Programma De eerste lijn in 2020 - 2030: regionalisatie, zorgvernieuwing en governance

6 maart 2020 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:30

Ontvangst en inschrijving

09:05

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter Irma van der Pluijm

Dagvoorzitter Irma van der Pluijm, MHBA, oud-bestuurslid van InEen, directeur Zorg West-Brabant en bestuurslid West-West, het samenwerkingsverband van negen organisaties in West-Brabant.

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Aan het eind van de voordrachten van de plenaire sprekers is er tijd voor vragen en discussie.
 • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De Standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar. 2. Kennisoverdracht door de expert en 3. Beantwoorden van de vraag: kun je de aangereikte kennis toepassen in je eigen werkomgeving?
 • Workshops bieden het oefenen en uitwisselen van vaardigheden onder leiding van een coach. De workshop hebben vooral het karakter van een opfriscursus en het uitwisselen van ervaringen.
 • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Irma van der Pluijm
Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Irma van der Pluijm

Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

09:25

Geïntegreerde eerste lijn: toen, nu en straks

De Zorggroep Almere  heeft zo’n veertig jaar ervaring met het inrichten van continuïteit van zorg binnen de eerste lijn  en met aanpalende sectoren zoals tweede lijn, sociaal domein en VVT-sector. Hoe hebben het denken en de praktijk hiervan zich in de loop der jaren ontwikkeld? Deze vraag beantwoordt Vera Kampschoer aan het begin van haar voordracht. Daarna komen sterke en zwakke punten in de samenwerking binnen en buiten de Zorggroep Almere aan bod. De voordracht eindigt met een vooruitblik op de jaren 2020- 2030 over doorontwikkeling van continuïteit van zorg, niet alleen in Almere maar in geheel Nederland.

Vera Kampschöer
Programmamanager huisartsenzorg
Zorggroep Almere

Vera Kampschöer

Programmamanager huisartsenzorg
Zorggroep Almere

10:00

Governance over lijnen heen, statistieken of stories?

Het gaat bij de inrichting van samenwerking, en de governance die daarbij past, om het realiseren van betere kwaliteit en andere uitkomsten van zorg voor burgers. Wat voor leiderschap is daarbij nodig? En wie legt dan bij wie verantwoording af? Wat is maatschappelijke verantwoording en waardegedreven governnance?  Loopt die verantwoording via statistieken? Of met behulp van indringende casussen en verhalen? Op deze vragen gaat Minkman in tijdens haar voordracht. Zij baseert zich onder meer op een studie hiernaar in 28 landen die haar onderzoeksteam samen met de WHO en andere onderzoeksteams uitvoert

Mirella Minkman
Bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg te Tilburg
Lid Raad van Bestuur, Vilans

Mirella Minkman

Bijzonder hoogleraar Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg te Tilburg
Lid Raad van Bestuur, Vilans

10:35

Flitspresentatie; Regioplan integrale zorg Heerenveen; bouwen aan toekomstbestendige integrale zorg

Karin Groeneveld, huisarts te Lemmer, bestuurslid van de Friese Huisartsen Vereniging en voorzitter van de Tjongerscoop, een coöperatie van tachtig huisartsen die gevestigd zijn in de wijde omgeving van het ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen. 

Karin Groeneveld
Huisarts
Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging

Karin Groeneveld

Huisarts
Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging

10:50

Flitspresentatie; Innovatief omgaan met herhaalreceptuur: een goed voor beeld uit het Rijk van Nijmegen

Apothekers van het maatschap van apotheken in het gezondheidscentra hebben dagelijks overleg met hun huisartsen over herhaalreceptuur, soms nog vòòr dat de patiënt zich meldt. In dat overleg komen punten aan de orde zoals: is afbouw wenselijk, bijvoorbeeld van psychofarmaca? Passen bereikte laboratoriumwaarden bij de verstrekte medicatie?  En soms speelt ook de vraag: past het DNA-profiel van de patiënt bij de voorgeschreven medicijnen? Miriam Stoks kan uren hierover spreken: ze is al twaalf jaar bij projecten op dit terrein betrokken.  In dit kwartier van het congres benoemt zij 1. de ontstaansgeschiedenis van het Nijmeegse beleid over herhaalreceptuur 2. Situatie nu 3. Sterke en zwakke punten van de Nijmeegse initiatieven en 4.  Hoe zijn de positieve Farmazorg-resultaten naar andere regio’s te verspreiden.

