Programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden: Hoe nu verder?

28 november 2019 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en inschrijving

09:30

Welkomstwoord en opening door dagvoorzitter Ward Bijlsma

Een aantal opmerkingen vooraf:

 • Tijdens dit congres blikken we terug op bijna twee jaar werken met de hoofdlijnenakkoorden en met het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek. We blikken ook vooruit: gaat het in de resterende looptijd van de hoofdlijnenakkoorden (ruim twee jaar) lukken om de doelstellingen te halen? Daarbij zijn twee vragen van belang: slaagt de implementatie van de zorgvernieuwing? En gaat het lukken om de kostengroei van ziekenhuiszorg terug te dringen naar nul procent per jaar?

Daarnaast zijn enkele didactische opmerkingen van belang:

 • De nadruk bij dit congres ligt op de implementatie van zorginnovaties en waar men tegenaan loopt.
 • Er zijn drie plenaire sprekers. Aan het eind van hun voordrachten is er tijd voor vragen en discussie.
 • Het programma bevat drie rondes met parallelsessies. Per ronde kunt u kiezen uit drie of vier verschillende sessies. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 08.30 uur.
 • Bij de parallelsessies gaat het om interactieve kennisoverdracht. De standaard opbouw is: 1. Kennis maken met elkaar en inventarissen welke vragen er leven (10 minuten) 2. Kennisoverdracht door de expert (20 minuten) en 3. Beantwoorden van de vraag: kunt u de aangereikte kennis toepassen in uw eigen werkomgeving? (30 minuten).
 • Drie parallelsessies bestaan uit een aantal korte flitspresentaties. De flitspresentaties kunnen gaan over een nieuwe vorm van geïntegreerde zorg, een goed voorbeeld, of recent onderzoek op dit gebied of over een initiatief rond de uitvoering van de hoofdlijnenakkoorden.
 • De onderwerpen worden vanuit verschillende perspectieven belicht: zorgaanbieders, beleidsmakers, verzekeraars en andere zorgpartijen.
 • Alle sprekers sluiten hun voordracht af met een aantal concrete tips aan de deelnemers. Tijdens de afsluitende discussie komen deze aan bod.
Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

09:45

Naar een regionale regierol voor zorgverzekeraars

Sinds enkele jaren luidt de kernboodschap van VGZ: Met hart voor zinnige zorg. Kliphuis begint met een toelichting op deze missie, waar professionals aangeven hoe de zorg én beter én doelmatiger kan. Een van de onderdelen van zinnige zorg is ook de juiste zorg die op de juiste plek wordt geboden. VGZ werkte haar visie in eerste instantie uit met de Rivasgroep te Gorkum en ziekenhuis Bernhoven te Uden. Thans trekt de zorgverzekeraar op met een groep ziekenhuizen en andere zorgaanbieders om haar concept van zinnige zorg op te schalen. Wat hierbij sterke en zwakke punten zijn, daarop gaat Kliphuis uitgebreid in. Hij eindigt met een vooruitblik. Wordt de nulgroei voor ziekenhuizen in 2022 wel gehaald? Past de aanpak van VGZ in de te verwachten nota regionalisatie van ministers Bruins en De Jonge? Graag treedt Kliphuis in discussie met de congresdeelnemers.

Tom Kliphuis, Bestuursvoorzitter VGZ
Tom Kliphuis
Bestuursvoorzitter
VGZ

Tom Kliphuis

Bestuursvoorzitter
VGZ

10:15

Hoe staat het ervoor met de invulling van het hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg?

Welke standpunten heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) tot nu toe ingenomen bij de Hoofdlijnenakkoorden, de Nota Juiste Zorg op de Juiste Plek, de diverse beleidsbrieven van het ministerie van VWS en de voornemens over de regionalisatie van de zorg op de laatste derde dinsdag in september? Na een korte beantwoording van deze vraag schetst Timmermans de kansen en bedreigingen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Hij eindigt zijn voordracht met zijn verwachtingen voor de komende jaren. Gaat de Juiste Zorg inderdaad naar de Juiste Plek, zodat  ziekenhuizen toe kunnen met een beperkte volumengroei?

