? Wat doen we goed? En wat kan beter?

Murvin Chan
Afdelingshoofd Noodhulp Nationaal
Nederlandse Rode Kruis

Murvin Chan

Afdelingshoofd Noodhulp Nationaal
Nederlandse Rode Kruis

Peter Lasschuijt
Acute-zorg specialist
Nederlandse Rode Kruis

Peter Lasschuijt

Acute-zorg specialist
Nederlandse Rode Kruis

10:30

Pauze en verplaatsen naar parallelsessie of workshop

11:00

Parallelsessies en workshops (ronde A)

Van 11.00 tot 12.00 uur kun je kiezen uit een van de vijf onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Jouw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 8.45 uur.

Workshop A1: Wat kan onze Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen met geleerde lessen uit Israël?

Murvin Chan, Peter Lasschuit en GHOR experts geven de verschillen aan tussen de Israëlische manier van werken bij grootschalige calamiteiten en de Nederlandse. Zij gaan met de deelnemers in discussie of Nederland haar acute zorg op bepaalde vlakken moet aanpassen.

Murvin Chan
Afdelingshoofd Noodhulp Nationaal
Nederlandse Rode Kruis

Murvin Chan

Afdelingshoofd Noodhulp Nationaal
Nederlandse Rode Kruis

Peter Lasschuijt
Acute-zorg specialist
Nederlandse Rode Kruis

Peter Lasschuijt

Acute-zorg specialist
Nederlandse Rode Kruis


Workshop A2: Drie initiatieven bij Haaglanden Medisch Centrum om kwaliteit en snelheid op de SEH te verhogen

De drie innovaties die Roeline Beaufort bespreekt in deze workshop zijn:

 1. Haagse SPOED: een geïntegreerde somatische en psychiatrische Spoedeisende Hulp (SEH) in Den Haag.
  Het project Haagse SPOED werd een groot succes voor patiënten met een acuut psychiatrisch probleem dankzij de intense samenwerking tussen het algemene ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum en de GGZ instelling Parnassia Groep.
 2. Medisch specialisten naast SEH-artsen op de SEH
  Eind 2016 is ervaring opgedaan met de aanwezigheid van een cardioloog, chirurg, internist, neuroloog en radioloog tijdens piekuren op de SEH van HMC Westeinde. Op deze locatie is ook 24/7 een SEH-arts aanwezig. Op basis van de evaluatie van de pilot werd de aanwezigheid van medisch specialisten op de SEH eind 2017 voortgezet en na 6 maanden positief geëvalueerd.
 3. De nieuwste CVA zorg
  Een snelle behandeling in de eerste uren kan voorkomen dat een herseninfarct ernstige gevolgen heeft. Wetenschappelijke ontwikkelingen van neurovasculaire zorg gaan snel en zullen gevolgen hebben voor de organisatie van de CVA-zorg in Nederland. Haaglanden Medisch Centrum werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek en heeft de faciliteiten, de bezetting en het proces op de SEH zo ingericht dat de doorlooptijd voor patiënten met een indicatie voor intra-arteriële behandeling (IAT) zo veel mogelijk beperkt wordt.
Roeline de Beaufort
Programma manager acute zorg
Haaglanden Medisch Centrum

Roeline de Beaufort

Programma manager acute zorg
Haaglanden Medisch Centrum


Workshop A3: Triage voor acute psychiatrische hulp

In een landelijke analyse in 2015 gaven crisisdiensten voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz) aan dat zij meer willen werken met triagecriteria en urgentiegraden, waarbij een hogere urgentiegraad voorrang geeft bij de hulpinzet. In dit kader is vanuit Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC in 2015 een telefonisch triageprotocol uitgewerkt. Dit nieuwe triageprotocol is vervolgens geëvalueerd in een pilotonderzoek bij drie GGz-crisisdiensten. Het nieuwe protocol bleek patiënten op een juiste manier te spreiden over de gestelde urgentiecategorieën. De aanrijtijden werden aanzienlijk verkort.

In deze sessie komen de ontwikkeling van dit initiatief aan bod en de evaluatie ervan bij de drie GGz-crisisdiensten. De meeste tijd van de sessie gaat uit naar de landelijke implementatie van dit triageprotocol, waarbij gebruik wordt gemaakt van vervolgonderzoek van het Trimbos-instituut en onderzoeksbureau Significant.