Miriam Stoks, apotheker en bestuurslid van Farmazorg, een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van openbare apotheken in Nijmegen en omgeving, de poliklinische apotheek van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis en de Dienstapotheek Nijmegen.

 

Miriam Stoks
Apotheker en Bestuurslid
VvAA en Farmazorg

Miriam Stoks

Apotheker en Bestuurslid
VvAA en Farmazorg

11:05

Koffiepauze

En gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:30

Parallelsessies ronde A

Van 11.30 tot 12.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 1: 4 flitspresentaties

Sessievoorzitter; Guus Schrijvers

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
Flitspresentatie 1; De inzet van Positieve Gezondheid en Meer tijd voor de patiënt, de basis van de transitie in de zorg.

In Nederland zijn er fantastische innovaties gaande. Meestal in pilots om het uit te proberen en te ‘bewijzen’ dat de interventie ook effect heeft. In de regio Land van Cuijk en Kop van Noord-Limburg (Noordelijke Maasvallei) hebben enkele huisartspraktijken (waaronder Afferden) en Syntein een prachtige pilot gegaan waarin de implementatie van de concepten ‘Positieve Gezondheid’ en ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ centraal stonden. Dit resulteerde in indrukwekkende resultaten. Naast meer werkplezier en minder werklast bij medewerkers leverde het meer zorg op maat op voor de patiënten. Zorg die niet altijd in de eerste of tweede lijn hoeft worden gegeven, maar juist in de thuissituatie met steun vanuit het sociale domein kan worden opgepakt. Ook de business case laat verbluffende cijfers zien. In mijn flitspresentatie neem ik u mee in de resultaten van deze pilot en de (politieke) discussie die ontstaat over de beperkte uitbreiding en financieringsschotten. De keerzij van het succes….

Corné van Asten
Directeur
Zorggroep Syntein

Corné van Asten

Directeur
Zorggroep Syntein

Flitspresentatie 2; Samenwerking in Alphen aan den Rijn

In 2015 geleden sloten Zorg & Zekerheid, zorggroep Alphen op een Lijn en de gemeente Alphen aan den Rijn met diverse aanbieders en ketenpartners een convenant. Met als doel om de mogelijkheden tot samenwerken in de wijk verder te verkennen en een gezamenlijke agenda op te stellen om de zorg voor met name de kwetsbare burgers zo goed mogelijk te organiseren. Ketensamenwerking is hierbij essentieel, met aandacht voor de verbinding tussen medisch en sociaal domein. Ruim vier jaar later maken we de balans op en kijken we vooruit. In deze flitspresentatie delen we graag onze ervaringen met u.

Mariska Smit
Beleidsmedewerker
Gemeente Alphen aan den Rijn

Mariska Smit

Beleidsmedewerker
Gemeente Alphen aan den Rijn

Flitspresentatie 3; Wijkgericht werken - het belang van een goed beeld van "veelgebruik"

In deze flitspresentatie willen a.h.v. een project in Tilburg-Noord laten zien hoe een analyse van data uit het huisartseninformatiesysteem (HIS) over “veelgebruik”, gesprekken met inwoners en een inventarisatie van activiteiten die in een wijk worden geïnitieerd om de verbinding tussen 1e lijnszorg en het sociaal domein te versterken, waardevolle inzichten geven die relevant zijn voor wijkgericht werken. In deze flitspresentatie lichten we onze aanpak, ontwikkeld samen met INSZO, toe.

Sinds begin 2019 is regionale ondersteuningsorganisatie (ROS) Robuust betrokken bij een project in Tilburg-Noord en monitort de resultaten. Het doel is om zichtbaar te maken dat de zorg voor de meest kwetsbare groepen in de wijk verbetert, door structurele samenwerking tussen huisartsen en hulpverleners uit andere domeinen. Samen met INSZO, analyseert Robuust de registraties van huisartsen in hun huisartseninformatiesysteem (HIS) en gebruiken het HIS als vindplaats van mensen in de wijk met een meervoudige hulpvraag.