Arno_Timmermans, Voorzitter Raad van Bestuur Dijklander ziekenhuis. Portefeuillehouder Juiste Zorg op de Juiste Plek NVZ-bestuur
Arno Timmermans
Portefeuillehouder Juiste Zorg op de Juiste Plek
NVZ-bestuur

Arno Timmermans

Portefeuillehouder Juiste Zorg op de Juiste Plek
NVZ-bestuur

10:45

Koffie- en theepauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

11:15

Parallelsessies ronde A

Van 11.15 uur tot 12.00 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. De inleiders beginnen met een korte presentatie over het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de deelnemers of de inleider(s). Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 09.00 uur.

Sessie 1: Een nieuw ziekenhuis met minder behandelcapaciteit door substitutie van zorg naar zorg dichterbij de patiënt.

In een sterk vergrijzende regio is een transformatie noodzakelijk om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Daarnaast wordt er een 30% kleiner ziekenhuis gebouwd. Een inspirerend voorbeeld van het besteden van transformatiegelden om in 5 jaar tijd 20% van de zorg dichterbij alle patiënten te organiseren.

Annemieke van Heiningen, Manager strategie, commercie en communicatie Tergooi Ziekenhuis
Annemieke van Heiningen
 Manager strategie, commercie en communicatie
Tergooi Ziekenhuis

Annemieke van Heiningen

 Manager strategie, commercie en communicatie
Tergooi Ziekenhuis

Eline van Slobbe
Voorzitter medische staf
Tergooi Ziekenhuis

Eline van Slobbe

Voorzitter medische staf
Tergooi Ziekenhuis


Sessie 2: Ziekenhuis Bernhoven en huisartsen werken samen aan substitutie in regio Oss

Aan de hand van een drietal voorbeelden vertellen wij wat wij in 5 jaar intensief transmuraal samenwerken hebben geleerd. Er zijn krachttoeren en valkuilen, oefeningen in geduld, momenten van snel doorpakken, successen en verliezen geweest, maar vooral veel positieve ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering in de transmurale zorg in de regio Oss-Uden-Meierijstad.

De voorbeelden gaan over een succesvol groot diabetesprogramma waarbij de transmurale afspraak met beslisboom: ”Bij de specialist als het moet, bij de huisarts als het kan”, beslissend is. Over de implementatie van inzet van 24u monitoring voor COPD patiënten die mislukt is en over een klein project op het gebied van CVRM-zorg bij reumapatiënten waardoor deze regio op dat gebied internationaal als beste gekwalificeerd is.

Anneke Bouma van der Ploeg, Huisarts en Bestuurder Synchroon Zorggroep ,
Anneke Bouma- Van der Ploeg
Huisarts en Bestuurder
Synchroon Zorggroep

Anneke Bouma- Van der Ploeg

Huisarts en Bestuurder
Synchroon Zorggroep

Annemiek Coremans, Internist; medisch leider chronische zorg Ziekenhuis Bernhoven
Annemiek Coremans
 Internist en medisch leider chronische zorg
Ziekenhuis Bernhoven

Annemiek Coremans

 Internist en medisch leider chronische zorg
Ziekenhuis Bernhoven


Sessie 3: Werken met regiobeelden: wat levert het op?

Regiobeelden geven inzicht in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen over gezondheid, zorg en welzijn in een regio. Dit gebeurt aan de hand van cijfers en visualisaties over zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid & leefstijl, bevolkingsontwikkeling en sociale en fysieke omgeving. Menzis heeft afgelopen jaar een aantal stappen lessen opgedaan in het ontwikkelen van regiobeelden die we delen. In deze workshop gaan we graag met de zaal het gesprek aan hoe je komt van regiobeelden, naar gezamenlijke visies in een regio.

