Programma Zorg in een Sociaal Sterke Wijk

29 september 2022 Galgenwaard Utrecht
print pdf
08:45

Ontvangst en registratie

09:15

Welkom en opening door de dagvoorzitter

Ina Boerema
Projectleider, GGD Zaanstreek-Waterland

Ina Boerema

Projectleider, GGD Zaanstreek-Waterland

09:30

Van keten zorg naar netwerkzorg

Als we in wijken de veerkracht willen versterken vraagt dat ook iets van de professionals. Hoe kunnen die meer aansluiten bij de leefwereld van mensen en minder ‘overnemen’. Welke hobbels kom je tegen als je integrale zorg in wijken wil laten slagen op een duurzame wijze. Een praktijk casus en ervaringen uit het doorbraakproject netwerkpsychiatrie.

Spreker volgt

Spreker volgt


10:00

Inzet van familie en naasten

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is de koepel van en voor cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Dwayne Meijnckens vertelt welke rol familie en naasten van mensen met psychische problemen kunnen spelen om hun situatie structureel te verbeteren. Ook bespreekt hij wat cliënten- en naastenorganisaties in de ggz kunnen doen om de zorg en informele ondersteuning van psychische kwetsbare mensen beter op elkaar aan te laten sluiten.

Dwayne Meijnckens
Projectmedewerker cliënten- en naastenparticipatie, kwaliteit van zorg en zorginnovatie in de GGz
MIND Platform

Dwayne Meijnckens

Projectmedewerker cliënten- en naastenparticipatie, kwaliteit van zorg en zorginnovatie in de GGz
MIND Platform

10:30

Maak het makkelijker om elkaar te helpen bij wonen

Huisvesting is een belangrijke onderwerp in het herstel van clienten. Het vinden van een eigen woning is daarom erg belangrijk.

Door de krappe woningmarkt wordt dit steeds moeilijker. De vraag is of er ook andere manieren zijn om in een passende woonplek te voorzien.

Wat kunnen we doen om elkaar te helpen bij het vinden van een passende woonplek?

En wat kunnen overheden doen om dit te ondersteunen?

Met voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk nemen we door wat er in jouw regio mogelijk is.

Michiel van Hees
Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

Michiel van Hees

Adviseur Zorgsector en Directeur bij CQ procesmanagement

11:00

Koffie- en theepauze

11:20

Parallelsessies. Keuze uit een van de 2 sessies.

Kies een van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

1. Mensen zijn ingewikkeld. Waarom kiezen voor eenvoud helpt.

Mensen zijn adaptieve complexe wezens die zich bewegen in levendige netwerken. Als zij vastlopen en psychische problemen ontwikkelen schieten onze huidige concepten van ziekte en lineaire behandelingen vaak tekort. In deze sessie wordt erop ingegaan waarom organisatieprincipes, waarin eenvoud, vertrouwen en zelfsturing leidend zijn, helpen om beter aan te sluiten bij mensen in psychische nood

BuurtzorgT biedt ambulante specialistische zorg via het organisatiemodel van Buurtzorg. Kernbegrippen van dit ggz-aanbod zijn:

 • Kleine buurtgerichte teams die behandeling bieden aan mensen thuis die vanwege psychische problemen vastlopen;
 • De behandeling is gericht op herstelondersteuning van mensen in hun context en het versterken van hun netwerken;
 • Teams omarmen het gedachtegoed van de nieuwe GGZ, positieve gezondheid en het bevorderen van een lokaal ecosysteem mentale gezondheid;
 • De buurtgerichte teams werken volgens de principes van zelfsturing, vertrouwen op vakmanschap, bieden ruimte voor flexibiliteit en doen wat nodig is;
Harald Schneider
Psychiater bij een van de BuurtzorgT teams in Groningen

Harald Schneider

Psychiater bij een van de BuurtzorgT teams in Groningen


2. De eenvoudige stad

”Wij zien dat mensen met een LVB of psychiatrische problematiek sneller en dieper in de problemen raken door de eisen die de samenleving aan hen stelt. Ze haken af en raken zo nog verder achterop. Wij geloven dat we de trend van deze groeiende groep kunnen keren. Met de Eenvoudige stad richten we ons op het toegankelijker maken van maatschappelijke instanties. Want als we de complexe omgeving waarin we ons dikwijls bevinden kunnen vereenvoudigen, dan kunnen zij gewoon weer meedoen.”

