Programma COVID-19 brengt het ziekenhuis sneller naar het jaar 2030

9 oktober 2020 De Reehorst
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

Ontvangst met koffie en thee.

09:15

Opening en welkom door de ochtendvoorzitter

Opening en welkom door de dagvoorzitter  Janneke van Vliet, voorzitter Guus Schrijvers Academie, toezichthouder en adviseur, oud bestuurder Bravis ziekenhuis

Heeft COVID-19 de ontwikkelingen in de richting van 2030 voor Patienten, Medisch Specialisten en Ziekenhuisbestuurstuurders in een stroomversnelling gebracht? In haar welkomstwoord licht Van Vliet deze centrale vraag van het congres toe. Zij benoemt kort de ontwikkelingen die richting 2030 op het pad van de ziekenhuizen afkomen alsmede enkele COVID-19 gedreven innovaties die wellicht blijvend en onomkeerbaar zijn. Zij sluit af met een toelichting op het congresprogramma.

Janneke van Vliet
Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke van Vliet

Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke Van Vliet is MHA verpleegkundige en voormalig-ziekenhuisbestuurder Bravis. Thans is zij lid Raad van Toezicht, voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V en voorzitter van het bestuur van de GuusSchrijversAcademie.
09:30

A digital empowered hospital; before, during and after the corona-pandemic: The Hadassah Medical Center (HMC) In Jerusalem.

Het Hadassah University Medical Center is een Universitair Medisch Centrum met nauwe relaties met andere Jerusalemse ziekenhuizen, eerstelijnsklinieken en preventieve klinieken. Het ziekenhuis is onderdeel van een volledig geïntegreerd en gedigitaliseerd zorg netwerk, oftewel: onderdeel van een health system. Dit zorgnetwerk werkt met één IT system voor alle locaties. Sinds jaar en dag heeft het ziekenhuis ervaring met het opvangen van grote groepen patiënten, bijvoorbeeld na een terroristische aanslag. Betekende deze kennis en ervaring en de lange ervaring met het werken met big data tot een voorsprong ten opzichte van andere ziekenhuizen in andere landen tijdens de COVID-19 pandemie? Is dit health system een inspirerend voorbeeld voor regionale en universitaire ziekenhuizen in Nederland en andere landen? In het algemeen? Of specifiek tidens de Corona pandemie?

Na de inleiding van bestuursvoorzitter Prof. Zeev Rotstein hebben de congresdeelnemers een goed begrip van de succes factoren die het Hadassah University Medical Center  tot een internationaal koploperziekenhuis op het gebied van zorginnovatie maken. De inleiding vindt plaats in een interview (in verband met Corona-pandemie; via een internetverbinding) van oud-hoogleraar Guus Schrijvers en GSA directeur Lars Naber met Rotstein. Congresdeelnemers krijgen gelegenheid tot het stellen van vragen.

Zeev Rotstein
CEO
Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel
10:15

Het perfecte zorgsysteem op basis van bezoeken zestig landen

Niet alleen in Nederland staat de zorg onder druk. In de hele westerse en niet-westerse wereld worden partijen in de zorg met gelijke problemen geconfronteerd. Tekorten op de arbeidsmarkt, groeiende zorgvraag, vergrijzing, achterblijvende middelen. Ondanks die wereldwijde, overeenkomstige problemen, leren zorgsystemen weinig van elkaar. Elk land zoekt op eigen houtje naar systemen en aanpakken die wel werken. Op basis van bezoeken naar meer dan 60 landen, schetst Anna van Poucke ‘the perfect health system’. Niet één systeem, maar een samenstel van onderdelen die bewijsbaar werken. Op basis van voorbeelden uit onder meer Israël, India, Scandinavië, de US, Brazilië en Australië, geeft zij aan wat in de Nederlandse context interventies kunnen zijn die leiden naar een duurzaam zorgstelsel. Daarnaast geeft van Pouke een eerste beschouwing van opmerkelijke waarnemingen over landen met een schijnbaar robuust zorgsysteem die tijdens de COVID-19 crisis onverwacht geheel door de mand vielen, of andersom van landen met een ogenschijnlijk labiel systeem die zich opmerkelijk relatief goed staande hielden. Tot slot spreekt van Poucke een verwachting uit of de wereldwijde COVID-19 pandemie ervoor gaat zorgen dat landen wel meer naar elkaar zullen gaan kijken en van elkaar willen leren.

Anna van Poucke
Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

Anna van Poucke

Sectorleider Health & Partner
KPMG Health

10:45

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

11:15

Het participatiemodel van Ziekenhuis Bernhoven: op een goede toekomst

Het participatiemodel van Ziekenhuis Bernhoven: op een goede toekomst, zoals bekend geworden in twee omvangrijke studies die in juni 2020 uitkwamen? Wat zijn de resultaten tot dusver van de ingezette strategie voor Bernhoven? Hoe kwam dit ziekenhuis, gelegen midden in de grootste brandhaard van de COVID-19 besmettingen, door de crisis?  Maakt de nieuwe organisatievorm Bernhoven wendbaar genoeg om trendzetter voor de toekomst te worden? Of zal Bernhoven juist moeite krijgen om trendvolger te zijn van de richtingen waarin het zorglandschap zich in de komende tien jaar zal bewegen.