Wiet de Ronde, Manager Zorg Analyse Team Menzis
Wiet de Ronde
Manager zorgkosten, analyse en strategie
Menzis

Wiet de Ronde

Manager zorgkosten, analyse en strategie
Menzis


Sessie 4: Flitspresentaties

Drie flitspresentaties met nieuwe ontwikkelingen, goede voorbeelden en projecten rond Juiste Zorg op de Juiste Plek en/of de hoofdlijnenakkoorden. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Voorzitter: Guus Schrijvers

Flitspresentatie 1: Het ZonMw evaluatieprogramma Juiste Zorg op de Juiste Plek
Marike den Heijer, Programmamanager Juiste Zorg Op de Juiste Plek ZonMw
Marike den Heijer
Programmamanager Juiste Zorg Op de Juiste Plek
ZonMw

Marike den Heijer

Programmamanager Juiste Zorg Op de Juiste Plek
ZonMw

Flitspresentatie 2: Antenataal CTG in de eerste lijn

Ook in de geboortezorg zijn al veel initiatieven om de zorg anders te organiseren. Antenataal CTG in de eerste lijn is een van de innovaties die hierin het meest actuele voorbeeld is.

De onderzoeksgegevens tot nu toe laten zien dat het doelmatigere zorg is met een hogere cliënttevredenheid. Verbetering van de zorg en als side-effect een verbetering in samenwerking tussen zorg professionals laat zien. Echter, zoals bij veranderingen te doen gebruikelijk, is er ook weerstand. Verschuiving van zorg betekent een verschuiving van geld. We staan nu voor de uitdaging deze weerstand te overkomen.

Elise Neppelenbroek
Verloskundige MSc, kwaliteitscoördinator antenatale CTG in de 1e lijn
EchoEnzo

Elise Neppelenbroek

Verloskundige MSc, kwaliteitscoördinator antenatale CTG in de 1e lijn
EchoEnzo

Flitspresentatie 3: Projecten vanuit Precies!

In ‘metropoolregio’ Eindhoven (15 gemeenten) is sprake van bovengemiddelde vergrijzing en zijn er meer ouderen kwetsbaar in vergelijking met de rest van Nederland. Aan de aanbodkant is er sprake van vele aanbieders en honderden vacatures. Dit alles leidt tot wachtlijsten voor vrijwel alle vormen van zorg, onnodige instroom op SEH en huisartsenposten en niet in de laatste plaats schrijnende situaties voor ouderen. De urgentie is groot om het samen echt anders te gaan doen.

De basis voor Precies! is gelegd in juli 2018. Toen hebben vele professionals in zes klantreizen de grootste knelpunten voor thuiswonende ouderen en mantelzorgers geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot acht projecten waarmee we op korte termijn oplossingen willen realiseren voor bestaande problemen. Voor ieder project heeft één bestuurder van een deelnemende organisatie zich gecommitteerd aan het resultaat van het project. De bestuurder heeft als trekker van het project zelf het projectmanagement van ‘zijn’ project georganiseerd.

De projecten hebben als centrale uitgangspunten:

 • Voorkomen van zwaardere zorg door meer inzet van preventieve oplossingen.
 • Verplaatsen van zorg met als uitgangspunt ‘thuis wat kan, elders wat moet’.
 • Vervangen van zorg door meer gebruik van technologie-oplossingen.

Er zijn inmiddels 25 organisaties bestuurlijk en operationeel betrokken als partner in Precies!

Colette de Vries
Programmadirecteur
Precies!

Colette de Vries

Programmadirecteur
Precies!


12:30

Lunchpauze

Gelegenheid om met sprekers en deelnemers van gedachten te wisselen.

12:45

Meer tijd voor de patiënt; Sallandse vergezichten

Lucas Fraza, huisarts in Hilversum, sinds 2017 medisch directeur van de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken en als mede-initiator betrokken bij Het Roer Moet Om.

