Programma Acute zorg; het 22ste Nationale Spoedzorgcongres

26 november 2021 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en registratie

09:15

Welkomswoord door de dagvoorzitter

Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

09:45

Hoe nu verder met de acute zorg na de pandemie?

Kuper begint met het even aanstippen van 25 jaar ontwikkeling van de acute zorg. Dat doet zij mede aan de hand van de voorbeschouwing die prof. Guus Schrijvers schreef ten behoeve van het congres. In dit stuk komen belangrijke beleidsdocumenten uit het verleden aan bod. Daarna gaat Kuper in op bijna twee jaar ervaring met acute zorg aan corona-patiënten. Dat doet zij evaluerend. Aan de orde komen onderwerpen zoals 1. virusmitigatie ( het verlagen van het aantal corona-opnamen in  de ziekenhuizen staat centraal) versus eliminatie (het terugdringen van de besmettingen door het virus staat centraal)  2. De gerealiseerde professionele  innovaties (beeldbellen, cohortverpleging) en 3. bestuurlijke innovaties ( het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding; het ROAZ als beleidsvoorbereidend orgaan)  Kuper eindigt haar voordracht met een vooruitblik op de komende jaren (hoe verder met de inhaalzorg?; wat doen als het virus blijft rondwaren?).  Het personeelstekort komt ook aan de orde, maar slechts beperkt. Immers spreker Roest  naar haar gaat hierop uitgebreid in.

Ina Kuper
Arts en lid Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis
Voorzitter van de ROAZ Regio Zwolle

Ina Kuper

Arts en lid Raad van Bestuur van het Isala ziekenhuis
Voorzitter van de ROAZ Regio Zwolle

10:15

Dienend leiderschap en het behoud van medewerkers in de acute zorg

Roest begint met een theoretische verhandeling over de vraag: welke aspecten in het werk bevorderen de intrinsieke motivatie van medewerkers in de acute zorg? Zij baseert zich hierbij op  vier artikelen die zij in de afgelopen twaalf maanden schreef voor de Nieuwsbrief Zorg en |Innovatie. Elk artikel begint met een theoretische beschouwing. De links daarnaar zijn:

https://guusschrijvers.nl/meer-plezier-door-zorginhoud-en-organisatie-van-het-werk-te-verbeteren/

https://guusschrijvers.nl/professionals-behouden-voor-de-zorg-geld-speelt-geen-rol/

https://guusschrijvers.nl/samenwerking-te-over-het-personeelstekort-wordt-daarmee-deels-aangepakt/

https://guusschrijvers.nl/ser-rapport-mei-2021-een-goede-samenvatting-van-bestaande-arbeidsmarkt-kennis/

Haar voorbeelden om de theorie toe te lichten ontleent zij aan de acute zorg, waar het personeelstekort aan IC-verpleegkundigen en operatie-assistenten groot is.  Aan het einde van haar voordracht passeren  diverse oplossingsrichtingen de revue zoals samenwerking tussen ziekenhuizen en HBO-instellingen; betere betaling en arbeidsperspectieven;  minder administratieve lasten. Conclusie: er bestaat geen golden bullit met één goed oplossing. Alles is nodig.

Pauline Roest
HRM Leidinggevende Lange Land Ziekenhuis
Master HRM management

Pauline Roest

HRM Leidinggevende Lange Land Ziekenhuis
Master HRM management

10:45

Een voorstel voor de Nijmeegse SEH’s

Ties Eikendal
Afdelingshoofd SEH en AOA
Radboud UMC Nijmegen

Ties Eikendal

Afdelingshoofd SEH en AOA
Radboud UMC Nijmegen

11:05

Koffie- en theepauze

11:30

Parallelsessies 1 en 2

Zaal 1:
11.30 - 11.50 Flitspresentatie 1: Dreigend zorginfarct op de Huisartsenposten; Welke opties hebben we?

Zorgproblemen spelen sinds de coronacrisis op meerdere gebieden; als eerste bij de verpleeghuizen, toen Intensive Care’s, de thuiszorg en reguliere ziekenhuiszorg en recenter ook de Spoedeisende Hulpen. Maar ook de huisartsen en de Huisartsenposten (HAP’s) lopen op hun tenen en de kuiten lopen langzaamaan vol. Behalve drukte door (uitgestelde) reguliere zorg én COVID-zorg, is ook de uitstroom en uitval van personeel een serieuze bedreiging voor de continuïteit van zorg. In deze presentatie wil ik het hebben over de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen voor dit probleem, waarbij ik met jullie zowel op kleine als grote schaal wil kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren, op de korte termijn vanwege het acute karakter van het probleem maar ook zeker op de langere termijn moeten er flinke stappen gezet worden om de Acute Zorg te kunnen blijven leveren.

