Programma Ziekenhuis netwerkzorg in de regio: what’s in it for me?

10 november 2021 De Reehorst
print pdf
08:30

Ontvangst deelnemers

09:00

Welkomswoord door de Dagvoorzitter; Mark-Erik Nota

Zorgbeleid beoogt drie doelstellingen te realiseren 1. Goede toegang en hoge kwaliteit van de patiëntenzorg 2. Beheersing van de zorgkosten en 3. Hoge arbeidsmotivatie van zorgprofessionals. Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen is een van de middelen om een of meer van deze doelen te bevorderen. Welke bijdrage levert regionale samenwerking tussen ziekenhuizen aan het tegemoet komen van deze drie doelstellingen? Op deze vraag wordt door alle plenaire sprekers, workshopinleiders en deelnemers vanuit eigen perspectief antwoord gegeven. Dagvoorzitter Nota licht dit in zijn welkomstwoord.

Mark-Erik Nota
Emeritus Lector FM Innovation
DGA Adviesbureau Heelmeesterz

Mark-Erik Nota

Emeritus Lector FM Innovation
DGA Adviesbureau Heelmeesterz

09:15

Videopresentatie Ernst Kuipers

Guus Schrijvers legt Ernst Kuipers 6 stellingen voor.

Ernst Kuipers
Minister van Volksgezondheid

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid

09:35

Regionale samenwerking leidt tot betere kostenbeheersing

Leiden regionale netwerken van ziekenhuizen tot minder of meer dubbele diagnostiek, doorverwijzingen en lagere kosten van behandeling vanwege grotere serieproductie? En als dat zo is, wat is dan de beste betaalmethode van de regionale samenwerking en taakverdeling? Op deze vragen  gaat Jeurissen in op basis van eigen onderzoeken, onderzoeksresultaten van (inter)nationale collega’s en eigen betekenisgeving van wetenschappelijk aangetoonde verbanden.

Patrick Jeurissen
Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, UMC Radboud Universiteit

Patrick Jeurissen

Gezondheidseconoom en hoogleraar betaalbaarheid van de zorg, UMC Radboud Universiteit

10:00

Samenwerking ziekenhuiszorg in de regio Groningen, ‘het kon minder’.

Goede toegang en hoge kwaliteit van de patiëntenzorg draait om mensen en middelen.  Om mensen en middelen optimaal in te zetten is er samenwerking nodig. Patiënten, zorgprofessionals, bestuurders en verzekeraars trekken nog niet altijd aan hetzelfde touw laat staan dezelfde kant op. Wallis de Vries zal de succes- en faalfactoren uit 10 jaar samenwerken behandelen en afsluiten met een doorkijk naar de toekomst.

Bas heeft meer dan 20 jaar ervaring in de gezondheidszorg, in verschillende rollen. Na ruim 10 jaar een academische praktijk als vaatchirurg gevoerd te hebben is hij nu als bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis o.a. verantwoordelijk voor het medische bedrijf, ICT, integraal capaciteitsmanagement en de contractering met verzekeraars. Zijn kwaliteiten als bruggenbouwer en uitdager van de status quo komen van pas in de complexe samenwerkingsvraagstukken die er per definitie in het ziekenhuis zijn, en tussen de ziekenhuizen.

 

Bas Wallis de Vries
Lid Raad van Bestuur
Ommelander Ziekenhuis

Bas Wallis de Vries

Lid Raad van Bestuur
Ommelander Ziekenhuis

10:25

Koffie en thee pauze

10:45

Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen bevordert werkplezier van zorgprofessionals en beperkt uitstroom, indien …..

Een van de grote zorgen voor nu en in de toekomst zijn de grote tekorten op  de arbeidsmarkt van verpleegkundigen zoals OK-assistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen die veelal door de ziekenhuizen zelf (inservice) worden opgeleid. Door de krachten in de regio te bundelen en gezamenlijk op te leiden in een samenhangend stelsel kan nog veel verbeterd worden. Onderlinge afstemming van het HR-Beleid is voorwaardelijk. Voor artsen is de arbeidsmarkt omgekeerd. Eerder te veel artsen zonder baan.