In de bewegende verbinding tussen twee oevers, vormt de IJssel de inspirerende metafoor van de uitdagingen die de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) heeft. Met een gedeelde stroomrichting en met ruimte voor verschillende stroomsnelheden biedt de HCDO sinds vele jaren voor haar huisarts-leden naast ANW en ketenzorg een platform van ondersteuning en innovatie. Laagdrempelig contact met een goed regionaal ziekenhuis en een betrokken lokale zorgverzekeraar vormen de basis voor een nieuwe inspirerende ontwikkeling van de huisartsenzorg. Met het project Meer Tijd Voor de Patient is een lokale variant ontwikkeld die vanuit de behoeftes van huisartsen invulling geeft aan JZOJP. Uit de verschillende projecten op het grensvlak van klinische zorg of welzijn, kunnen huisartspraktijken zich verbinden aan onderwerpen die bijdragen aan het werkplezier in de zorg en passen bij de behoeftes in de wijk of dorp. Verbinding en beweging in Salland met een glimlach, op weg naar een nieuwe horizon. De IJssel maakt het verhaal zichtbaar.

Lucas Fraza
Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.

Lucas Fraza

Huisarts en directeur
Huisartsenzorg Deventer e.o.

13:15

Flitspresentatie: Ontwikkelingen bij de NZA rond Juiste Zorg op de Juiste Plek

Korte presentatie vanuit het NZA

Marianne Stadlander
Strategisch adviseur
Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

Marianne Stadlander

Strategisch adviseur
Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA)

13:30

Flitspresentatie; Zorg verplaatsen naar thuis

In zijn prestentatie zal hij de zaal aan de hand nemen bij een maatschappelijke en politieke verwachting en noodzaak om zorg te verplaatsen naar thuis. Is thuis het nieuwe ziekenhuis? Arno schets de trends, de wensen en de verwachtingen, maar laat aan de hand van twee voorbeelden ook zien dat intensieve samenwerking en ‘veranderkracht’ noodzakelijk is om deze grote veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

Arno Rutte
Director
Vintura

Arno Rutte

Director
Vintura

13:45

Parallelsessies ronde B

Van 13.45 uur tot 14.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande parallelsessies. De inleiders beginnen met een korte presentatie over het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de deelnemers of de inleider(s). Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 09.15 uur.

Sessie 5: Digitaal platform VVT-sector verbetert uitstroom ziekenhuispatiënten, Anita van den Berg, Bedrijfsmanager Amphia Ziekenhuis te Breda

Bijna niets is vervelender dan verschillende thuiszorgorganisaties te moeten afbellen om zorg voor een patiënt te regelen. Toch moesten verpleegkundigen dat steeds vaker doen als een patiënt het ziekenhuis verliet en nog niet zonder hulp thuis kon functioneren. Heel tijdrovend. Gelukkig is er nu de stoplicht-app. Het Amphia ziekenhuis te Breda heeft, samen met negen thuiszorgorganisaties in de regio Breda, deze app in maart 2019 gelanceerd. Met de introductie hiervan is 24/7 de capaciteit inzichtelijk van verschillende thuiszorgorganisaties in het verzorgingsgebied van Amphia.

Het grote belang? De patiënt kan goed en vlot doorstromen vanuit het ziekenhuis naar de thuiszorg. In deze sessie vertelt Anita van den Berg over de totstandkoming van de app en het nut ervan na ruim een half jaar in bedrijf zijn. Ook beantwoordt zij de ongetwijfeld vele vragen van de deelnemers.

Anita van den Berg, Bedrijfsmanager Amphia Ziekenhuis
Anita van den Berg
Bedrijfsmanager
Amphia Ziekenhuis te Breda

Anita van den Berg

Bedrijfsmanager
Amphia Ziekenhuis te Breda


Sessie 6: Samenwerking ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen rond observatiebedden

In 2016 daagde aanbieders uit Nijmegen CZ uit om met hen een oplossing te zoeken voor een gedeeld probleem. Het ging hierbij om patiënten die in het ziekenhuis uitbehandeld waren, revalidatie nodig hadden maar waarbij nog niet duidelijk was of ze uiteindelijk weer naar huis konden.