Pim Achterberg
Huisarts en Medisch Directeur HAP Nieuwegein
Unicum

Pim Achterberg

Huisarts en Medisch Directeur HAP Nieuwegein
Unicum

11.50 - 12.10 Flitspresentatie 2; Van corvee naar specialisatie. Is het tijd voor de HAP arts en wat levert dat op?
Heidi van den Brink
Bestuurder
Huisartsenpost Rijnmond

Heidi van den Brink

Bestuurder
Huisartsenpost Rijnmond

12.10 - 12.30 Flitspresentatie 3: Ontslaginstructies aan het eind van een SEH-bezoek: wat werkt wel en wat niet?

Tijdens deze presentatie vertelt SEH-arts uit het Erasmus MC, Amber Hoek, over haar proefschrift ‘Patient Education in the Emergency Department, Evaluation of methods, target groups, and costs of discharge instructions’. Door bijvoorbeeld de stress na een (acute) gebeurtenis voorafgaand aan een bezoek aan de spoedeisende hulp of de beperkte tijd die beschikbaar was voor ontslaginstructies kan het een grote uitdaging zijn voor patiënten om de ontslaginstructies goed te onthouden. Het niet goed kunnen begrijpen en onthouden van de ontslaginstructies kan leiden tot verminderde therapietrouw, maar ook verminderde patiëntveiligheid na ontslag, of onnodige extra bezoeken aan ziekenhuis of huisarts. De manier van het geven van ontslaginstructies heeft invloed op het onthouden van de instructies. Specifiek zal ingegaan worden op ontslaginstructies over pijnstilling en met licht traumatische hoofd-/hersenletsel (hersenschudding). Welke methodes werken wel, en welke werken niet?

Amber Hoek
SEH-arts en Promovenda
Erasmus MC

Amber Hoek

SEH-arts en Promovenda
Erasmus MC


Zaal 2:
11.30 - 11.50 Flitspresentatie 4: Digitaal melden bij huisartsenposten: de stand van zaken in november 2021

De voordracht  van Jaspers start met een beschrijving van de resultaten van drie jaar experimenteren en evalueren van digitaal melden op de huisartsenpost Deze resultaten zijn positief: digitaal melden versnelt de toegang tot acute zorg, verhoogt de kwaliteit ervan en verlaagt de kosten en draagt bij aan kostenverlaging. Thans is het digitaal melden rijp voor  verdere implementatie. Dat kan op drie manieren: 1. Olievlekwerking zonder regie op details van het model.  2. Een wetenschappelijke evaluatie van het model, toegepast bij vier andere huisartsenposten. Want één project overtuigt onvoldoende. 3. Een gemeenschappelijk programma van VWS en Ineen, waarbij de huisartsenposten in drie groepen worden verdeeld: 1. De voorhoede met digitaal melden. Die ontvangt enige financiële ondersteuning  2. Het peloton dat de voorhoede heeft afgewacht en 3. De achterblijvers die ook na een aantal jaren niet toekomen aan digitaal melden.  Jaspers gaat graag met de deelnemers van de sessie in gesprek over  de implementatie-strategie die bij digitale melden het beste werkt.

Dianne Jaspers
huisarts, expert digitalisering en medisch adviseur
o.a. Digidok

Dianne Jaspers

huisarts, expert digitalisering en medisch adviseur
o.a. Digidok

11.50 - 12.10 Flitspresentatie 5: Naar een lerend zorgsysteem Acute Zorg

Inzicht in zorgpaden die patiënten afleggen binnen de acute spoedzorgketen, kan helpen bij het optimaliseren van de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende spoedzorgketenpartners. Om dergelijke zorgpaden inzichtelijk te maken kan informatie van zogenaamde routine zorgdata worden gebruikt; data die routinematig, gedurende het zorgproces door verschillende professionals worden vastgelegd. In deze haalbaarheidsstudie werden routine zorgdata van regionale ambulancevoorzieningen verzameld en gekoppeld aan routine zorgdata van huisartsenpraktijken en huisartsenposten verkregen via Nivel Zorgregistraties Eerste lijn. Voor deze studie zijn drie zorgpaden inzichtelijk gemaakt waarbij is gekeken naar ambulance-inzetten waarbij zorg ter plaatse werd verleend (i.e., mobiele zorgconsulten). Deze zorgpaden zijn beleidsmatig relevant, omdat het steeds draait om de inzet van volledig uitgeruste ambulances in situaties waarin dat misschien niet nodig was geweest.