Martijn Rhebergen en Jeroen Zoeteman eindigen met drie tips om ook elders triage voor de acute GGz in te voeren. Centralisten van de ambulancezorg, SEH-verpleegkundigen en hun leidinggevenden zijn van harte welkom op deze sessie.

Martijn Rhebergen
Onderzoeker acute ketenzorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Martijn Rhebergen

Onderzoeker acute ketenzorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Jeroen Zoeteman
Clustermanager en psychiater
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam

Jeroen Zoeteman

Clustermanager en psychiater
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam


Workshop A4: Naar één regionale, spoedeisende medische dienst

Thera de Haan houdt in deze workshop een pleidooi voor het oprichten van een nieuwe zorgentiteit: de spoedeisende medische dienst. Hier komen de eerste- en de tweede lijn samen op het gebied van triage, behandeling en op basis van één financiering. De Haan is betrokken bij de opzet van de eerste contouren. Zij legt uit wat de voordelen zijn van één regionale, spoedeisende medische dienst .

In deze workshop zit ook een flitspresentatie: Professionalisering anw-zorg
Jan Wuister legt uit hoe professionalisering van anw-zorg van de huisartsen kan leiden tot een verbetering van de zorgkwaliteit en vermindering van de zorgkosten (shared savings). Dit is voor alle betrokken partijen (behalve misschien voor de zorgverzekeraars) positief: patiënten, huisartsen, huisartsendienstenstructuren, ziekenhuizen en de overheid.

Thera de Haan
Zorgondernemer
Acute Zorg Experts Nederland

Thera de Haan

Zorgondernemer
Acute Zorg Experts Nederland

Jan Wuister
Huisarts

Jan Wuister

Huisarts


Workshop A5: Hoe ga je om met een hoge werkdruk? Hoe blijf je een rots in de branding?

Hoge werkdruk en spoedzorg gaan vaak hand in hand. Tijdens deze workshop beantwoorden we vier vragen:  Welke gebeurtenis rond werkdruk heeft je geraakt de afgelopen drie maanden?  Hoe heb je het opgelost? Wat had je zelf anders kunnen doen?  En wat kunnen beleidsmakers doen om jouw werkplezier te verhogen en de piekdrukte beter op te vangen? De antwoorden op de laatste vraag komen ook terug in het slotdebat van het congres.

Bart Huybrechts
Verpleegkundig specialist spoedeisende hulp OLVG
Practical Learning

Bart Huybrechts

Verpleegkundig specialist spoedeisende hulp OLVG
Practical Learning


12:00

Parallelsessies en workshops (ronde B)

Van 12.00 tot 13.00 uur kun je kiezen uit een van de vijf onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Jouw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 8.45 uur.

Workshop B1: Samenwerken aan zorgcoördinatie: Springplankprojecten Huisartsenposten en RAV's

Doel van de Springplankprojecten is een sprong voorwaarts te maken bij de inzet van hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige acute zorg. Vorig jaar waren deze projecten nog in hun aanloopfase. Nu zijn de resultaten daarvan bekend. Daarover gaan Margreet Hoogeveen en Astrid Scholl met de deelnemers op interactieve wijze aan de slag.

Margreet Hoogeveen
Programmamanager
Ambulancezorg Nederland

Margreet Hoogeveen

Programmamanager
Ambulancezorg Nederland

Astrid Scholl
Programmamanager acute zorg
InEen

Astrid Scholl

Programmamanager acute zorg
InEen


Workshop B2: Verbeteringen bij het traumacentrum van het HagaZiekenhuis

Sinds 2016 zijn er 24/7 traumachirurgen in het HagaZiekenhuis aanwezig voor de traumapatiënten als ook voor andere acuut bedreigde patiënten. Dit levert grote verbeteringen op, blijkt uit de resultaten in de landelijke traumaregistratie: De gemiddelde opnameduur op de IC daalde van drie naar twee dagen voor multitrauma patiënten. Bij dezelfde patiëntengroep daalde de mortaliteit met 8%. Het aantal trauma patiënten in dit level-1 ziekenhuis nam toe met 30%. Verder lukte het om het traumateam binnen de kortste tijd bijeen te roepen 24/7.

