Programma Congres Geïntegreerde Zorg Eerste- en Tweedelijn

15 februari 2018 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:15

Opening door dagvoorzitter Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
09:30

Wat betekent de Handreiking Substitutie voor huisartsen en specialisten?

In de discussie over het substitutiebeleid speelt de Handreiking Substitutie een cruciale rol. Hoe is deze tot stand gekomen? Wat zijn de highlights? Maar vooral: wat zijn de gevolgen van deze handreiking voor huisartsen en specialisten?

Belinda van de Lagemaat maakte deel uit van de werkgroep die de Handreiking Substitutie schreef voor de FMS en de Landelijke Huisartsen Vereniging. In de Handreiking staan aandachtspunten voor het borgen van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van te substitueren zorg. Ook staan er aandachtspunten in voor het maken van financiële afspraken over substitutie en voor een goede afstemming van zorg tussen eerste en tweede lijn.

Belinda van de Lagemaat
Adviseur Beroepsbelangen
Federatie Medisch Specialisten

Belinda van de Lagemaat

Adviseur Beroepsbelangen
Federatie Medisch Specialisten

10:00

Hoe verloopt de samenwerking op landelijke niveau rond geïntegreerde zorg van eerste- en tweedelijn?

Hans Oosterkamp is onafhankelijk voorzitter van de landelijke Taakgroep Substitutie die ernaar streeft knelpunten – die in veel regionale en lokale situaties voorkomen – op te lossen. Hij begint waar de vorige spreker eindigt. Oosterkamp bespreekt de landelijke afspraken tussen instanties als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Federatie van Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsenvereniging, InEen, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, VWS en NZa. Hoe verloopt deze samenwerking? Wat gaat goed? Wat kan beter?

Hans Oosterkamp
Senior managing consultant
Berenschot

Hans Oosterkamp

Senior managing consultant
Berenschot

10:30

Koffiepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:00

Workshops ronde A

Van 11.00 tot 12.00 uur kunt u kiezen uit een van de zes onderstaande workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Workshop 1: Hoe stimuleren een zorgverzekeraar en zorgprofessionals geïntegreerde zorg in Zuid-Limburg?

De eerste resultaten van het landelijk substitutieakkoord 2017 vallen tegen. Het is in de praktijk blijkbaar niet zo makkelijk om zorg en bijbehorende geldstroom van ziekenhuis naar huisarts te verplaatsen. In PlusPunt, een anderhalvelijnscentrum in Heerlen, werken huisartsen en specialisten al enkele jaren samen om dit voor elkaar te krijgen. Dat gebeurt binnen het regionale samenwerkingsverband van MijnZorg, één van de 9 VWS-proeftuinen. Wiro Gruisen leidt de workshop in. Hij is als Manager Regio-regie bij Zorgverzekeraar CZ onder andere betrokken bij de proeftuinen in Zuid-Limburg. Hij gaat in op de bouwstenen van regionale samenwerking.

Vervolgens komen Marieke van den Brink en Bem Bruls aan het woord. Beiden zijn bij PlusPunt betrokken professionals, die een kijkje in de keuken geven. Van den Brink is vanaf het begin in 2014 als cardioloog aan Pluspunt verbonden. Bruls is behalve huisarts ook medisch directeur van de zorggroep Huisartsen Oostelijk-Zuid Limburg. Haar gezondheidscentrum is één van de vijftien Pluspraktijken die binnen de proeftuin MijnZorg werken aan de Triple Aim. Zij legt uit hoe dat werkt, ook in relatie tot PlusPunt. Samen gaan zij in op de samenwerking in de praktijk en bespreken zij de toekomst: waar gaat PlusPunt zich op focussen?

De workshop eindigt met een discussie over de succesfactoren van regionale samenwerking.

Wiro Gruisen
Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

Wiro Gruisen

Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

Marieke van den Brink
Cardioloog
PlusPunt medisch centrum

Marieke van den Brink

Cardioloog
PlusPunt medisch centrum

Bem Bruls
 Medisch directeur
 Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

Bem Bruls

 Medisch directeur
 Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg


Workshop 2: Geïntegreerde zorg in Deventer: een huisartsengroep, een ziekenhuis en een zorgverzekeraar

In Deventer en omstreken is een zorginitiatief gestart van zorgverleners, de gemeente Deventer en de regionale zorgverzekeraar (ENO) om te werken aan verbeteringen op zorg- en welzijnsterrein. Tegengestelde belangen tussen de eerste en tweede lijn op inhoud en financiering maken samenwerking niet vanzelfsprekend.