Geert van den Enden
CEO, Algemeen Directeur
Bernhoven

Geert van den Enden

CEO, Algemeen Directeur
Bernhoven

11:45

De 10 jarige overeenkomst van CZ Zorgverzekeraar met het Zuyderland Medisch Centrum: onderdeel van een brede Zuidlimburgse alliantie en een voorbeeld van gecontroleerde krimp

Sinds enkele jaren komen uit Zuid-Limburg positieve berichten over

  1. Proeftuinen met brede geïntegreerde zorg
  2. Anderhalvelijnszorg in PlusPunt en het Anders Beter Centrum
  3. Burgerkracht
  4. Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen in de Oostelijke Mijnstreek
  5. De tienjarige overeenkomst met Zuyderland Medisch Centrum is er aan de orde

Die Zuidlimburgse initiatieven lijken voor de rest van Nederland losstaande projecten, maar niets is minder waar. Er zit één regie onder van gezamenlijke bestuurders van eerste lijn, ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen, CZ zorgverzekeraar en gemeenten. Gruisen legt in zijn inleiding uit hoe die gezamenlijke regie tot stand kwam, wat deze anno 2020 inhoudt en wat toekomstperspectieven zijn. Tevens gaat hij in op de vraag: was de reeds aanwezige regionale samenwerking van betekenis voor de opvang van COVID-19-patiënten, het opzetten van centra voor testen en contactopsporing en het verdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen? Tot slot gaat Gruisen in op de vraag: Hoe verhouden zich 10 jarige contracten zich tot financiële compensaties voor COVID-19 zorg?

Wiro Gruisen
Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

Wiro Gruisen

Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

12:15

Veranderende ziekenhuizen binnen veranderende zorgsystemen: een gezondheidseconomische invalshoek

Ziekenhuizen hebben een ‘gouden eeuw’ achter de rug De afgelopen COVID-19 maanden kregen hun medewerkers eretitels als zorghelden en vitale beroepen. Burgers applaudisseerden op parkeerterreinen bij de hoofdingang. Inmiddels zijn ziekenhuizen de belangrijkste spelers binnen het zorgsysteem, maar blijven ze dat ook? Was alle uitgestelde zorg tijdens de COVID-19-crisis een sluimerende additionele ramp of is het achteraf gezien toch grotendeels onnodige zorg?   In budgettair opzicht krijgen andere sectoren zoals de eerste lijn nu de voorrang binnen de hoofdlijnenakkoorden.

Er zijn de afgelopen jaren vier faillissementen geweest. Nieuwe zorgmodellen hebben niet altijd meer vanzelfsprekend het ziekenhuis nodig als hun uitvalsbasis. En het ‘alles-in-een-ziekenhuis’ met zijn kluwen van onderlinge kruissubsidies is kwetsbaar voor alternatieve bedrijfsmodellen. Tegelijkertijd blijft het ziekenhuis als de grootste werkgever van de ‘regio’ beschikken over een belangrijk politiek-maatschappelijk draagvlak. Ziekenhuizen lijken op zoek te moeten naar nieuwe strategieën om hun plek als vitaal middelpunt van het zorgsysteem te behouden. Niet alleen naar ‘steeds meer en steeds groter’, maar naar iets ‘anders’. Maar wat dan, en hoe? De toekomst is open, maar niet leeg. In deze presentatie schetst Jeurissen die toekomst, de dilemma’s en de mogelijkheden die digitalisering en innovaties aan ziekenhuizen bieden.

Patrick Jeurissen
Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg
UMC Radboud Universiteit

Patrick Jeurissen

Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg
UMC Radboud Universiteit

12:45

Lunchpauze

13:30

Hoe geeft Isala vorm aan quadruple aim, zonder quadruple pain?

Tijdens de coronapandemie worden professionals, zorgorganisaties en het zorgsysteem op een niet mis te verstane manier op de proef gesteld. Tijdens die episode introduceren we versneld nieuwe praktijken, die we vast zouden moeten houden. Drie elementen staan daarin wat mij betreft voorop. Ten eerste de weerbaarheid en flexibiliteit die we aan de dag kunnen leggen als het erop aan komt. Ten tweede de grote waarde van de focus op een specifieke patientgroep door een multidisciplinair team met een ruim mandaat. Ten derde de grote betekenis van (versnelde) digitalisering. Centralisatie en regelgeving dus juist niet. Hoe houden we dit geleerde vast?