Yvonne Jansen
Programmamanager Data‑ en Informatiemanagement
Robuust

Yvonne Jansen

Programmamanager Data‑ en Informatiemanagement
Robuust

Flitspresentatie 4; Digitaal melden bij een huisartsenpost: verslag van de eerste pilot en hoe nu verder

De eerste ervaringen van digitale geintregreerde triage en afhandeling van consulten in de ANW zorg zijn in drie maanden een succes gebleken. Patienten zijn erg enthousiast, zorgverleners blijven wat sceptisch maar zien toch ook wel meerwaarde. Conform normale implementaties was een lange aanloopperiode nodig om patienten, triagisten en huisartsen te laten wennen aan een nieuwe werkwijze. Gezien de korte periode van 4 maanden was het maximale effect nog niet bereikt maar veel U3/U4/U5 konden digitaal worden behandeld en voorkwam veel consulten op de post. Na deze pilot is er een doorontwikkeling geweest van het systeem waarbij meer efficiëntie behaald kan worden en staan op punt van implementatie.

Dianne Jaspers
huisarts, expert digitalisering en medisch adviseur
o.a. Digidok

Dianne Jaspers

huisarts, expert digitalisering en medisch adviseur
o.a. Digidok


Sessie 2: Een all-in tarief met shared savings: ja, dat stimuleert continuïteit van zorg

Amon van den Borg, algemeen directeur van Arts en Zorg te Den Haag met gezondheidscentra in geheel Nederland,

Arts en Zorg heeft sinds 2018 met Menzis en volgende zorgverzekeraars een vernieuwende financieringswijze: een all-in tarief gecombineerd met een shared savings/losses afspraak. Van den Borg vertelt meer over zijn ervaringen en hoe deze afspraken bijdragen aan innovaties, professionele autonomie en kwaliteit van zorg.

Amon van den Borg
Directeur
Arts en Zorg

Amon van den Borg

Directeur
Arts en Zorg


Sessie 3: Krachtige Basiszorg als vliegwiel voor betere zorg in achterstandswijken

Krachtige Basiszorg is een integrale aanpak gericht op inwoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal domein, welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de inwoner op zoek naar een integrale oplossing van het probleem.

Deze benadering leidt tot de volgende resultaten:

–      Professionals kunnen beter hun werk doen;

–      Hun werkplezier neemt toe;

–      Inwoners / patiënten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat;

–      De zorgconsumptie daalt en de zorgkosten verminderen.

Vanwege succes in Overvecht zijn gezondheidscentra e.a. huisartsenorganisaties samen met hun partners uit het sociaal domein in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en in andere wijken in Utrecht nu ook aan de slag met de inzet van Krachtige Basiszorg. Dit gebeurt met steun van Zilveren Kruis, CZ en de Achterstandsfondsen die een 2-jarig implementatieprogramma mogelijk hebben gemaakt. Het NIVEL voert een begeleidend implementatieonderzoek uit. Dit moet meer inzicht geven in de werkzame elementen, de resultaten en implementatiestrategieën. Zo moet ook meer zicht ontstaan op noodzakelijke randvoorwaarden om nieuwe gezondheidscentra en huisartsenpraktijken te laten aansluiten. Want de bedoeling is dat Krachtige Basiszorg, of een vergelijkbare werkwijze, de standaard wordt voor alle achterstandswijken.

Paulien van Hessen
Bestuurder
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Paulien van Hessen

Bestuurder
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra


Sessie 4: OZO Verbindzorg in de regio Noordwest-Veluwe: kenmerken, uitgangspunt en resultaten

GezondVeluwe is dé netwerkorganisatie in de regio Noordwest-Veluwe zeg maar Harderwijk en omgeving. Haar missie is de beste regionale zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning en doelmatigheid.