In deze workshop zit ook een flitspresentatie: De Trauma Triage App
Pre-hospitale triage is cruciaal om de juiste patiënt, naar het juiste ziekenhuis, binnen de juiste tijd te transporteren. Hulpmiddelen die ambulanceprofessionals ondersteunen bij deze lastige keuze dienen eenvoudig en snel te zijn. Dit gaat vaak ten koste van de kwaliteit. De Trauma Triage App biedt de mogelijkheid om complexe voorspelmodellen op een eenvoudige manier aan te bieden. Volgens Arts-onderzoeker Rogier van der Sluijs kan de app in theorie voldoen aan de richtlijn van het Zorginstituut Nederland om minder dan 10% ondertriage te realiseren.

Alexander Greeven
Traumachirurg
HagaZiekenhuis

Alexander Greeven

Traumachirurg
HagaZiekenhuis

Rogier van der Sluijs
Arts-onderzoeker
UMCU

Rogier van der Sluijs

Arts-onderzoeker
UMCU


Workshop B3: Beslisondersteuning van triagisten op huisartsenpost

Het afgelopen jaar heeft Software bureau Pacmed met Primair Huisartsenposten beslissingsondersteunende software ontwikkeld. Triagisten werken daar thans mee. Op basis van analyse van data van 2,3 miljoen patiënten bepaalt de software hoe groot de kans is dat een specifieke patiënt daadwerkelijk binnen een uur de huisartsenpost moet zien. Joost Zeeuw bespreekt de veelbelovende resultaten van deze software en het grote draagvlak dat er is bij huisartsen en triagisten.

In deze workshop zit ook een flitspresentatie: De brandwonden app
Een van knelpunten in de eerste opvang van brandwondpatiënten is het inschatten van het percentage totaal verbrand lichaamsoppervlak en het berekenen van de juiste hoeveelheid vloeistof die een patiënt met ernstige verbrandingen dient te ontvangen. In de richtlijn over de eerste opvang van brandwondpatiënten is naar deze knelpunten gekeken en vervolgens zijn de aanbevelingen verwerkt in een webapplicatie. Met deze webapplicatie doorloopt de medisch professional de juiste stappen om tot een adequate leeftijdsafhankelijke TVLO inschatting te komen. Ook kan  de adequate hoeveelheid vocht berekend worden.

Joost Zeeuw
Manager spoedzorg
Pacmed

Joost Zeeuw

Manager spoedzorg
Pacmed

Kees Hoogewerf
Coördinator Kwaliteit van Zorg
Nederlandse Brandwonden Stichting

Kees Hoogewerf

Coördinator Kwaliteit van Zorg
Nederlandse Brandwonden Stichting


Workshop B4: Integrale samenwerking in Lelystad Zuidoost

Bij overlast of problemen rondom inwoners werken de wijkagent, de huisartsen en het sociaal wijkteam in stadsdeel Lelystad-Zuidoost intensief samen. Krachten worden gebundeld om de inwoner en diens omgeving zo goed mogelijk te helpen, waardoor er preventief gewerkt wordt. Samen wordt ingezet op het voorkomen van verdere escalatie ( lichamelijk, psychisch, sociaal en justitieel) en het bevorderen van het algemeen welzijn van de bewoner en diens omgeving. Deze aanpak bespaart tijd en geld, want ambulanceritten, SEH-bezoeken en acute opnamen in ziekenhuizen of instellingen nemen af.

Freark van der Werff (wijkagent), Karol Habryka (huisarts) en Elleke Leijten (coördinator Sociaal wijkteam Lelystad-zuidoost) bespreken een aantal mooie voorbeelden en delen hun ervaringen tot dusver.

Elleke Leijten
Coördinator
Sociaal wijkteam Lelystad Zuidoost

Elleke Leijten

Coördinator
Sociaal wijkteam Lelystad Zuidoost

Karol Habryka
Huisarts
STEL

Karol Habryka

Huisarts
STEL

Freark van der Werff
Wijkagent
Lelystad

Freark van der Werff

Wijkagent
Lelystad


Workshop B5: Hoe ga je om met agressie op de werkvloer?