Via het bijscholingsproject Aan Tafel! komen zorgverleners (huisartsen, specialisten en verpleegkundigen) en hun bestuurders met elkaar in gesprek om vanuit het belang van de regionale patiënt tot afstemming van bestaande en nieuwe zorg te komen. In dit ‘gecreëerde brandpunt’ van inhoud en belangen ontstaat snel zicht op een deelbaar project, dat zorgverleners inspireert en door bestuurders wordt ondersteund. Door de korte lijnen met de regionale zorgverzekeraar ontstaat er zicht op uitvoerbaarheid en (her)financiering. Momenteel zijn er twee tafels actief: cardiologie en osteoporose.

Deze workshop is gelijk aan workshop 11 in ronde B.

Lucas Fraza
Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.

Lucas Fraza

Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.


Workshop 3: Geïntegreerde medisch-specialistische- en ouderenzorg in Friesland: Sûnenz Drachten

Meertens en andere zorgprofessionals vertellen hoe ouderenzorg, huisartsen en specialisten in haar regio samenwerken binnen het centrum Sûnenz om mensen gezond en vitaal ouder te laten worden.

Simone Meertens
Lid Raad van Bestuur
ZuidOostZorg

Simone Meertens

Lid Raad van Bestuur
ZuidOostZorg

Michel Dijkman
Advies & Relatiebeheer
Sûnenz

Michel Dijkman

Advies & Relatiebeheer
Sûnenz


Workshop 4: Orthopedie-programma’s voor eerste en tweede lijn

Voordracht 1: samenwerking huisartsen en fysiotherapeuten Amstelveen
Huisartsen en fysiotherapeuten van de gezondheidscentra Marne en Bankras in Amstelveen beperken het aantal verwijzingen naar orthopeden door het aanbieden van samenhangende diagnostiek bij de top vijf van klachten over het bewegingsapparaat. Het zorgprogramma orthopedie is in eerste instantie een samenwerking van huisartsen en fysiotherapeuten. Doel van de substitutie is om anders en minder gebruik te maken van specialistische diagnostiek en minder te verwijzen naar medisch specialisten. In een volgende stap komt de directe samenwerking met de tweede lijn in zicht. Fysiotherapeut Van der Zwaard doet samen met een van de huisartsen verslag van de vorderingen tot nu toe.

Voordracht 2: waardegerichte inkoop geïntegreerde zorg voor patiënten met artrose
Menzis is een waardegericht inkooptraject gestart voor de behandeling van patiënten met artrose van heup of knie. Ruim 20 tweedelijns zorgaanbieders nemen hieraan deel. In 2018 richt het traject zich op de ziekenhuisbehandeling (gewrichtsvervanging), inclusief de complicaties in het eerste jaar, welke met een bundel betaald wordt. De uitkomst van de behandeling voor de patiënt is echter niet alleen afhankelijk van de ziekenhuisbehandeling, maar ook van de eerstelijns zorg. Daarom is de volgende stap de uitbreiding van het inkooptraject met de nazorg door de eerstelijns fysiotherapeut. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een waardgerichte inkoopafspraak voor het gehele zorgtraject van patiënten met artrose van heup en knie volgens het stepped care model, waarbij niet alleen de eerste- en tweedelijnszorg maar ook de financiering geïntegreerd is.

Bert Geertsma, Projectleider Waardegericht Inkopen bij Zorgverzekeraar Menzis houdt deze voordracht.

Arie van der Zwaard
fysiotherapeut en eigenaar
Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer

Arie van der Zwaard

fysiotherapeut en eigenaar
Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer

Bert Geertsema
Projectleider waardegericht inkopen medisch specialistische zorg
Menzis

Bert Geertsema

Projectleider waardegericht inkopen medisch specialistische zorg
Menzis


Workshop 5: Wullie-hullie-zullie denken: workshop integraal denken

Geen verhalen over luchtkastelen en verre toekomstdromen, maar wel een presentatie over ervaringen, frustraties en anekdotes vanuit de klei in Friesland.

In de regio Heerenveen zijn de onderlinge verhoudingen goed en zijn mooie stappen gemaakt. En toch is het ook daar lastiger dan gedacht. In deze workshop krijg je als deelnemer lessen vanuit de geschiedenis: Van het betrekken van huisartsen en specialisten tot het realiseren van de plannen. Met ‘wullie-hullie-zullie denken’ gaan Groeneveld en Verhoef dit ook in de praktijk brengen. De samenvatting in één woord: samen.