Petrie Roodbol
Emeritus Hoogleraar Verplegingswetenschap, innovatie en educatie
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen

Petrie Roodbol

Emeritus Hoogleraar Verplegingswetenschap, innovatie en educatie
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen

11:10

Patiënten met zeldzame chronische aandoeningen hebben baat bij regionale samenwerking tussen ziekenhuizen.

Timmen had de afgelopen twee jaar te maken met twee opmerkelijke regio gerelateerde casussen. De eerste casus betreft het afstoten (zonder overleg in de regio) door de raad van bestuur van een UMC van volwassenen met spierziekten.

De tweede casus betreft de ontwikkeling van een gezamenlijke website voor twee expertisecentra (één in de Randstad en één in Nijmegen) voor personen met dezelfde chronische aandoening.

De website voor deze aandoening is diagnose gebonden en dus niet aan één ziekenhuis gebonden. Dit bleek te leiden tot grote verschuivingen in de vraag naar zorg. In zijn voordracht licht Timmen deze casussen toe en komt hij tot aanbevelingen voor regionale beleidsbeïnvloeding door patiëntenorganisaties.

Marcel Timmen
Directeur
Spierziekten Nederland

Marcel Timmen

Directeur
Spierziekten Nederland

11:30

Samenwerking tussen ziekenhuizen: Wat vindt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hiervan?

Gelet op het belang van het onderwerp samenwerking tussen ziekenhuizen spreekt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, over voorbeelden van samenwerking tussen ziekenhuizen.  De NVZ voorzitter was de afgelopen anderhalf jaar nauw betrokken bij nieuwe vormen van samenwerking, die meestal inhoudelijk beginnen en later bestuurlijk vorm krijgen. En waarom ook niet, als samenwerking leidt tot meer preventie, behoud van toegang tot zorg, hogere kwaliteit of tot beter betaalbare zorg? Toch zit er een adder onder het gras. Want hoe verhoudt samenwerking zich tot markwerking? En hoe verhoudt deze toenemende samenwerking tussen ziekenhuizen zich tot voorstellen van politieke partijen die regionale samenwerking in eerste instantie willen starten met nieuwe wetgeving? Alle reden om NVZ-voorzitter Ad Melkert zijn visie op deze samenwerking te horen.

Ad Melkert
Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Ad Melkert

Voorzitter Raad van Bestuur
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

11:55

Lunchpauze

12:40

12.40 – 13.30 uur; Parallelsessie 1 en 2

Parallelsessie 1;
1. Pilot geboortezorg in ziekenhuizen in Brabant. Lessons Learned? Wat is er wel tot stand gekomen?

4 ziekenhuizen en vertegenwoordigers van zorgprofessionals en 2 ziektekostenverzekeraars hebben veel energie gestoken in een samenwerking.

Lessons Learned? Wat is er wel tot stand gekomen?

Ine Pennings
Directeur Prenataal Screenings Centrum de Peel
Directeur NOVA Holding, consultancy in de Geboortezorg

Ine Pennings

Directeur Prenataal Screenings Centrum de Peel
Directeur NOVA Holding, consultancy in de Geboortezorg