Een kleine drie jaar later zijn er op veel plekken in Nederland zogenaamde ‘observatiebedden’ ingericht, waar deze groep patiënten terecht kan en de keten wordt ontlast. Eefje en Rob nemen jullie in deze workshop mee in het proces van deze regionale pilot en de spin-off. Hoe is dit tot stand gekomen? Wat zijn succesfactoren en wat zijn de fouten die gemaakt zijn? Dit zowel vanuit het oogpunt van de zorgaanbieder als verzekeraar.

Rob Tips, Zorginkoper Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatiezorg CZ
Rob Tips
Zorginkoper Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatiezorg
 CZ

Rob Tips

Zorginkoper Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatiezorg
 CZ

Eefje Perlot
Directeur
ZZG Herstelcentrum

Eefje Perlot

Directeur
ZZG Herstelcentrum


Sessie 7: Hoe versnel je de opschaling van goede voorbeelden rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek? (discussie)

De Juiste Zorg op de Juiste Plaats is niet nieuw. Tot nu toe spraken we vaak over ’Transmurale Zorg’ of ‘Geïntegreerde Zorg’. Hiervan zijn in Nederland veel goede voorbeelden te vinden. Door de recente Hoofdlijnakkoorden tussen VWS en alle veldpartijen heeft JZOJP een nieuwe stimulans gekregen en zijn op verschillende plaatsen nieuwe initiatieven tot stand gekomen.

Er zijn veel succesvolle innovaties, verbeteringen en best practices, waar iedereen vol bewondering over spreekt. Tot verbazing van Wim Schellekens blijven dit vaak geïsoleerde initiatieven. Nederland heeft nog niet ontdekt hoe deze successen breed te implementeren en op te schalen. In Nederland hebben we geen gestructureerd proces van implementatie en opschaling.

In deze sessie onderzoeken deelnemers met elkaar hoe dit wel zouden kunnen gaan en wat dan de rol is van professionals, bestuurders, zorgverzekeraars en overheid. Daarbij kijken we ook naar succesvolle landelijke initiatieven uit het recente verleden, zoals ‘Sneller Beter’ in ziekenhuisland en ‘Zorg voor Beter’ en ‘Waardigheid en Trots’ in de care en wat we daarvan hebben geleerd.

Indien tijd over, zullen wij ingaan op  de Doorbraakaanpak (‘Breakthrough Collaboratives) zoals deze door het Institute for Healthcare Improvement in Boston is ontwikkeld en de ervaringen daarmee in de VS, Schotland, Denemarken en Nederland.

Wim Schellekens
Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder

Wim Schellekens

Strategisch adviseur, oud-hoofdinspecteur en ziekenhuisbestuurder


Sessie 8: Flitspresentaties

Drie flitspresentaties met nieuwe ontwikkelingen, goede voorbeelden en projecten rond Juiste Zorg op de Juiste Plek en/of de hoofdlijnenakkoorden. Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Voorzitter: Ward Bijlsma

Flitspresentatie 4: Oogzorg in de eerste lijn

Specsavers heeft 144 vestigingen en een landelijk dekkend netwerk van optometristen. Op elke vestiging is een funduscamera beschikbaar. Het bedrijf is een samenwerking gestart met een ziekenhuis, waarbij haar optometristen  vanaf september 2019 in de Specsaver winkels  fundusonderzoeken uitvoeren bij patiënten met diabetische retinopathie. Ook is Specsavers in een eerste verkennende fase met een ander ziekenhuis. De Wit spreekt over beide innovaties tijdens het congres. Zij gaat uitgebreid in op de nieuwe taken van optometristen en de taakverlichting die zij bieden aan oogartsen.