GezondVeluwe verwierf enkele jaren geleden nationale bekendheid door een keurmerk voor zorgverzekeraars te hanteren. Vier jaar geleden zette zij haar energie op inhoudelijke samenwerking rondom ouderen met behulp van OZO verbindzorg. Vier jaar later wordt er ook samengewerkt rondom EPA, jeugdpsychiatrie en oncologische nazorg. De samenwerking binnen GezondVeluwe kent drie kenmerken: Inbreng vanuit de Inwoners/ patiënten , monitoring van de projecten met behulp van data en sociaal domein en zorg zitten aan één tafel. Wat opvalt is dat regionale samenwerking tussen alle partijen nodig is om op wijk-. dorp-  en praktijkniveau de samenwerking tussen professionals te faciliteren.

Denise Seelen begeleidt al vele jaren GezondVeluwe. Zij bespreekt in deze sessie  1. de totstandkoming en resultaten van GezondVeluwe en OZO Verbindzorg 2. De innovaties die thans zijn ontwikkeld 3. sterke en zwakke punten in de samenwerking en 4. Is het goede voorbeeld van Noordwest-Veluwe gemakkelijk te kopiëren in andere regio’s?

Denise Seelen
Strategisch adviseur
Raedelijn

Denise Seelen

Strategisch adviseur
Raedelijn


12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

13:15

De kunst van het veranderen in gezondheidszorg. Kan je iets leren van de Vlaamse Primitieven?

België staat niet bekend als een land van gezondheidspioniers. Gezondheidszorg is er eerder middelmatig dan excellent, de toegang tot zorg is opvallend ongelijk naargelang sociale klasse en de aansturing en uitvoering van de zorg is zeer sterk versnipperd. Het dominante financieringsmodel is nog steeds de vergoeding per handeling, vastgeklonken in een besturingsmodel dat al meer dan een halve eeuw meegaat. Toch leeft onder de oppervlakte een breed verspreid besef dat het anders kan en anders moet. Het inzicht dat ‘vrijheid, blijheid’ – België heeft nog altijd een zeer vrije toegang tot gezondheidszorgen, zonder dwingende regels zoals verwijsplicht – gepaard gaat met heel wat onnuttige uitgaven, heeft diverse overheden er toe gebracht om nieuwe beleidslijnen uit te tekenen. Er is een nationaal plan voor geïntegreerde zorg, er lopen eerstelijnshervormingen in Vlaanderen en Brussel, er wordt in twaalf proefregio’s (goed voor een vijfde van de bevolking) geëxperimenteerd met change management en in de diverse hervormingen wordt sterker ingezet op een territoriale, bevolkingsgerichte aanpak. België is ook toe aan een derde meerjarenplan ‘e-gezondheid’ en driekwart van de bevolking heeft ingestemd met elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De echte motor tot verandering zit op het terrein. Op het terrein – in zorg voor welzijn en gezondheid – zijn heel wat mensen (professionals, maar ook lokale politici) op zoek naar nieuwe werkvormen. De recente overheidsinitiatieven hebben openingen gecreëerd voor bottom-up innovaties richting geïntegreerde zorg. Een bijzonder knelpunt in België en Vlaanderen is de toch wel nauwe ruimte die beleidsvoerders in de praktijk geven aan echte systeemverandering. Een bijzondere uitdaging voor de Federale Overheid is om voldoende systeemverandering van onderuit te laten komen. De Vlaamse Overheid hanteert een andere aanpak. De verschillende aanpak van beide overheden, maakt het vaak moeilijk en verwarrend voor het terrein. Dat maakt het ‘change management’ richting integratie behoorlijk lastig.

En toch slagen proefregio’s erin om met de nodige creativiteit en behendigheid te navigeren tussen de conflicterende belangen die gevolg zijn van het versnipperde ‘silo’ systeem en om een common ground voor verandering tot stand te brengen. Uit die kunst van veranderen valt misschien wel wat te leren.