Agressie tegen zorgverleners in de acute zorgketen is de laatste jaren een steeds groter probleem geworden. In deze workshop bespreken we wat voor soorten agressie er zijn, welke verschillende groepen agressieplegers je kunt onderscheiden en wat her en der reeds bedacht en geïmplementeerd is om dit probleem het hoofd te bieden.

Daarnaast wisselen we vooral ervaringen en ideeën met elkaar uit, om tot een (nog) betere aanpak van agressie te komen. We beantwoorden vier vragen:  Welke gebeurtenis heeft je geraakt de laatste drie maanden?  Hoe heb je het opgelost? Wat had je zelf anders kunnen doen?  En hoe kunnen anderen bijdragen aan de oplossing?

Mark Frederikse
SEH-arts

Mark Frederikse

SEH-arts


13:00

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

13:45

Borgen, handhaven en aanpassen van kwaliteitsnormen in de spoedzorg

Drie documenten leverden de afgelopen jaren tal van nieuwe kwaliteitsnormen op voor de acute zorg: het Nieuwe Kwaliteitskader Spoedzorgketen, het rapport Spoed moet goed en diverse ROAZ-rapporten over de opvang van verwarde personen in de acute zorg. Guus Schrijvers verzamelde al deze normen en kwam totaal uit op 137 stuks. Stel dat al die normen geïmplementeerd worden. Hoe moeten deze dan worden geborgd, geNew Sessionhandhaafd en op gezette tijden aangepast?

Deze voordracht sluit aan op die van Bas Leerink om 9.30 uur.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
14:15

Parallelsessies en workshops (ronde C)

Van 14.15 tot 15.15 uur kun je kiezen uit een van de vijf onderstaande sessies en workshops. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Jouw eigen inbreng staat hierbij centraal. In een workshop train je vaardigheden aan de hand van casuïstiek. Aanmelden voor sessies of workshops kan bij binnenkomst vanaf 8.45 uur.

Workshop C1: Het Nieuwe Melden - Beter Voorbereid op Weg met Big Data

Het onderzoeksprogramma ‘Het Nieuwe Melden’ van TNO verkent op welke manier innovaties kunnen worden gedaan in het hele proces van (spoed)meldingen. Er wordt naar technologische innovaties gekeken, maar ook naar veranderingen in de maatschappij en in werkwijze. Het programma richt zich daarbij op Politie, Brandweer en Ambulance.

Freek Bomhof behandelt in deze sessie een project binnen dit programma genaamd  ‘Beter Voorbereid op weg met Big Data’. Het doel daarvan is om in de periode tussen incidentmelding en het moment dat de eenheden ter plekke zijn, zoveel mogelijk informatie zo goed mogelijk te analyseren, zodat de effectiviteit en de veiligheid van de hulpverleners vergroot wordt. Als eerste casus is gekeken naar de informatie die het RTIC (Real Time Information Center) van Politie Amsterdam verwerkt. Via interviews, tests en analyses met het RTIC brengt TNO in kaart welke vormen van big data informatie-analyse de RTIC-medewerkers kunnen helpen om snellere, betere en meer analyses te kunnen doen.

Freek Bomhof
Business consultant en projectmanager
TNO

Freek Bomhof

Business consultant en projectmanager
TNO


Workshop C2: Een innovatieve applicatie die inzicht geeft in de drukte op de SEH: 2TWNTY4

Teveel SEH-patiënten zorgen voor een daling van kwaliteit van zorg en een toename van burn-out klachten bij het medisch personeel. Om dit probleem aan te pakken heeft Evelien Van Eeten met het Radboudumc, LUMC en softwarebedrijf Hotflo de applicatie 2TWNTY4 ontwikkeld. Die geeft inzicht in de drukte op de SEH, de openstellingsstatus en de beschikbaarheid van bedden in het ziekenhuis. Met deze applicatie streven betrokkenen naar ‘de juiste patiënt, op het juiste moment, op de juiste plaats’. Inmiddels is de applicatie in bedrijf. Evelien van Eeten vertelt over de eerste ervaringen.