Angelique de Wit
Lid managementteam Nederland
Specsavers

Angelique de Wit

Lid managementteam Nederland
Specsavers

Flitspresentatie 5: De Juiste Oogzorg op de Juiste Plek

Martin Rog trekt bij Menzis projecten waarbij huisartsen patiënten met oogklachten in eerste instantie doorverwijzen naar optometristen in de eerste lijn. Hij spreekt daarover op het congres op 28 november. De projecten vinden plaats in Twente en Ede. De resultaten zijn verbluffend. In 2018 zijn er in Twente  meer dan 2000 patiënten verwezen naar een deelnemende optometrist. En 80%, (bijna 1800 patiënten) kon buiten het ziekenhuis geholpen worden. Er zijn 417 van de 2000  patiënten door de huisarts alsnog verwezen naar de oogarts. Dat zijn veel minder patiënten dan verwacht. Om het effect op de wachtlijsten in het ziekenhuis te beoordelen is nog meer tijd nodig, maar de resultaten zijn bemoedigend.  In zijn presentatie op 28 november gaat Thomas Rog in op de Menzisprojecten.

Martin Rog
Projectmanager Preventie en Projecten
Menzis

Martin Rog

Projectmanager Preventie en Projecten
Menzis

Flitspresentatie 6: Bestuurlijke tafel Zoetermeer

In Zoetermeer is een bestuurlijke regiotafel ZOJP opgetuigd tussen ziekenhuis, eerstelijn, VVT, verzekeraars, GGZ en gemeente (wethouder) en is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.
Regio Zoetermeer vormt hiermee, wat ons betreft een unieke en goed georganiseerde ZOJP regio. Daarnaast wordt de regio ondersteund door een goed aangeschreven regiocoach, en tevens ontwikkelaar van het landelijke PGO (Ivido)

Vanuit de bestuurlijke tafel zijn vier regionale ZOJP deelprojecten benoemd waarin regionaal wordt opgetrokken en die uiteindelijk verder zullen worden uitgerold over zorgnetwerken rondom vastgestelde patiëntgroepen:

–       Kwetsbare ouderen in de acute keten
–       Actueel medicatie overzicht en verificatie in de regio
–       Zelfmanagement, leefstijl en preventie in de regio
–       Digitale gegevensuitwisseling in de regio; Zoetermeer uitgekozen als pilotregio t.b.v. testen Persoonlijke Gezondheids Omgeving

Hans Niendieker
Bestuurder
HINQ

Hans Niendieker

Bestuurder
HINQ


14:30

Theepauze en verplaatsen naar parallelsessie

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

15:00

Parallelsessies ronde C

Van 15.00 uur tot 15.45 uur kunt u kiezen uit een van de drie onderstaande parallelsessies. De inleiders beginnen met een korte presentatie over het thema. Daarna volgt er een discussie naar aanleiding van vragen van de deelnemers of de inleider(s). Uw eigen inbreng staat hierbij centraal. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 09.15 uur.

Sessie 9: Oost, west, Chemo thuis best!

Ziekenhuizen experimenteren steeds meer met thuistoedieningen bij kankerpatiënten. De eerste bevindingen zijn positief, maar is dit een toekomstbestendige vorm van de juiste zorg op de juiste plek?

Milou Tenhagen
Data-analist
Zilveren Kruis

Milou Tenhagen

Data-analist
Zilveren Kruis


Sessie 10: Zorg op afstand dichtbij door inzet nieuwe technologieën: NAAST

NAAST is als nieuwe speler in het zorgsysteem een antwoord op de veranderende zorg in Nederland. Wij bieden betrouwbare, professionele en vooral warme zorg op afstand. 24 uur per dag, 7 dagen per week. NAAST Medisch Service Centrum biedt zorg op afstand aan ziekenhuizen, VTVT organisaties en huisartsen en is actief in heel Nederland. Door digitale oplossingen te combineren met deskundige zorg op afstand, biedt NAAST mensen veiligheid, vrijheid en regie in hun leven. In elke levensfase, tijdens ziekte en kwetsbaarheid. Onze diensten komen voort uit innovaties die we hebben getest met zorgprofessionals en cliënten. Want zij weten als geen ander of een innovatie werkelijk toegevoegde waarde heeft. Vanuit die achtergrond en ervaring bieden wij sterke diensten die een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van zorg en efficiënte werkprocessen.