Ri de Ridder
Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

Ri de Ridder

Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

13:50

Parallelsessies ronde B

Van 13.50 tot 14.50 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 5: Het project Zorgzaam Leuven ‘geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België’

In 2016 deed de Belgische overheid een oproep om projectvoorstellen in te dienen voor innovatieve chronische zorg. Zij ontving zeventig voorstellen, waarvan twintig geaccepteerd werden en daarna nog zeven afvielen. Van de dertien overgebleven projecten gingen er twaalf van start. Een van de meest tot de verbeelding sprekende initiatieven is Zorgzaam Leuven. Door intensieve samenwerking met en voor mensen met chronische aandoeningen te bevorderen trachten de initiatiefnemers te voldoen aan vier doelstellingen tegelijk:

1. Betere gezondheid in de bevolking

2. Hogere kwaliteit van zorg ervaren door cliënten /patiënten

3. Meer doelmatigheid 

4. Meer arbeidsvoldoening van professionals.

Marie van de Putte
Apotheker en Bestuurder
Vlaamse Eerstelijnshervorming

Marie van de Putte

Apotheker en Bestuurder
Vlaamse Eerstelijnshervorming

Ri de Ridder
Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

Ri de Ridder

Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie


Sessie 6: Blijf bewegen; schakelen op meerdere niveaus

In Zuid-Holland Noord wordt volop gewerkt aan de samenwerking tussen eerste- en tweedelijnszorg op regionaal niveau. Nu komen de gemeenten, wijken en bewoners erbij. Samen prioriteren, beleid ontwikkelen en uitvoeren. Hoe doe je dat in goede afstemming tussen regio en wijk? Wat werkt?

Hanneke Zandbergen
Adviseur en regiocoordinator
REOS

Hanneke Zandbergen

Adviseur en regiocoordinator
REOS


Sessie 7: Mono- of multidisciplinaire governance?

Wat is een passend organisatiemodel voor een regio-organisatie waarin multidisciplinaire zorg een belangrijke plaats heeft? In de regio Noordwest-Utrecht zijn partijen met deze vraag aan de slag gegaan en zijn diverse modellen ontwikkeld.  Zuiderwijk vertelt over deze modellen en de overwegingen die hebben meegespeeld bij de uiteindelijke keuze.

Eugen Zuiderwijk
Oud-Algemeen directeur
KetenzorgNU

Eugen Zuiderwijk

Oud-Algemeen directeur
KetenzorgNU


Sessie 8: Neem afscheid van het papieren begrip Multidisciplinair!

Tijdens deze workshop neemt de Twentse Apothekers Coöperatie u mee naar de regio Twente waar een ontwikkeling plaats vindt die door minister Bruins al omschreven werd als het Gallië van de zorg in Nederland!

Om het papieren begrip ‘Multidisciplinaire aanpak’ in de praktijk echt vorm te geven gelden de volgende belangrijke voorwaarden:

 • Relatie & vertrouwen
 • Erken elkaars kwaliteiten en expertises
 • Zet alle werkzame zorgverleners maximaal in, het zijn er nu al te weinig!
 • Gooi het domein denken over boord
 • Wees niet te bang iets op te geven
 • Met behoud van financiële continuïteit
 • Overschat de waarde van e-health niet
 • Ontschot de zorgverzekeraars en VWS
Erik Mijnhardt
Bestuurder
Twentse Apothekers Organisatie

Erik Mijnhardt

Bestuurder
Twentse Apothekers Organisatie


14:50

Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:10

Parallelsessies ronde C

Van 15.10 tot 16.00 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. Bij een sessie geven de inleiders een overzicht van het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de inleiders. Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.

Sessie 9: Zorgprogamma Orthopedie van de gezondheidscentra Marne en Bankras te Amstelveen en haar bijdrage aan de Quadruple Aim

Dit Amstelveense programma van fysiotherapeuten en huisartsen beoogt zinnige en zuinige zorg te leveren aan iemand met een klacht aan het bewegingsapparaat in de vijf de meest voorkomende orthopedische klachtengebieden: nek, rug, schouder, heup- en knie-artrose. Het programma bevat enkele modules oftewel zorgpaden voor de gezamenlijke afhandeling van klachten. Recentelijk zijn er nieuwe modules ontwikkeld voor doorverwijzing naar orthopeden en naar sportartsen. De resultaten van de samenwerking op basis van modules  zijn verbluffend als we letten op de vier moderne doelen van gezondheidsbeleid: 1. verbeteren gezondheid 2. Verhoging individuele kwaliteit van zorg  3. verhoging doelmatigheid en 4. vergroten van de arbeidsmotivatie  van professionals. Mede-initiatiefnemer en ontwerper Arie van der Zwaard presenteert in deze sessie het Amstelveense programma.  Achtereenvolgens komen aan de orde: 1. Totstandkoming 2. Het programma nu 3. Resultaten en zwakke punten en 4. Is het programma ook geschikt voor andere regio’s?