2. Het kan ook anders

In de Achterhoek besloten de besturen van twee ziekenhuizen tot een volledige fusie, voorafgegaan door een bestuurlijke fusie. Eind 2019 bleek de Raad van Bestuur voornemens de SEH, geboortezorg en kinderafdeling te willen concentreren. Deze niet begrepen sta leidde tot onrust, hetgeen aanleiding was voor bewoners bedrijven en lagere overheid in Winterswijk zich te bundelen in een stichting die aanvankelijk vooral het waarom wilden begrijpen. Na maanden trekken kwam het onderliggend verborgen voornemen op tafel, waarbij het bestuur een nieuw groot ziekenhuis in Doetinchem wilde bouwen dat alleen tot stand kon komen door concentratie van functies in dat nieuwe ziekenhuis. De stichting is in de dit proces begeleid door een ervaren ziekenhuisbestuurder, Ad Huijsmans, die vanuit de(zich ontwikkelende) vraag van patiënt in de Oost Achterhoek vooral met management en medisch staf een plan heeft gemaakt dat zich niet zo zeer richtte op de belangen van het instituut ziekenhuis, maar op het goed functionerende netwerk van huisartsen, verloskundigen en specialisten in Winterswijk en Enschede als uitgangspunten voor kwalitatief sterke , toegankelijk en betaalbare zorg. Dat plan en de uitvoering er van heeft bewezen dat het ok anders kan.In de inleiding wordt ook een parallel getrokken met vergelijkbare ontwikkelingen in den lande.

Ad Huijsmans
Adviseur en voormalig ziekenhuisbestuurder

Parallelsessie 2;
3. De overname van het IJsselmeer ziekenhuis in Lelystad door het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.

De overname van het IJsselmeer ziekenhuis in Lelystad door het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Hoe het ging, hoe het had gemoeten en hoe de samenwerking tussen beide locaties nu is. Tevens komt de meest wenselijke beleidsbeïnvloeding door burgers en patiënten aan de orde, indien een functionele degradatie dreigt van een ziekenhuislocatie, bijvoorbeeld het sluit van een SEH of het stoppen met meerdaagse opnamen.

Martine Visser
Voorzitter
Flevolandse Patiënten Federatie

Martine Visser

Voorzitter
Flevolandse Patiënten Federatie

4. Ontstaan en eerste ervaringen van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) te Zoetermeer

In 2016 begonnen het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft, het Haga ziekenhuis te Den Haag en het Langeland ziekenhuis te Zoetermeer met de voorbereiding van een gezamenlijk  RHOC. In juli  2020 ging het open. Wat zijn de ervaringen over de eerste twaalf maanden? Hoe kregen randvoorwaarden als samenwerking op de werkvloer, bekostiging, kwaliteitsborging en governance vorm?  Tijdens deze sessie doen Jaeger en Bloem verslag en geven zij tips aan sessie-deelnemers die ook één  gezamenlijk centrum voor electieve ingrepen in hun regio willen oprichten. Denk hierbij aan orthopedie, maar ook aan darmoperaties, oogheelkundige ingrepen. prostatectomieën of borstkankeroperaties)

Patricia Jaeger
Bestuurder/Algemeen Directeur
Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Patricia Jaeger

Bestuurder/Algemeen Directeur
Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Rolf Bloem
Directievoorzitter/medisch directeur
Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Rolf Bloem

Directievoorzitter/medisch directeur
Reinier Haga Orthopedisch Centrum


13:35

13.35 – 14.25 uur; Parallelsessie 3 en 4

Parallelsessie 3:
5. Tweede lijns netwerkzorg is effectiever en beter als deze zich aan de patiënt aanpast dan andersom

Binnen het oncologienetwerk van het Bravis en het ETZ ziekenhuis , staat de patiënt centraal. We concentreren de oncologische tweedelijns netwerkzorg waar nodig, maar leveren dit dichtbij of aan zelfs aan huis wanneer dit kan. Oncologische ziekenhuiszorg is maatwerk  verschilt per patiënt en per situatie. Soms kan het niet anders dat een patiënt moet reizen naar een ander netwerkziekenhuis (ETZ) voor de specifieke expertise, maar wanneer het kan moet ook (super)specialistische zorg bij de patiënt thuis geboden (kunnen) worden. Netwerkgeneeskunde optimaforma met verschillende professionals die op verschillende momenten waarde toevoegen voor de patiënt. Maar hoe organiseren we dat netwerk rondom de patiënt? En hoe zorgen we dat de patiënt nog overzicht en de regie kan houden?