Mirthe van de Belt
Senior Adviseur
Medisch Service Centrum NAAST

Mirthe van de Belt

Senior Adviseur
Medisch Service Centrum NAAST


Sessie 11: Leefstijlverandering op grote schaal

Onze ambitie is het terugdringen van leefstijl gerelateerde (chronische) ziekten Die ambitie delen we met meer organisaties, maar wat doet Menzis om dit waar te maken?
Gezien de omvang van het vraagstuk, is het bereiken van grote volumes de sleutel bij het maken van impact. Waar liggen de kansen, wat zijn de goede voorbeelden en vooral hoe bereiken we de mensen die onze hulp kunnen gebruiken? Waar kiezen we een digitale online aanpak en waar offline menselijke interactie?
In deze paralelsessie delen we onze visie en leggen we uit hoe we onze maatschappelijke positie maximaal benutten om gezondheidsrisico’s en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Christiaan Rademaker, Regioregisseur en Programmamanager Menzis
Christiaan Rademaker
Regioregisseur en Programmamanager
Menzis

Christiaan Rademaker

Regioregisseur en Programmamanager
Menzis


Sessie 12: Juiste Zorg via de Juiste Prikkel naar de Juiste Plek

Het onderzoeksbureau Strategies in Regulated Markets (SiRM) onderzocht de werking van financiële prikkels op JZODJP  door middel van vijftig interviews.  Zij doet dat in haar rapport Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZODJP) . SiRM concludeert: Door geïnterviewden wordt in steeds andere bewoordingen genoemd: Houd rekening met de financiële prikkels. Deze bepalen grotendeels het succes van initiatieven voor JZODJP. SiRM-onderzoeker JanPeter Heida licht in deze sessie eerst dit rapport en die interviews toe. Daarna brainstormt hij graag met Guus Schrijvers en sessie-deelnemers over financiële prikkels die voor ziekenhuis en medisch specialist acceptabel zijn en gunstig werken voor JZODJP.

Jan-Peter Heida
Partner
SiRM

Jan-Peter Heida

Partner
SiRM


15:45

Discussie, reflectie en afsluiting

Wat heeft u geleerd vandaag? In hoeverre worden de doelstellingen in het regeerakkoord over JZOJP en de Hoofdlijnenakkoorden gehaald? En (hoe) moet het beleid worden bijgesteld? Deze vragen komen aan bod tijdens een interactief zaalgesprek onder leiding van Ward Bijlsma en Guus Schrijvers. Ingeborg Been reageert vanuit VWS en Marius Buiting vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg & Welzijn.

Ingeborg Been, Coördinerend beleidsmedewerker, directie Zorgverzekeringen, Ministerie van VWS
Ingeborg Been
Coördinerend beleidsmedewerker Directie Zorgverzekeringen
Ministerie van VWS

Ingeborg Been

Coördinerend beleidsmedewerker Directie Zorgverzekeringen
Ministerie van VWS

Marius Buiting, Directeur NVTZ Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Marius Buiting
Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Marius Buiting

Directeur
NVTZ (Toezichthouders Zorg & Welzijn)

Ward Bijlsma
Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Ward Bijlsma

Zorgmanager, lid RvA
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht. Daarnaast is hij schrijver van talloze boeken over de gezondheidszorg en oprichter van de Guus Schrijvers Academie.
16:15

Afsluiting met een drankje

Gelegenheid om sprekers en collega’s uit de regio te ontmoeten.

16:45

Einde congres