Rob Dillmann
 Bestuursvoorzitter
 Isala

Rob Dillmann

 Bestuursvoorzitter
 Isala

14:00

Regionale Academische Kankercentra: een goed voorbeeld is beschikbaar in Utrecht

Het St. Antonius Ziekenhuis, het UMC Utrecht, het Meander Medisch Centrum, het Diakonessenhuis Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland te Tiel werken nauw samen op het gebied van zeldzame kankersoorten onder de naam Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU). Waarom en hoe zij dat doen, legt  een voorlichtingsfilm uit. Jeroen Hagendoorn, oncologisch chirurg, is één van de oprichters en drijvende krachten van het RAKU. In zijn voordracht gaat hij in op de ontstaansgeschiedenis, de (bestuurlijke) randvoorwaarden en bereikte professionele resultaten van het RAKU en op het functioneren ervan tijdens de COVID-19crisis. Om te illustreren hoe het RAKU tot innovatie en beter gebruik van middelen heeft geleid, zal Hagendoorn laten zien hoe binnen dit netwerk de inzet van daVinci operatierobots werd afgestemd en geïntegreerd in de hoog-complexe, oncologische chirurgie. Tenslotte bespreekt Hagendoorn de mogelijkheden van opschaling: Bestaan er in 2030 zeven regionale academische centra?

Jeroen Hagendoorn
Oncologisch Chirurg
UMC Utrecht

Jeroen Hagendoorn

Oncologisch Chirurg
UMC Utrecht

14:30

Netwerkzorg: niet nieuw maar wel vernieuwend!

Netwerkzorg staat nog steeds in de belangstelling; zonder dat deze ontwikkeling ons in het verleden een concrete en duurzame ontwikkeling heeft opgeleverd. Deze bijdrage gaat in op de kritische factoren van nu, naast illustraties van (creatieve) invulling. Berden put uit drie bronnen van kennis: zijn recente ervaringen met de pandemie in Noord-Brabant, zin langjarige ervaringen in Tilburg met regionale samenwerking en de onderzoeken waaraan hij als hoogleraar leiding geeft.

Bart Berden
Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

Bart Berden

Voorzitter RvB en bijzonder hoogleraar organisatie-ontwikkeling
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 

15:00

Koffie- en Theepauze

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:30

The world is a clinical trial and Predicting the unpredictable

Kunnen Big Data en Data Analytics een substantiële bijdrage leveren aan de voorspelbaarheid van de vraag naar zorg? De COVID-19 pandemie was behoorlijk onvoorspelbaar, of toch niet? Welke rol spelen big data bij het bestrijden van de pandemie en  het vinden van een vaccin dan wel een geneesmiddel? Levert de pandemie zelf ook weer big data die ons kunnen helpen om een volgende pandemie te bestrijden? En wie verzamelt deze data? Wie stelt ze beschikbaar?

Gupta Strategists heeft veel onderzoek hiernaar gedaan en hierover gepubliceerd.

Wullink schetst op basis daarvan de digitale toekomst van het medisch specialistisch handelen en de kracht van Big Data bij het bestrijden van (toekomstige) pandemieën.

Gerhard Wullink
Strategist
Gupta Strategists

Gerhard Wullink

Strategist
Gupta Strategists

16:00

COVID-19 heeft de ontwikkelingen in de richting van 2030 voor patiënten, medisch specialisten en ziekenhuisbestuurders in een stroomversnelling gebracht: hoe nu verder?

In deze afsluitende inleiding komt ten eerste de congresvraag aan de orde: Wat hebben ziekenhuizen en medisch specialisten geleerd van de ervaringen sinds het begin van de corona-epidemie? Welke innovaties zijn waarschijnlijk wel en niet duurzaam? De tweede vraag  is: welk beleid van ziekenhuizen, MSB’s, zorgverzekeraars en overheid is wenselijk om de gunstige ervaringen breed te faciliteren en eens-maar-nooit-weer-ervaringen tegen te gaan? De derde vraag betreft de actualiteit: Er ligt rond 9 oktober een aantal beleidsnota’s voor: de Houtskoolschets over acute zorg van de regering, de Verkenning Zorg van de SER, de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en wellicht ook de Contourennota over samenwerking van ziekenhuizen met de eerste lijn en ouderenzorg en over samenwerking  tussen ziekenhuizen.  Sluiten al deze beleidsdocumenten aan  op de eerste en tweede vraag in deze inleiding?

Ad Melkert
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Ad Melkert

Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

16:25

In het heden ligt het verleden en in het nu wat worden zal

Rond de datum van dit congres ligt een aantal beleidsnota’s voor waar ziekenhuizen mee te maken krijgen: de Houtskoolschets over acute zorg van de regering, de SER-Verkenning Zorg voor deToekomst, de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en wellicht ook de concept-Contourennota over samenwerking van ziekenhuizen met de eerste lijn, de ouderenzorg en met elkaar. Op deze onderwerpen gaat de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, in ter afsluiting van het congres. Als voorlopige titel van zijn rede gebruiken wij een citaat van dichter en advocaat van Willem Bilderdijk (1756 – 1832). Na afloop van Melkerts voordracht is er voldoende tijd voor inbreng uit de zaal over het toen, nu en straks van de ziekenhuizen.

Janneke van Vliet
Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke van Vliet

Voorzitter
Guus Schrijvers Academie

Janneke Van Vliet is MHA verpleegkundige en voormalig-ziekenhuisbestuurder Bravis. Thans is zij lid Raad van Toezicht, voorzitter van het College Kwaliteitsregister V&V en voorzitter van het bestuur van de GuusSchrijversAcademie.
Ad Melkert
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Ad Melkert

Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen