Programma 21ste Nationale Spoedzorgcongres; Acute zorg vóór, tijdens en na de corona-crisis

19 november 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:00

Opening door de dagvoorzitter Arold Reusken

Aan de orde komen op dit congres veertien actuele onderwerpen die beschreven staan op de subpagina Onderwerpen. Wellicht komen nog actualiteiten aan de orde die ten tijde van het congres spelen vanwege de tweede corona golf of vanwege het uitkomen van de Contourennota van het kabinet.

Reusken heet deelnemers en sprekers welkom en licht de doelstellingen van het congres toe: 1. overdracht van kennis en ervaringen  2, toetsen van eigen kennis, ervaringen en overtuigingen van deelnemers aan die van collega’s en sprekers en 3. Een platform bieden aan zorg- en digitale innovaties.

 

Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

09:15

Emergency care before, during and after the coronacrisis in Scotland.

Schotland bleek in staat de kosten van haar acute zorg te beheersen door programmatisch acute zorg in te kopen als ketenzorgproduct.  Niet de prijs van een ambulancerit, een huisartsenvisite of een SEH-bezoek is interessant. Of in een metafoor: niet de prijs van een ingrediënt  is interessant maar de mandjesprijs (basket price) voor een totale maaltijd. De Schotse autoriteiten voor zorg(kosten) vroegen eerst per regio om de inrichting van een acute-zorgketen. Daarna  beoordeelden zij deze. Daarna vond bekostiging plaats op basis van de goedgekeurde  zorgketen.  Lowe is dé expert van Schotland die deze overgang meemaakte. Via een video-verbinding interviewt prof. Guus Schrijvers hem. De dagvoorzitter stimuleert deelnemers om vragen te stellen, desnoods in het Nederlands.

David Lowe
Senior specialist emergency medicine bij het Queen Elizabeth University Hospital te Glasgow
Senior docent aan de University of Glasgow

David Lowe

Senior specialist emergency medicine bij het Queen Elizabeth University Hospital te Glasgow
Senior docent aan de University of Glasgow

10:00

Acute zorg vóór, tijdens en na de coronacrisis in Nederland, een perspectief vanuit het ziekenhuis

Het Isala ziekenhuis in Zwolle reageerde uiterst professioneel op de uitbraak van het corona-virus. Want het had haar eigen acute zorg ontwikkeld als keten in het totaal van de regionale spoedzorg. Het ontwikkelde zelfs een internationale samenwerking met Duitse ICs.  Hoe moet het verder met deze samenwerking in deze herfst en aankomende winter?  En hoe moet het op lange termijn met de regionale acute zorg? Ervaart inleider Kuper nut van de Houtskoolschets en kijkt zij uit naar de Contourennota van het kabinet?  Antwoorden op deze vragen vanuit het ziekenhuis perspectief  komen aan de orde in deze inleiding.

Ina Kuper
Arts en lid Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis
Voorzitter van de ROAZ Regio Zwolle

Ina Kuper

Arts en lid Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis
Voorzitter van de ROAZ Regio Zwolle

10:30

Koffie- en Theepauze

11:00

Acute zorg vòòr, tijdens en na de coronacrisis in Nederland, een perspectief vanuit een huisarts

Tijdens de eerste corona uitbraak  ontwikkelde huisartsen in tal van regio’s eerstelijns klinieken  voor patiënten met een vermoedelijke Covid-19 besmetting. Hoe gaan zij deze herfst en winter hulp bieden aan besmette patiënten in quarantaine? Of aan besmette  terminale patiënten die thuis willen sterven en niet op een IC?

De huisartsenpost waaraan huisarts Jaspers  leiding geeft, testte de afgelopen maanden een digitale innovatie uit.  Patiënten konden zich aanmelden door in te loggen op de HAP-website. Die stelde dan intelligente vragen aan de patiënt naar aanleiding van hun medische klacht. De vragen waren ontwikkeld op basis van NHG standaarden en de informatie op Thuisarts.nl.  Een huisarts belde of appte terug via een beveiligde lijn. Zij/hij vroeg eventueel  door over de gegeven antwoorden of vroeg bijvoorbeeld  om alsnog een foto van bijvoorbeeld een brandwond te uploaden. Patiënten en huisartsen waren uiterst positief: de eersten omdat zij niet hoefden te reizen en de laatsten omdat het doorlezen van de web-antwoorden minder tijd kostte dan het zelf uitvragen van de klachten.  Deze inleiding gaat over zowel huisartsen in coronatijd in het algemeen als over de digitale innovatie in Eemland.

Dianne Jaspers
huisarts, expert digitalisering en medisch adviseur
o.a. Digidok

Dianne Jaspers

huisarts, expert digitalisering en medisch adviseur
o.a. Digidok

11:30

De haalbaarheid van dissertaties en adviezen voor de praktijk van acute zorg.

Aan de orde komen de haalbaarheid van de adviezen in de volgende  documenten:

1. Acute primary care in the Netherlands, The collaboration between general practitioner cooperatives and emergency departments.

In 2019 promoveerde huisarts Martijn Rutten aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  Zijn onderzoek toont aan dat een meer efficiënte organisatie van de eerstelijns spoedzorg buiten kantoortijden kan worden gerealiseerd door een  samenwerking tussen de HAP en de SEH in een spoedpost. Tijdens het 21e nationale spoedcongres gaat hij de meest belangrijke bevindingen van zijn onderzoek presenteren en relateren aan de actualiteiten van de dag (o.a. houtskoolschets acute zorg en zorg ten tijde van COVID).

Martijn Rutten
Onderzoeker
Radboud Universiteit Nijmegen

Martijn Rutten

Onderzoeker
Radboud Universiteit Nijmegen


2. Het recente RVS adviesrapport Acute Zorg: Van deelbelangen naar gedeeld belang en het advies van Actiz- en andere branche-organisaties voor één gemeenschappelijke crisisdienst per regio voor ggz, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

In juni adviseerde de Raad  voor de Volksgezondheid en Samenleving om per regio een acute-zorgcommissaris aan te stellen met doorzettingsmacht indien regionale zorgaanbieders niet tot consensus komen. Een van de auteurs was Ageeth Ouwehand. Zij licht het voorstel toe in haar inleiding en beantwoordt vragen van congresdeelnemers.  Daarna gaat deze bestuurder van de gehandicaptenzorg in op het recente advies om in de langdurige zorg gezamenlijke regionale crisisdiensten op te zetten.  Zij houdt dus twee korte inleidingen over twee verschillende adviezen.

Ageeth Ouwehand
Lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo en
Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

Ageeth Ouwehand

Lid van de Raad van Bestuur van ’s Heeren Loo en
Lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving


12:30

Lunchpauze

13:05

Voordrachten over actualiteiten

1. 13.05 uur; Intensive care units voor, tijdens en na de corona-crisis

In deze voordracht  blikt de inleider terug op de spreiding van door Covid-19 virus besmette   IC patiënten over Nederlandse ziekenhuizen. Hoe is het mogelijk dat dit op vrijwillige basis lukte? En is die spreiding een blijvertje na de coronatijd? Moet de IC capaciteit in Nederland omhoog  of werken in geval van nood samen met Duitsland met veel meer IC bedden? Op al deze vragen geeft Melief een antwoord.

Piet Melief
intensivist en lid bestuurslid
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

Piet Melief

intensivist en lid bestuurslid
Nederlandse Vereniging voor Intensive Care


2. 13.30 uur; Actualiteiten van de LHV, nachtdiensten van huisartsen en aparte spreekuren voor besmette patiënten?

Tot nu toe draaien alleen praktijk houdende huisartsen ANW-diensten. Moet dat zo blijven of komt er een professionele eis dat elke huisarts minstens x-ANW diensten per jaar moet draaien om te blijven praktiseren?  Die discussie speelt in Medisch Contact en binnen de LHV. Littooij gaat erop in. Daarnaast  bespreekt zij de regionale coördinatiecentra voor acute zorg als wenkend perspectief.  Mochten er nieuwe actualiteiten over huisartsen, Corona en acute zorg zijn rond 19 november, dan gaat Littooij ook daarop in.

Carin Littooij
Huisarts en portefeuillehouder acute zorg
Landelijke Huisartsen Vereniging

Carin Littooij

Huisarts en portefeuillehouder acute zorg
Landelijke Huisartsen Vereniging


3. 13.55 uur; Logistieke organisatie van de SEH en PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) voor, tijdens en na corona

De Universiteit Leiden voerde in 2019 een onderzoek uit naar de  psychosociale arbeidsbelasting op de Nederlandse seh’s. Zij deed dat in opdracht van Stichting IZZ en de deelnemende seh’s. De eindmeting is uitgevoerd in de zomer van 2019 en onlangs gepubliceerd. Heeft het project geleid tot een verbetering van het organisatieklimaat? Zijn de werkfactoren verbeterd en ook de gezondheid van SEH-medewerkers? Ja, ja en (nog) niet zijn de respectievelijke antwoorden. Econoom Marc Spoek, Manager Gezond werken in de Zorg bij de Stichting IZZ bespreekt  in ziin inleiding de resultaten van de meting. In een artikel in de Nieuwsbrief Zorg en Innovatie schreef hij al een globale voorbeschouwing over de IZZ studie onder de kop  Minder werkdruk op de SEH? Het kan wel degelijk!

Marc Spoek
Leidinggevende onderzoeker
Stichting IZZ te Apeldoorn

Marc Spoek

Leidinggevende onderzoeker
Stichting IZZ te Apeldoorn


4. 14.20 uur; Hoe staat het nu met de regionale zorgcoördinatiecentra?

Twee jaar geleden  bracht Ambulancezorg Nederland (AZN) de nota AMBULANCEZORG IN 2025:Zorgcoördinatie en mobiele zorg uit. De Nieuwsbrief Zorg en Innovatie schreef er al een recensie  over.  Andere branche organisaties zoals de LHV< Ineen en ZN onderschreven de AZN nota.  Inleider Jack Versluis  was hierbij de grote animator. Samen met hem  nemen de congresdeelnemers de AZN nota weer eens door met de vraag: Hoe staat het met de regionale zorgcoördinatiecentra?

Jack Versluis, Bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
Jack Versluis
 Bestuurder
 Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)

14:45

Koffie- en theepauze

15:10

De acute zorg in 2030 in Nederland en daarbuiten

KPMG bracht in 2019 een internationale vergelijking uit van de organisatie van  de zorg in  25 landen.  Een onderdeel van die vergelijking betreft de organisatie van de acute zorg. Het hoofd zorg van het wereldwijde organisatiebureau KPMG Mark Britnell  publiceerde deze vergelijking in een boek.  Zijn KPMG-opvolger is sinds kort de Nederlander Anna van Poucke. In deze voordracht presenteert zij in het kort de acute-zorguitkomsten  uit de vergelijking van Britnell en trekt zij lessen voor Nederland.

Anna van Poucke
Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

Anna van Poucke

Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

15:40

Discussie en reflectie onder leiding van de dagvoorzitter Arold Reusken en Anna van Poucken

Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Anna van Poucke
Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

Anna van Poucke

Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

16:15

Afsluiting