Naar een lerend zorgsysteem Acute Zorg, uitgevoerd door Nivel en Ambulancezorg Nederland. In samenwerking met InEen en de Patiëntenfederatie

Nanne Bos
Senior Onderzoeker
Nivel

Nanne Bos

Senior Onderzoeker
Nivel

12.10 - 12.30 Flitspresentatie 6: Op weg naar toekomstbestendige spoedzorg in de regio Helmond

De huisartsen van de regio Helmond – De Peel werken al sinds een paar jaren samen met het Elkerliek Ziekenhuis en de ketenpartners aan de realisatie van toekomstbestendige spoedzorg. Centraal daarin staat “in één keer de juiste zorg op de juiste plek”. Het programma bestaat uit vier pijlers: het realiseren van een optimale ingang voor de spoedzorg (“spoedlijn”), het realiseren van een geïntegreerde plek voor het verlenen van spoedzorg (“spoedplein”), het verminderen van de spoedvraag bij complexe kwetsbare ouderen en het zorgen voor de juiste onderlinge informatievoorziening. In deze presentatie zoomen we vooral in de ontwikkelingen van spoedlijn en spoedplein.

De spoedlijn wordt gevormd door het triagecentrum van huisartsenposten Oost-Brabant. Door samen te werken met de meldkamer Ambulance en afspraken te maken met ketenpartners wordt de patiënt die spoedzorg nodig heeft meteen aan de juiste zorgverlener aangeboden. Het spoedplein is een verdere integratie van de Huisartsenpost en de SEH van het Elkerliek ziekenhuis, waardoor de patiënt die spoedzorg nodig heeft meteen op de juiste manier wordt behandeld.

We nemen u mee in de ontwikkelingen, maar staan ook uitgebreid stil bij wat we onderweg zijn tegengekomen, wat de moeilijke punten en de hick-ups zijn.

Harrie Geboers
Bestuurder
Huisartsenpost Oost-Brabant

Harrie Geboers

Bestuurder
Huisartsenpost Oost-Brabant


12:30

Lunchpauze

13:15

Preventie van acute zorgvragen door en voor ouderen en effectief ingrijpen indien toch nodig.

In deze plenaire voordracht gaat Buurman in op recente ontwikkelingen in wijkklinieken in Nederland, thuiszorginnovaties in Engeland en de resultaten van de vijf jaren bestaande universitaire kliniek voor ouderengeneeskunde bij het VUmc.  De voorzitter van V & VN sluit af met enkele korte opmerkingen over personeelstekorten in de ouderenzorg en het terugdringen van de uitstroom van verpleegkundigen uit de zorg.

Bianca Buurman
Voorzitter V&VN
Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

Bianca Buurman

Voorzitter V&VN
Hoogleraar Acute Ouderenzorg, Amsterdam UMC

13:45

Parallelsessies 3 en 4

Zaal 1:
De voortgang met regionale centra voor coördinatie van acute zorg

De acute zorg staat onder druk. Tot 2040 groeit de Nederlandse bevolking met 1,5 miljoen inwoners en verdubbelt het aantal ouderen. Terwijl de wachttijden bij huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) toenemen. In combinatie met krapte op de arbeidsmarkt, een veranderende zorgvraag en regionale versnippering in het zorgaanbod zorgt dit voor grote (logistieke) uitdagingen in de acute zorg.

 Om deze toenemende druk het hoofd te bieden én ook in de toekomst optimale zorg te kunnen garanderen is een andere manier van werken noodzakelijk. Het gezamenlijk coördineren van acute zorg in de regio, waarbij ketenpartners hun krachten bundelen, beter passende zorg organiseren en slimmer gebruik maken van elkaars capaciteiten kan hiervoor de oplossing zijn. Om dit in te praktijk te beproeven zijn tien regionale pilots zorgcoördinatie gestart, die nu halverwege de looptijd van het pilotprogramma zijn. Een goed moment om kijken hoe het samenwerken vorm krijgt.

Bas Leerink, partner bij IG&H, deelt op het congres zijn visie en maakt daarbij gebruik van zijn kennis en ervaring die hij hierover afgelopen jaren heeft opgedaan. Bijvoorbeeld als hoofd van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en lid van de stuurgroep van het programma pilots regionale zorgcoördinatie.

IG&H begeleidt de pilots zorgcoördinatie in opdracht van de stuurgroep met AZN, ZN en InEen.