Karin Groeneveld
Huisarts
Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging

Karin Groeneveld

Huisarts
Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging

Jasper Verhoef
Accountmanager verwijzers
Ziekenhuis Tjongerschans

Jasper Verhoef

Accountmanager verwijzers
Ziekenhuis Tjongerschans


Workshop 6: Hoe geef je vorm aan populatiegebonden bekostiging in de eerstelijn en daarbuiten?

Populatiegebonden bekostiging wordt door velen gezien als de oplossing om productieprikkels weg te nemen en professionals weer de ruimte te geven om zich te richten op het bieden van de juiste zorg. Er zijn nog weinig plekken in Nederland waar dit echt is ingevoerd. Menzis heeft recent contracten gesloten met eerstelijns zorgaanbieders volgens de principes van populatiegebonden bekostiging en doet ook ervaring op met afspraken met combinaties van zorgaanbieders over de zorgsoorten heen. Wat verstaan we eigenlijk onder populatiegebonden bekostiging en hoe maak je zo’n afspraak tot een succes?

Bertien Dumas, manager zorg eerstelijn bij Menzis, vertelt vanuit haar eigen ervaring en nodigt deelnemers aan deze workshop uit om hun eigen ervaringen met populatiegebonden bekostiging in te brengen. Haar collega Hannes Seesing treedt op als gespreksleider.

Deze workshop is gelijk aan workshop 8 in ronde B.

Bertien Dumas
Manager Zorg eerstelijn
Menzis

Bertien Dumas

Manager Zorg eerstelijn
Menzis

Hannes Seesing
Martktontwikkelingsdeskundige
Menzis

Hannes Seesing

Martktontwikkelingsdeskundige
Menzis


12:00

Workshops ronde B

Van 12.00 tot 13.00 uur kunt u kiezen uit een van de vijf onderstaande workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Workshop 7: Wat kunnen wij leren van de organisatie van geïntegreerde zorg in de VS?

Publicaties over shared savings, value based health care en Schrijvers zijn boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel’ vormen de kern van deze workshop. Hierbij gaat het ten eerste om de definities van de Accountable Care Organisations (ACO’s), populatie gebonden bekostiging, shared saving systemen, value based health care en het Cappuccinomodel. Eenduidige begrippen zijn van belang bij overleg in de regio’s over het integreren van eerste- en tweedelijnszorg. Van elk concept gaat Schrijvers de werking na van de erbij horende bekostiging. Hij kijkt hierbij naar de motivatie van professionals en hun managers in de Verenigde Staten om doelmatiger en beter te werken.

De workshop is interactief. Toch heeft het ook het karakter van een hoorcollege op basis van internationale kennis. Graag beantwoordt Schrijvers vragen van deelnemers.

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Workshop 8: Hoe geef je vorm aan populatiegebonden bekostiging in de eerstelijn en daarbuiten?

Populatiegebonden bekostiging wordt door velen gezien als de oplossing om productieprikkels weg te nemen en professionals weer de ruimte te geven om zich te richten op het bieden van de juiste zorg. Er zijn nog weinig plekken in Nederland waar dit echt is ingevoerd. Menzis heeft recent contracten gesloten met eerstelijns zorgaanbieders volgens de principes van populatiegebonden bekostiging en doet ook ervaring op met afspraken met combinaties van zorgaanbieders over de zorgsoorten heen. Wat verstaan we eigenlijk onder populatiegebonden bekostiging en hoe maak je zo’n afspraak tot een succes?

Bertien Dumas, manager zorg eerstelijn bij Menzis, vertelt vanuit haar eigen ervaring en nodigt deelnemers aan deze workshop uit om hun eigen ervaringen met populatiegebonden bekostiging in te brengen. Haar collega Hannes Seesing treedt op als gespreksleider.

Deze workshop is gelijk aan workshop 6 in ronde A.


Hannes Seesing
Martktontwikkelingsdeskundige
Menzis

Hannes Seesing

Martktontwikkelingsdeskundige
Menzis


Workshop 9: Geïntegreerde oogheelkundige zorg ziekenhuis Bernhoven

Huisartsen en oogartsen van het ziekenhuis Bernhoven hebben gezamenlijk een oogheelkundig screeningscentrum. Indien een huisarts daarnaar verwijst, wordt volledig oogheelkundig onderzoek uitgevoerd door een optometrist. Zo nodig kijkt een oogarts even mee. De huisarts wordt hierover geïnformeerd zonder tussenkomst van de oogarts. Indien nodig verwijst de huisarts hierna de patiënt alsnog door naar de oogarts. Resultaten: kortere wachttijden en substitutie van oogheelkundig werk naar huisarts en optometrist. Klik hier voor een film over deze kliniek.