Vanuit een praktijkcasus belicht ik graag deze verschillende gezichtspunten.

Mariët Raatgever
Zorgmanager Oncologie
Bravis ziekenhuis

Mariët Raatgever

Zorgmanager Oncologie
Bravis ziekenhuis

6. Triage via de huisarts

In de aanpak van de pandemie heeft het ziekenhuis de discussie maatschappelijk erg gedomineerd. Terwijl de uiteindelijke oplossing meer heeft gelegen in een succesvolle samenwerking om patienten te kunnen laten verblijven op de best passende plek voor de zorg die nodig was. De huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben veel mensen thuis of direct naar covidafdelingen van verpleeghuizen opgevangen en gaandeweg werd door de verbeterende samenwerking deze opvang ook beter. Maar echt samenwerken vraagt kennis en verdieping in elkaar’s werkwijze. De spreekkamer van de huisarts is de barometer van de wijk, daar is zichtbaar wat de vragen zijn. Voor een optimale regiofunctio zijn die spreekkamers onmisbaar om het regionale zorgaanbod te bepalen.

Toosje Valkenburg
Huisarts-opleider
Huisarts opleider GHC de Bilt en medisch directeur Academisch hospice Demeter

Parallelsessie 4:
7. Welke samenwerking tussen ziekenhuizen staat de wetgeving wel en niet toe? Hoorcollege van Joris Rijken Advocaat, partner AKD Benelux Lawyers
Joris Rijken
Advocaat Zorg
Partner AKD Benelux Lawyers

Joris Rijken

Advocaat Zorg
Partner AKD Benelux Lawyers

Joris Rijken is advocaat, niet-praktiserend arts en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg en treedt vooral op voor zorgaanbieders. Hij assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met de NZa, de IGJ, het Zorginstituut en andere overheidsorganen. Joris werkte voorheen als vaste advocaat van VWS, de NZa en zorgverzekeraars. Daardoor weet hij hoe daar de hazen lopen. Joris is een analytische en toegankelijke advocaat. In stressvolle en complexe situaties zorgt hij voor rust en richting. Als het nodig is, procedeert hij. Daarbij is zijn stijl scherp, maar fair. Joris treedt geregeld op als docent, onder meer bij de Grotius Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Hij is lid van de Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.
8. Spreekuur van Joris Rijken; deelnemers leggen concrete casuïstiek voor waarop deze gezondheidsjurist reageert.
Joris Rijken
Advocaat Zorg
Partner AKD Benelux Lawyers

Joris Rijken

Advocaat Zorg
Partner AKD Benelux Lawyers

Joris Rijken is advocaat, niet-praktiserend arts en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg en treedt vooral op voor zorgaanbieders. Hij assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met de NZa, de IGJ, het Zorginstituut en andere overheidsorganen. Joris werkte voorheen als vaste advocaat van VWS, de NZa en zorgverzekeraars. Daardoor weet hij hoe daar de hazen lopen. Joris is een analytische en toegankelijke advocaat. In stressvolle en complexe situaties zorgt hij voor rust en richting. Als het nodig is, procedeert hij. Daarbij is zijn stijl scherp, maar fair. Joris treedt geregeld op als docent, onder meer bij de Grotius Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Hij is lid van de Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

14:30

14.30 – 15.20 uur; Sessie 5

9. Regionale digitale afstemming tussen zorginstellingen en een gemeenschappelijk zorgplatform, raadpleegbaar door zorgverleners en de patiënten

Huijsmans loopt met de congresdeelnemers de volgende actuele thema’s door : relevante uitwisselingen zoals patiëntoverdrachten, samenwerkingen, concrete voorbeelden wat er nu kan (beeldiagnostiek, inzage op de SEH ), rol van de  RSO’s rol van het PGO, VIPP standaarden  en digitale platformen voor de regio. De spreker  mengt recente informatie hierover met grote IT projecten in ziekenhuizen en nu als strategisch adviseur bij Zilveren Kruis.