Arie van der Zwaard
leidinggevend fysiotherapeut en bewegingspsychotherapeut
Paramedisch Adviescentrum Amstelveen

Arie van der Zwaard

leidinggevend fysiotherapeut en bewegingspsychotherapeut
Paramedisch Adviescentrum Amstelveen


Sessie 10: Burgerkracht en zorgvernieuwing in Limburg: de casus Blauwe Zorg.

Het eerstelijnsproject Blauwe Zorg In Maastricht trekt in Nederland grote belangstelling: Hier werd de anderhalfde lijn uitgevonden. Hier kwam al vroeg samenwerking met het sociale domein tot stand. Minder bekend is dat de patiëntenbeweging mede initiatiefnemer was van Blauwe Zorg. Het Huis voor de Zorg dat tegenwoordig Burgerkracht Limburg heet participeert tot op de dag van vandaag strategisch, tactisch en operationeel in Blauwe zorg. In andere provincies staat Burgerkracht Limburg bekend onder de naam Zorgbelang. Jo Maes gaat in deze sessie in op 1. De ervaringen van sessiedeelnemers met patiënten en burgers in projecten van zorgvernieuwing 2. De invloed van burgers op Blauwe Zorg 3. Sterke en zwakke punten van burger- en patiëntenparticipatie in het project Blauwe Zorg en 4. Zijn de leerpunten van Blauwe Zorg ook geldig voor de rest van Nederland?  Jo Maes, is oud-directeur van Huis van de Zorg/. Burgerkracht Limburg en gaf tot zijn pensioen leiding aan de burgerparticipatie in Blauwe zorg. Als voorzitter van de stichting EPECS werkt hij ook al jaren aan meer invloed van Europese burgers op zorginnovaties.  EPECS staat voor European Patient Empowerment for Customised Solutions.

Jo Maes
Citizenpower Expert
EPECS

Jo Maes

Citizenpower Expert
EPECS


Sessie 11: Actualiteiten podium over het thema De Contourennota, regionalisatie en de eerste lijn

Beantwoord wordt de vraag: Wat is de meerwaarde van nieuwe wet- en regelgeving over regionalisatie voor de gezondheidszorg in West Brabant?  Irma van de Pluijm, directeur Zorg West-Brabant en bestuurslid West-West, het samenwerkingsverband van negen organisaties in West-Brabant beantwoordt als eerste deze vraag. Tweede spreker is Hans Ensing bestuurder van het Bravis ziekenhuis te Roosendaal/Bergen op Zoom. Daarna beantwoordt Ri de Ridder die vraag in tien minuten waarbij hij ook reageert op Irma en Hans. Guus Schrijvers leidt het debat. Om 1600 uur vindt de afsluiting plaats van het congres. De uitkomsten van deze sessie leggen we voor aan het plenaire publiek: is het antwoord voor West Brabant ook geldig voor andere regio’s in Nederland?

Hans Ensing
Voorzitter Raad van Bestuur
Bravis ziekenhuis

Hans Ensing

Voorzitter Raad van Bestuur
Bravis ziekenhuis

Irma van der Pluijm
Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Irma van der Pluijm

Algemeen directeur
Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB)

Ri de Ridder
Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

Ri de Ridder

Voormalig huisarts en voorzitter
Dokters van de Wereld Belgie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.

16:00

Plenaire afsluiting

Deelnemers beantwoorden de vragen: Wat heb ik geleerd? Wat kan ik er mee doen op korte en lange termijn? Onder leiding van dagvoorzitter gaan deelnemers in op deze vragen.

16:30

Afsluiting met een drankje