Wilda Batubara is oogarts en vakgroepleider in Ziekenhuis Bernhoven. Zij licht dit screeningscentrum toe en gaat in op de resultaten, ontstaansgeschiedenis, gekozen structuur en bekostiging.

Wilda Batubara
Vakgroepleider oogheelkunde
Bernhoven Ziekenhuis

Wilda Batubara

Vakgroepleider oogheelkunde
Bernhoven Ziekenhuis


Workshop 10: Flitspresentaties

Via korte flitspresentaties krijg je als deelnemer goede voorbeelden over geïntegreerde zorg tussen eerste- en tweedelijn. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan over het onderwerp.

ZorgDomein als digitaalplatform voor de 1,5e lijn
Maarten Koks
Sales manager
ZorgDomein Nederland

Maarten Koks

Sales manager
ZorgDomein Nederland

Zorgmodel ‘SamenOud’ en ontwikkelen van een kwaliteitstandaard persoonsgerichte geïntegreerde ouderenzorg
Klaske Wynia
Onderzoeker persoonsgerichte zorg
 UMC Groningen

Klaske Wynia

Onderzoeker persoonsgerichte zorg
 UMC Groningen

Meekijkconsult kinderarts in de huisartsenpraktijk
Erny Korsmit
Adviseur Anderhalvelijnszorg
Bravis ziekenhuis

Erny Korsmit

Adviseur Anderhalvelijnszorg
Bravis ziekenhuis


Workshop 11: Geïntegreerde zorg in Deventer: een huisartsengroep, een ziekenhuis en een zorgverzekeraar

In Deventer en omstreken is een zorginitiatief gestart van zorgverleners, de gemeente Deventer en de regionale zorgverzekeraar (ENO) om te werken aan verbeteringen op zorg- en welzijnsterrein. Tegengestelde belangen tussen de eerste en tweede lijn op inhoud en financiering maken samenwerking niet vanzelfsprekend.

Via het bijscholingsproject Aan Tafel! komen zorgverleners (huisartsen, specialisten en verpleegkundigen) en hun bestuurders met elkaar in gesprek om vanuit het belang van de regionale patiënt tot afstemming van bestaande en nieuwe zorg te komen. In dit ‘gecreëerde brandpunt’ van inhoud en belangen ontstaat snel zicht op een deelbaar project, dat zorgverleners inspireert en door bestuurders wordt ondersteund. Door de korte lijnen met de regionale zorgverzekeraar ontstaat er zicht op uitvoerbaarheid en (her)financiering. Momenteel zijn er twee tafels actief: cardiologie en osteoporose.

Deze workshop is gelijk aan workshop 2 in ronde A.

Lucas Fraza
Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.

Lucas Fraza

Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.


13:00

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

13:45

Hoe verder met de substitutievoorstellen die zijn ingediend voor het Tussenakkoord?

Van der Velde begint waar Hans Overkamp in de ochtend eindigde. Welke voorstellen zijn er nu ingediend vanuit het veld? Kunnen de congresdeelnemers hiermee aan de slag?
Onlangs publiceerde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) haar Jaarbericht 2017. Daarin wordt uitgebreid en positief ingegaan op de ontwikkeling naar geïntegreerde zorg. Ook hierover laat Van der Velde haar licht schijnen.

Lilianne van der Velde
Beleidsadviseur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Lilianne van der Velde

Beleidsadviseur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

14:15

Hoe kijkt de eerstelijn aan tegen de geïntegreerde zorg van specialisten met huisartsen en andere professionals?

Kliphuis gaat in op de geschiedenis van geïntegreerde zorg sinds de jaren negentig, toen de eerste transmurale projecten van start gingen. Daarna kwamen de zorggroepen en anderhalvelijns-projecten. Welke lessen zijn er uit het verleden te trekken? Wat zijn goede voorstellen voor de toekomst, nu -naast inhoudelijke aspecten- ook de bekostiging van eerste lijn en van geïntegreerde zorgprojecten meegenomen wordt?

Leo Kliphuis
Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

Leo Kliphuis

Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

14:45

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:10

Workshops ronde C

Van 15.10 uur tot 16.15 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur.

Workshop 12: Geïntegreerde zorg in Amsterdam-Oost

Van de Vijver biedt een overzicht van goede transmurale initiatieven in Amsterdam Oost. Komt de wijsheid inderdaad uit het oosten?

Stefan van de Vijver
Huisarts en Unithoofd
OLVG

Stefan van de Vijver

Huisarts en Unithoofd
OLVG


Workshop 13: Hoe krijg je de silent majority mee richting geïntegreerde zorg?

Veel huisartsen en specialisten zijn heel druk met dagelijkse werkzaamheden. Zij hebben geen tijd zich bezig te houden met patiëntenzorg over drie tot vijf jaar. Hoe krijg je deze grote groep toch in beweging? Door onderwijs? Door studiereizen? Door een financiële prikkel? Of door het tonen van wetenschappelijk bewezen voorbeelden? Voor draagvlakverwerving bestaan nauwelijks experts. Als deelnemer aan deze workshop kun je onder leiding van een ervaren gespreksleider kleine en grote successen delen en discussiëren over een goede implementatiestrategie.

Leo Kliphuis, die al meer dan 25 jaar ervaring heeft met geïntegreerde zorg, verzorgt deze workshop. Guus Schrijvers is gespreksleider.

Leo Kliphuis
Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

Leo Kliphuis

Adviseur, trainer, beleidsmaker, toezichthouder
Adiantar

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

Workshop 14: Voorbeelden van geïntegreerde cardiologische zorg

Voordracht 1: proefproject cardiologische zorg in de huisartsenpraktijk: KOEL Dordrecht
KOEL in Dordrecht is een proefproject met cardiologische zorg in de huisartsenpraktijk. Hieraan deden 40 huisartsen mee en een verzekeraar. Nico Breuls was projectleider. Hij keek of er onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen konden worden. Met zijn allen wisten zij het aantal verwijzingen van huisartsen naar cardioloog met ruimt 60% terug te dringen. Wat ging er goed? Wat kon beter? Hoe pak je zo’n proefproject aan?

Voordracht 2: een mobiel ECG systeem voor huisartsen met cardiologische hulp op afstand
KPN en Vital10 hebben onlangs een mobiel ECG systeem ontwikkeld (CardioSecur) waarmee huisartsen een ECG meting kunnen verrichten. De cardioloog kijkt op afstand mee en helpt de huisarts in het stellen van de juiste diagnose door een ECG beoordeling op afstand. Door daarnaast in virtueel overleg te treden met de cardioloog krijgt de huisarts extra mogelijkheden om de juiste diagnose te stellen. De patiënt krijgt hierdoor sneller een diagnose en hoeft niet naar de cardioloog voor een ECG. Smeets en Snijder bespreken de eerste resultaten met de workshopdeelnemers.

Gespreksleider van deze workshop is Rob van Mechelen, die als cardioloog jarenlang het project NVVC-Connect trok.

Nico Breuls
Consulent Cardiologie
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Nico Breuls

Consulent Cardiologie
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Rob van Mechelen
Cardioloog
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Rob van Mechelen

Cardioloog
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Natasja Snijders
Productmanager Zorg op Afstand
KPN

Natasja Snijders

Productmanager Zorg op Afstand
KPN

Charles Smeets
Health innovator
Vital10

Charles Smeets

Health innovator
Vital10


Workshop 15: Integrale geboortezorg in Breda

Bij Annature geboortezorg in Breda werken verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen van Amphia, kraamzorgorganisaties en echocentrum Focus samen. Care naar smaak, cure op maat is hun devies. Ze zijn daarmee koploper in Nederland. Annature heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby. Door de verbeterde samenwerking tussen de verloskundige, gynaecoloog, kinderarts en de kraamzorg rondom elke zwangerschap, wordt het risico op problemen aanzienlijk verkleind.

In de workshop lichten Mariska Shekary en Monique Klerkx van Annature  de eerste resultaten, de gekozen structuur en de ontstaansgeschiedenis ervan toe.

Mariska Shekary
Directeur Zorg
 Annature Geboortezorg

Mariska Shekary

Directeur Zorg
 Annature Geboortezorg

Monique Klerkx
 Verloskundige en directeur verloskunde 
Annature Geboortezorg

Monique Klerkx

 Verloskundige en directeur verloskunde 
Annature Geboortezorg


16:15

Afsluiting met een drankje

Gelegenheid om sprekers en collega’s uit de regio te ontmoeten.

17:00

Einde congres