Bas Leerink
Associate Partner
IG&H

Bas Leerink

Associate Partner
IG&H


Zaal 2
13.35 -14.10 Flitspresentatie 7: De prehospitale triage door de ambulancezorg, verslag van een onderzoeksprogramma gedurende tien jaar

Naarmate een ongeval verder weg van een traumacentrum plaatsvindt, wordt de kans dat ondertriage plaats vindt. Toch is er soms ook sprake van overtriage. Van Heijl doet in dit half uur verslag van ontwikkelingen sinds 2012 in de prehospitale triage door ambulance verpleegkundigen en meldkamer centralisten en geeft tips voor  de toekomst daarvan.

Mark van Heijl
Trauma-chirurg UMC Utrecht
Leidinggevend onderzoeker bij Traumazorgnetwerk Midden Nederland.

Mark van Heijl

Trauma-chirurg UMC Utrecht
Leidinggevend onderzoeker bij Traumazorgnetwerk Midden Nederland.

14.10 - 14.35 Flitspresentatie 8: Leidt een daling van het aantal patiënten zonder covid-19 op de SEH tot gezondheidsschade?,

Verslag van een onderzoeksteam uit de kop van Noord Holland.

Stan Hoogcarspel
ANIOS Spoedeisende Hulp
LUMC

Stan Hoogcarspel

ANIOS Spoedeisende Hulp
LUMC

14.35 - 15.00 Flitspresentatie 9: Dilemma’s bij het overschakelen van reguliere noodhulp naar crisishulp tijdens de pandemiegolven

Interne tijdlijn; Het Rode Kruis kreeg in december 2019 van internationale organisaties de heads up. Hoe heeft het Rode Kruis dit intern en met partners aangepakt? Was de crisisstructuur afdoende? Met welke consequenties moest er rekening gehouden worden?Dilemma 1: Reguliere business versus COVID, zeker als er nog zo weinig informatie beschikbaar is. Kun je dan normale operaties stil leggen en personeel herverdelen? Hoe maak je deze keuze, wat betekent dit en wie brengt deze boodschap? Hoe regel je het extra invliegen van nieuwe en onervaren krachten?

Dilemma 2:  Vrijwilligers in de hulpverlening en hulp uit het bedrijfsleven .

Dilemma 3: Op een gegeven moment werden externe netwerken en initiatieven opgezet om het beeld beter in kaart te brengen en gezamenlijk de crisis te bestrijden. Wat betekend dit en hoe pak je dit aan? Welke projecten kwamen hierbij kijken?

Dilemma 4: De landelijke (VWS, GGD NL) strategie versus decentrale (GGD) uitvoering, met het Rode Kruis er tussen in. Hierdoor kwamen wij in een lastig pakket, waar en wie bepaalt waar wij ons op moeten voorbereiden?

Murvin Chan
Afdelingshoofd Noodhulp Nationaal
Nederlandse Rode Kruis

Murvin Chan

Afdelingshoofd Noodhulp Nationaal
Nederlandse Rode Kruis


15:00

Koffie- en theepauze

15:30

Geen woorden maar daden, ook in Amsterdam.

In 2016 riepen SEHs van Nederland voor het eerst massaal dat ‘de rek er uit is’. Menig focusgroep, denktank en andere praatgroep discussieert sindsdien vurig over wat er niet goed gaat en wat er beter kan. Meer geld er bij is geen optie, dus we moeten slimme oplossingen bedenken. In de praktijk is er weinig veranderd: veel initiatieven worden al in de kiem gesmoord of verzanden in bureaucratie.  Hoe kan dat? Is de noodzaak tot verandering misschien nog niet hoog genoeg?

Een verhaal over de (on)mogelijkheid van verandering in de acute zorg en hoe na eindeloos tegen de stroom van meningen inzwemmen er nu toch een begin van een verandering is.

Michiel Gorzeman
SEH-arts OLVG, projectleider Spoedkliniek OLVG
medisch manager Spoedkliniek Sionsberg Dokkum

Michiel Gorzeman

SEH-arts OLVG, projectleider Spoedkliniek OLVG
medisch manager Spoedkliniek Sionsberg Dokkum

16:00

Afsluiting; eindevaluatie door dagvoorzitter en deelnemers

Hoe verspreiden wij de kennis die de sprekers vandaag aanreikten? Hoe gaan we deze kennis toepassen?

Wat zijn de Take Home Messages uit de verschillende sessies?

Jack Versluis, Bestuurder Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
Jack Versluis
 Bestuurder
 Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU)
Arold Reusken
Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Arold Reusken

Hoofd bureau
Landelijk Netwerk Acute Zorg

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:30

Einde