Jan Christiaan Huijsman
Strategisch adviseur Digitale Zorg bij Zilveren Kruis
expert op het gebied van digitalisering en digitale zorg, auteur en columnist

Jan Christiaan Huijsman

Strategisch adviseur Digitale Zorg bij Zilveren Kruis
expert op het gebied van digitalisering en digitale zorg, auteur en columnist


10. Analyse van grote (beeld)databestanden met AI om prognose en behandeling van ziekten te verbeteren

Met de vergrijzende bevolking is er een grote noodzaak voor preventieve en therapeutische strategieën voor aandoeningen zoals dementie, hart- en vaatziekten en kanker. Het analyseren van grote hoeveelheden biomedische data, gebruik makende van o.a. artificiële intelligentie, kan hier een belangrijke rol spelen. Aan de hand van de analyse van grote aantallen MRI beelden en genetische data zal ik de uitdagingen en mogelijkheden van deze benadering tonen, en bespreken hoe deze de geneeskunde ingrijpend zullen veranderen.

Met deze technieken werken we de facto toe naar een “lerend zorgsysteem”, waarbij we van eerdere patiënten leren om onze patiënten nu optimaal te behandelen. De toegang tot data om van te leren is hiervoor essentieel. Landelijk werken we binnen Health-RI daarom aan een gezondheidsdata-infrastructuur, om data te ontsluiten voor onderzoek en innovatie. In deze gezondheidsdata-infrastructuur spelen regionale centra, en daarmee regionale samenwerking, een belangrijke rol. In 2021 werd aan Health-RI vanuit het groeifonds een grote investering toegekend om haar doelen te realiseren.

Wiro Niessen
Hoogleraar
Erasmus MC / TU Delft / Quantib BV / Health RI

15:20

Pauze

15:45

De oncologische samenwerking binnen de ARTZ, tussen enkele ziekenhuizen in Ede en Arnhem

De Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ) bestaat sinds 2014. Vandaag de dag is ARTZ een goed functionerend oncologisch samenwerkingsverband van Rijnstate, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Slingeland Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep. De doelstelling is om een breed pakket aan oncologische zorg beschikbaar te houden binnen het eigen adherentiegebied van 1,2 miljoen inwoners. Daarom zijn afspraken gemaakt over welke patiënten waar worden behandeld. Er zijn zorgpaden en protocollen op elkaar afgestemd. En er functioneren meerdere regionale MDO’s, waar jaarlijks meer dan 3000 patiënten multidisciplinaire worden besproken en de best mogelijke therapie voor hen wordt bepaald. De kwaliteit van de oncologische zorg is uitstekend.

 

Robert van Schijndel geeft als Programmadirecteur nu 2 jaar leiding aan ARTZ. Tijdens zijn presentatie gaat hij in op de werking en organisatie van ARTZ en laat hij zien op welke wijze ARTZ voortdurend in ontwikkeling blijft.

Robert van Schijndel
Programma directeur
ARTZ; Alliantie Regionale Top Zorg

Robert van Schijndel

Programma directeur
ARTZ; Alliantie Regionale Top Zorg

16:10

Een goed voorbeeld van verticale en horizontale samenwerking in Zuid Limburg

In Zuid Limburg proberen zorgverzekeraars  en ziekenhuizen  vele netwerken tussen ziekenhuizen vanuit en centrale regie aan te sturen. Is dit en wenkend perspectief voor andere regio’s in Nederland? Wiro Gruisen en andere topmensen uit Zuid Limburg lichten toe hoe dat gaat en geven tips aan  congresdeelnemers.

Wiro Gruisen
Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

Wiro Gruisen

Manager regio-regie
CZ Zorgverzekeraar

16:35

Afsluiting met een drankje