Programma 20ste Spoedzorg congres: juiste acute zorg op de juiste plek

6 november 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Arold Reusken

Een aantal opmerkingen vooraf:

  • Er zijn drie plenaire sprekers. Aan het eind van de voordrachten van deze sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
  • Het programma bevat drie rondes met parallelsessies. Per ronde kunt u kiezen uit drie verschillende sessies. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.
  • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving? (30 minuten).
  • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

09:25

Geïntegreerde spoedzorg in Denemarken. Een wenkend perspectief voor Nederland?

Denemarken wijzigde haar aanbod van acute zorg ingrijpend.  Zij deelde haar ziekenhuizen in vijf regio’s in met elk één traumacentrum als centrum van acute zorg. In vier regio’s bestaan huisartsenposten naast SEH’s. De vijfde regio is Kopenhagen. Daar vindt acute huisartsenzorg plaats in één geheel met de SEHs.  Tweederde van de Kopenhaagse inwoners belt vooraf naar 1813, het centrale nummer voor niet-levensbedreigende acute zorg. HBO verpleegkundigen doen dan triage en hebben ook de bevoegdheid om een ambulance uit te laten rukken.  De Denen boden aanvankelijk weerstand tegen al die wijzigingen in de afgelopen tien jaar. Nu zijn ze enthousiast. Oud-anesthesist Jylling geeft  al jaren leiding aan al die wijzigingen. Hij vertelt in zijn voordracht over hoe het ging en hoe het verder volgens hem zal gaan in Denemarken. In  ene aparte parallelsessie beantwoordt Jylling graag detailvragen van deelnemers.

Eric Jylling, Medisch directeur Gezondheidsregio’s Denemarken
Eric Jylling
Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken

Eric Jylling

Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken

10:10

Regionale zorgcoördinatie, de Utrechtse aanpak; op weg naar de juiste zorg op de juiste plek

De toenemende en veranderende acute zorgvraag in combinatie met de beperkte capaciteit kan alleen worden opgevangen door intensieve samenwerking van (regionale) zorgpartners. Zorgcoördinatie staat voor een servicegerichte aanpak, zowel voor de zorgvrager als voor de zorgverlener. Wat komt er bij kijken, hoe pak je het aan en wat levert het op?

Jack Versluis, Bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
Jack Versluis
 Bestuurder
 Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
10:50

Koffie en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:15

Parallelsessies ronde A

Van 11.15 tot 12.15 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 1: Aanslag tram Utrecht (18 maart 2019): van melding tot herdenken

Op 18 maart werd Utrecht opgeschrikt door een aanslag. Samen kijken we terug hoe de hulpverlening op die dag maar ook de dagen na dit incident is verlopen. Gezien vanuit het oogpunt van de ambulancedienst en vanuit die van de Veiligheidsregio.

Sander Komijn
Hoofd Ambulancezorg
RAVU

Sander Komijn

Hoofd Ambulancezorg
RAVU

Robert Jan Schouwerwou, Hoofd organisatieonderdeel GHOR,Veiligheid Regio Utrecht VRU
Robert Jan Schouwerwou
Hoofd organisatieonderdeel GHOR, VRU
Veiligheidsregio Utrecht

Robert Jan Schouwerwou

Hoofd organisatieonderdeel GHOR, VRU
Veiligheidsregio Utrecht


Sessie 2: Open podium over de geïntegreerde spoedzorg in Denemarken

In aansluiting op zijn plenaire voordracht beantwoordt Jylling graag detail- en globale vragen van deelnemers van deze sessie. Maak van je hart geen moordkuil. Wie aan deze sessie deelneemt, bespaart een site visit aan Denemarken.

Eric Jylling, Medisch directeur Gezondheidsregio’s Denemarken
Eric Jylling
Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken

Eric Jylling

Medisch directeur
Gezondheidsregio’s Denemarken


Sessie 3: Flitspresentaties uit de regio's

Voorzitter: Guus Schrijvers

Vier flitspresentaties met nieuwe ontwikkelingen, goede voorbeelden en projecten rond de acute zorg. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Flitspresentatie 1: Pilot Street triage in Twente: eerste uitkomsten

De pilot Streettriage is een  samenwerking tussen Dimence GGZ, Mediant GGZ, Ambulance Oost, Politie en de 14 Twentse gemeenten.  Een team van een GGZ-verpleegkundige, ambulance verpleegkundige en politieagent reageert op meldingen over personen met verward gedrag.
Doel is de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.
Een mooie samenwerking in de acute keten waarbij alle partijen in de acute zorgketen hun verantwoordelijkheid nemen en na snelle triage de juiste zorg word georganiseerd.