Deze sessie bevat ook een flitspresentatie: Pilot Directe Toegang Radiodiagnostiek
Maart 2018 startte het Franciscus Gasthuis de pilot Directe Toegang Radiodiagnostiek (DTR). In deze pilot werken de HAP, SEH en radiologie nauw samen.  Doel is de wachttijden en kosten voor de patiënt te verminderen en onnodige bezoeken aan de SEH te voorkomen. Melissa Lockhorst vertelt over de opzet, de resultaten en het vervolg van de pilot.

Evelien van Eeten
AIOS SEH
Radboudumc

Evelien van Eeten

AIOS SEH
Radboudumc

Melissa Lockhorst
Senior Adviseur Transmurale Samenwerking
Franciscus Gasthuis & Vlietland

Melissa Lockhorst

Senior Adviseur Transmurale Samenwerking
Franciscus Gasthuis & Vlietland


Workshop C3: Standaard medische nazorg na ontslag uit ziekenhuis

In Doetinchem is een initiatief ontwikkeld om patiënten direct na ontslag uit het ziekenhuis een eenduidig medisch aanspreekpunt te geven: de huisarts. De zeventig huisartsen in en rond Doetinchem en Het Slingeland Ziekenhuis aldaar werken thans met een standaard voor de noodhulp na ontslag. Erwin Bomers en Kees Vedder doen in deze sessie verslag van dit uitdagende avontuur. De sessie heeft de volgende agenda:

 • Korte kennismaking
 • De ontstaansgeschiedenis van het initiatief
 • De situatie nu
 • Sterke en zwakke punten van de standaard
 • Drie tips aan deelnemers die ook met een standaard voor acute nazorg willen werken.
Erwin Bomers
Directeur Zorgbeleid
 Santiz

Erwin Bomers

Directeur Zorgbeleid
 Santiz

Kees Vedder
Manager Acute Zorg
BV Zorg

Kees Vedder

Manager Acute Zorg
BV Zorg


Workshop C4: Nieuws van de huisartsenposten

In deze sessie wordt de benchmark huisartsenposten behandeld, die in oktober is uitgekomen. Daarnaast komt een nieuwe website van de LHV aan bod, die vol staat met praktische en beproefde zorginnovaties en praktijkvoorbeelden voor zorg in de avonden, nachten en weekenden (anw). Er wordt vooral stilgestaan bij innovaties op het gebied van acute zorg bij huisartsenposten tijdens de nacht.

Astrid Scholl
Programmamanager acute zorg
InEen

Astrid Scholl

Programmamanager acute zorg
InEen

Roderick Runne
Voorzitter Raad van Bestuur
Primair huisartsenposten

Roderick Runne

Voorzitter Raad van Bestuur
Primair huisartsenposten


Workshop C5: Opleiden van triagisten door middel van simulatie games

Met simulatie games kun je nieuwe medewerkers sneller en effectiever opleiden, assessments en toetsen afnemen, nieuwe procedures implementeren en scenario’s naspelen. Emily Jacometti en Tessa Postuma presenteren in deze workshop de simulatie game voor meldkamers ambulancezorg: Dispatch. Deze game is ook interessant voor triagisten bij huisartsenposten, GGZ-crisisdiensten en SEH’s.

Emily Jacometti
CEO
Flavour

Emily Jacometti

CEO
Flavour

Tessa Postuma
Voorzitter redactieraad
Nederlandse Triage Standaard

Tessa Postuma

Voorzitter redactieraad
Nederlandse Triage Standaard


15:15

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:40

Afsluitend debat: Hoe krijgen wij bestuurders, zorgverzekeraars en instanties mee bij het verspreiden van de gepresenteerde goede voorbeelden?

Het congres sluit af met een plenair debat over de vraag: ‘Hoe implementeren wij zo snel mogelijk de gepresenteerde goede voorbeelden? Daartoe leveren alle sprekers aan het einde van hun voordracht drie tips aan (take home messages). Crasborn en Schrijvers geven leiding aan dit plenaire debat. Zij zorgen ervoor dat de deelnemers enthousiast en vol inspiratie voor het mooie vak van acute zorgverlener naar huis gaan.

Jeroen Crasborn
Senior manager zorgstrategie
Zilveren Kruis Achmea

Jeroen Crasborn

Senior manager zorgstrategie
Zilveren Kruis Achmea

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:20

Afsluiting met een drankje en hapje

Gelegenheid om sprekers en collega’s te ontmoeten.

17:00

Einde congres