Miranda van Eerden
Verpleegkundig Specialist GGZ
Mediant

Miranda van Eerden

Verpleegkundig Specialist GGZ
Mediant

Flitspresentatie 2: Het functioneren van Acute Opname Afdelingen anno 2019,

Momenteel voert het netwerk van AOA ziekenhuizen een onderzoek uit bij de ziekenhuizen over het functioneren van de AOA’s.  Het onderzoek is zowel een kwalitatieve als kwantitatieve studie. Het streven is alle ziekenhuizen met een AOA gesproken te hebben voor dit  onderzoek.  Eind november komt de studie uit. Onderzoeker Herre van Kaam tilt alvast in zijn presentatie een tipje van de sluier op. 

Herre van Kaam
Onderzoeker en Partner
Vreelandgroep

Herre van Kaam

Onderzoeker en Partner
Vreelandgroep

Flitspresentatie 3: Monitor Acute Zorgketen, samen voor de beste zorg

In Acute Zorgregio Oost werken zeven ziekenhuizen, drie ambulancediensten, vijf huisartsenposten en twee crisisdiensten GGZ samen om inzicht te krijgen in patiëntenstromen in de acute zorgketen. Waar stelt de patiënt zijn zorgvraag, hoe ziet de keten eruit en welke uitkomst heeft acute ketenzorg? AZO organiseert in opdracht van het ROAZ de Monitor Acute Zorgketen en ondersteunt hiermee de regio bij de discussie over betere samenwerking. Hoe werkt de Monitor Acute Zorgketen en welke resultaten zien we? Dat komt in de flitspresentatie aan de orde.

Sivera Berben
 Coördinator onderzoeksgroep acute zorg
Acute Zorgregio Oost

Sivera Berben

 Coördinator onderzoeksgroep acute zorg
Acute Zorgregio Oost

Flitspresentatie 4: De juiste acute zorg in het juiste ziekenhuis over de grens in Duitsland

Twee Ambulancediensten (Witte Kruis en Kreis Borken), twee ziekenhuizen (SKB in Winterswijk en St. Agnes in Bocholt) en verzekeraar Menzis hebben de krachten gebundeld voor de STEMI-zorg in de Oost-Achterhoek. Sinds 1 april 2019 kan een patiënt met een ST-Elevatie MyocardInfarct vanuit de Oost-Achterhoek rechtstreeks in het ziekenhuis in Bocholt terecht. Via deze regionale samenwerking stellen partijen de zorg aan de patiënt voorop, door te kiezen voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voorwaarde hierbij is om de aansluiting met het Duitse zorgsysteem goed te organiseren en goed samen te werken. Hoe pakken ze dat aan daar in het grensgebied?

Charlotte Blase
Medisch Manager Ambulancezorg
Witte Kruis - RAV NOG

Charlotte Blase

Medisch Manager Ambulancezorg
Witte Kruis - RAV NOG


12:15

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:00

Hoe blijft de acute zorg toegankelijk, van hoge kwaliteit en betaalbaar?

Er zal worden stilgestaan bij de visie van Zilveren Kruis op het toegankelijk en betaalbaar houden van acute zorg in Nederland. Wat zijn volgens Zilveren Kruis hiervoor de belangrijkste uitdagingen en welke knelpunten moeten in de keten samen met aanbieders worden aangepakt? Er zal o.a. aan de hand van een aantal voorbeelden van het afgelopen jaar worden stilgestaan bij het feit hoe een goed en effectief ingerichte acute zorg in de regio kan bijdragen aan het feit dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Roland Eising
Directeur Inkoop
Zilveren Kruis

Roland Eising

Directeur Inkoop
Zilveren Kruis

13:40

Parallelsessies ronde B

Van 13.40 tot 14.40 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 4: Ook digitaal de juiste zorg op de juiste plek?

In acute zorgsituaties is het van levensbelang dat zorgverleners relevante en actuele medische gegevens van de patiënt snel kunnen inzien. Tijdens deze sessie zullen wij u meenemen in de oplossingsmogelijkheden die regionaal geïmplementeerd worden, zoals het delen van delen van huisartsgegevens via het Landelijke Schakelpunt (LSP). Ook worden de eerste resultaten van de pilot acute zorg gepresenteerd, waarbij de ambulancedienst medicatie en allergiegegevens onderweg op kan vragen via het LSP.

Manon Bruens, Beleidsadviseur bij Acute Zorg Euregio
Manon Bruens
 Beleidsadviseur
Netwerk Acute Zorg Euregio

Manon Bruens

 Beleidsadviseur
Netwerk Acute Zorg Euregio

Nienke Wagenaar, Programmamanager Acute Zorg VZVZ
Nienke Wagenaar
Programmamanager Acute Zorg
VZVZ

Nienke Wagenaar

Programmamanager Acute Zorg
VZVZ

VZVZ
Roger Weimar
Algemeen Projectleider
Ambulance IJsselland

Roger Weimar

Algemeen Projectleider
Ambulance IJsselland


Sessie 5: Het Regionaal transferpunt Salland ontzorgt in nazorg

Het Regionaal Transferpunt Salland ondersteunt en adviseert in de complexe zoektocht naar een plek voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg elders nodig hebben. Het doel is om iedereen in Salland de gewenste ondersteuning en de juiste zorg te kunnen bieden. Op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste professional. Het Regionaal Transferpunt Salland biedt ondersteuning aan huisartsen, huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp.

Karin Janssen, Coördinator Regionaal Transferpunt Salland
Karen Janssen
Coördinator
 Regionaal Transferpunt Salland

Karen Janssen

Coördinator
 Regionaal Transferpunt Salland


Sessie 6: Flitspresentaties

Voorzitter: Victor de Ridder, Hoogleraar Emergency & Care Logistics, Medisch Afdelingshoofd Spoedeisende Hulp.

Flitspresentaties worden altijd goed beoordeeld op onze studiedagen en congressen.

Flitspresentatie 5: Zorgcoördinatie: één fysieke zorgmeldkamer. Ervaringen uit Zwolle en Twente

In de regio IJsselland zitten de triagisten en centralisten van de acute zorgpartners -ambulancezorg, huisarts, VVT en later ook GGZ-zorg- al enige periode, tijdens gezette tijden, fysiek samen op één locatie. Ook in Twente worden er op korte termijn stappen gezet richting een fysiek zorgcoördinatiecentrum, waarin intensief samengewerkt wordt om de zorg zo in te richten dat zorgvragen op eenduidige wijze worden beoordeeld en altijd passende zorg ingezet wordt.

Wat zijn de bereikte resultaten? Wat zijn de eerste lessen vanuit deze projecten? En welke vervolgstappen zijn nodig om een dergelijke verandering goed te bestendigen? In deze flitspresentatie neemt Douwe Hatenboer, projectleider voor beide regio’s, jullie mee in de aanpak, succesfactoren en de uitdagingen die in deze trajecten aan de orde zijn (geweest).

Douwe Hatenboer
Adviseur Zorg
Twynstra Gudde

Douwe Hatenboer

Adviseur Zorg
Twynstra Gudde

Flitspresentatie 6: Voorkom spoed in de ouderenketen

Spoedsituaties bij ouderen, hoe kunnen we ze voorkomen?
Vilans biedt met het model ‘Spoed in de ouderenketen’ (gebaseerd op het Kings Fund) inzicht in de 9 stappen van de ouderenreis en wil hiertoe bijdragen aan integrale dienstverlening voor persoonsgerichte ouderenzorg. Het werken met het model heeft als doel om onnodige verplaatsingen van kwetsbare ouderen te voorkomen door via gezamenlijke inspanning de beweging naar preventie en proactieve zorg te maken.

Barbara de Groen
Senior adviseur wijkgericht werken
Vilans

Barbara de Groen

Senior adviseur wijkgericht werken
Vilans

Flitspresentatie 7: De Utrechtse mobiele Medisch Psychiatrische Unit
De mobiele Medisch Psychiatrische Unit (m-MPU).
In elk ziekenhuis en ook op elke SEH kunnen zich buiten kantoortijden situaties voordoen waarbij hulpverleners geconfronteerd worden met complex gedrag. De m-MPU verpleegkundige biedt in dat geval hulp, begeleiding en instructie aan hulpverleners en patiënten. Het vormt een zeer waardevolle bijdrage aan de zorg voor zowel de SEH als de rest van het ziekenhuis.
Tim van Nesselrooij
Verpleegkundig specialist GGZ
UMC Utrecht

Tim van Nesselrooij

Verpleegkundig specialist GGZ
UMC Utrecht

Flitspresentatie 8: Knelpunten in SEH zorg voor suïcidepogers.

Onvoldoende kennis en vaardigheden bij het SEH-personeel, een soms negatieve attitude jegens suïcidepogers en een hoge werkdruk belemmeren de zorg voor suïcidepogers op de SEH. Gerichte scholing, een rustige ruimte en inzet van specialistische zorg kunnen deze zorg verbeteren. Dit zijn de conclusies en aanbevelingen van een vragenlijstonderzoek  onder 78 professionals waarover Saskia de Merelle en haar collega’s in 2018 publiceerden.  Marja licht de studie toe en spreekt graag met de deelnemers van de sessie over de implementatie van de aanbevelingen.

Marja Fuchs
Kwartiermaker Ziekenhuizen
Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Marja Fuchs

Kwartiermaker Ziekenhuizen
Stichting 113 Zelfmoordpreventie


14:40

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

15:00

Parallelsessies ronde C

Van 15.00 tot 16.00 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 7: Ervaringen met implementatie Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 goede spoedzorg te bieden. In deze sessie delen we de ervaringen rond de implementatie. Waar staan we nu, wat valt ons op en wat hebben we geleerd?

Carien Eijkman,Adviseur acute zorg Adviseur Acute Zorg, Traumacentrum Zuid West Nederland
Carien Eijkman
Adviseur Acute Zorg
Traumacentrum Zuid West Nederland

Carien Eijkman

Adviseur Acute Zorg
Traumacentrum Zuid West Nederland

Lotte van Galen
Programmamanager acute zorg
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Lotte van Galen

Programmamanager acute zorg
Landelijk Netwerk Acute Zorg


Sessie 8: De herinrichting van de acute zorg in een dunbevolkt gebied

Een goed voorbeeld uit Helmond en de Peel.

In de Helmond – De Peel werken het Elkerliek ziekenhuis, de huisartsen, HAP Oost-Brabant, VVT organisaties Savant zorg en De Zorgboog, GD Zuidoost-Brabant, GGZ Oost-Brabant en zorgverzekeraar CZ gezamenlijk aan een toekomstbestendig spoedzorgnetwerk. Bestuurders, managers en professionals zijn intensief betrokken. Drie leidende principes: voorkomen (preventie) van spoed, ombuigen van spoed, spoedzorg meteen op de juiste plaats. In de komende maanden starten diverse experimenten o.a. met een spoedlijn, een spoedplein en preventie bij kwetsbare ouderen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de inhoudelijke, de bestuurlijke en de veranderkundige aspecten van de integrale herinrichting die de netwerkpartners samen realiseren.

Eveline de Bont, Voorzitter Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis
Eveline de Bont
Voorzitter Raad van Bestuur
 Elkerliek ziekenhuis

Eveline de Bont

Voorzitter Raad van Bestuur
 Elkerliek ziekenhuis

Joost Koemans
Projectmanager
Project toekomstgerichte spoedzorgnetwerk

Joost Koemans

Projectmanager
Project toekomstgerichte spoedzorgnetwerk


Sessie 9: (Respons)tijden veranderen: urgentie-indeling in de acute eerstelijns zorgketen

Het is tijd om de balans op te maken. Past de urgentie-indeling van de ambulancezorg nog bij de huidige organisatie van de acute zorgketen? En hoe zit dat met de urgentie-indeling die huisartsenposten hanteren? De streefnorm voor de hoogst urgente inzet in de ambulancezorg, de 15 minuten responstijd voor de A-1, komen we al ruim veertig jaar overal tegen. Als streef-, plannings- of afrekennorm. Waar staan die 15 minuten voor? Is dit een goede indicator voor kwaliteit van zorg? Welke urgentie-indeling en responstijd hanteert de ambulancezorg in enkele andere landen? Het Nivel heeft recent onderzoek gedaan naar de urgentie-indeling in de ambulancezorg en acute eerstelijnszorgketen: in Nederland, Denemarken, Wales, Zweden en Canada. Vanuit de bevindingen van het rapport gaan we graag met u het gesprek aan: wanneer is spoed goed?

Nanne Bos
Senior Onderzoeker
Nivel

Nanne Bos

Senior Onderzoeker
Nivel

Trudie van Duin
Programmamanager Kwaliteit
Ambulancezorg Nederland

Trudie van Duin

Programmamanager Kwaliteit
Ambulancezorg Nederland


16:00

Discussie, reflectie en afsluiting

Wat heeft u geleerd vandaag? En waar liggen de grootste prioriteiten voor de juiste acute zorg op de juiste plek de komende jaren? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Arold Reusken.

Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

16:30

Afsluiting met een drankje

17:00

Einde congres