Spreker vanuit Humanitas DMH

Spreker vanuit Humanitas DMH12:10

Lunchpauze

12:50

Veerkracht in de buurt in het nieuwe preventie-akkoord, het coalitie-akkoord en in andere beleidsnota’s

In de ochtend van dit congres hebben plenaire sprekers de begrippen mentale gezondheid, veerkracht en buurtnetwerken toegelicht. Maar wat klinkt daarvan door in recente beleidsnota’s van regering, branche-organisaties en het Trimbos Instituut zelf? Moeten professionals en beleidsmakers op lokaal niveau wel of niet fietsen met beleidswind in de rug? Bert van der Hoek heeft als geen ander overzicht van wat er landelijk speelt.

Zijn bijdrage is gericht op het belang van de omgeving op de mentale gezondheid. In onze geïndividualiseerde samenleving lijkt mentale gezondheid vaak beperkt te worden tot een individuele kwestie. De praktijk is anders, de grootste impact op iemands mentale gezondheid komt uit de omgeving. Dat kan het gezin zijn, de buurt, de school of het werk, of de samenleving in zijn geheel.

Daarnaast wil hij duidelijk maken dat het om meerdere redenen van belang is onderscheid te maken tussen welbevinden en ziekte. Dat is niet een en dezelfde dimensie, maar zijn twee onafhankelijke dimensies. Dat is van belang ook voor de hervorming van de ggz.

Bert van der Hoek
Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

Bert van der Hoek

Bestuursvoorzitter
Trimbos Instituut

13:20

Hoe blijf ik een onderdeel van de samenleving

Bram Berkvens
Directeur Bedrijfsvoering
GGz Breburg

Bram Berkvens

Directeur Bedrijfsvoering
GGz Breburg

13:50

Parallelsessies. Keuze uit een van de 2 sessies.

Kies een van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

3. De cliënt is in regie, informeel en formele zorg werken samen

‘Er zijn vanuit de GGz om mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid te helpen bij hun herstel en inclusie. Dat is onze missie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat kunnen we niet alleen! Het gaat om positieve gezondheid en het bij elkaar brengen van wonen, welzijn en zorg, maar hoe doe je dat? Wat is dan de plaats van de huidige psychiatrie? En kunnen we deze zorg nog wel bieden vanuit een traditioneel georganiseerde GGz-organisatie?
Netwerkpsychiatrie biedt antwoorden.

(Zie ook: https://phrenos.mett.nl/netwerkpsychiatrie/default.aspx<https://phrenos.mett.nl/netwerkpsychiatrie/default.aspx> )
We nemen jullie graag mee hoe we dat in de regio van Reinier van Arkel (Den Bosch eo) aan het organiseren zijn. Meer weten? Sluit dan aan bij deze workshop.’

Spreker vanuit Reinier van Arkel

Spreker vanuit Reinier van Arkel4. De kracht van zelfonthulling in professionele ontmoetingen

In begeleidingen, bij therapie of coaching onthullen cliënten gevoelens en kwetsbaarheden, die je als hulpverlener, soms zelf ook ervaren hebt. Voor cliënten kan het helpend zijn wanneer je als hulpverlener ook je eigen kwetsbaarheid laat zien, om zo meer naast de cliënt te kunnen staan. Maar hoe openhartig kan en wil je zijn over je eigen kwetsbaarheden? Wanneer is zelfonthulling helpend? Welke valkuilen zijn er bij zelfonthulling en is het een therapeutische techniek of dé open manier om tot contact te komen?

De workshop laat je kennis maken met het begrip zelfonthulling, welke betekenis zelfonthulling voor jou heeft in professionele ontmoetingen, en hoe zelfonthulling te gebruiken in begeleiding en behandeling.

De workshop is als volgt opgebouwd:

 1. We starten met een korte introductie van de begrippen zelfonthulling en ontmoeting.
 2. Samen onderzoeken we de dagelijkse praktijk van zelfonthulling in professionele ontmoetingen: in welke vorm kom je zelfonthulling tegen, waar liggen de ‘grenzen’ van zelfonthulling en openheid, bespreek je de eigen persoonlijke problematiek, hoe ga je om met rolverwarring bij zelfonthulling?
 3. We ronden samen af met een aantal aanbevelingen over het gebruik van zelfonderzoek

De opbrengst is een frisse blik op zelfonthulling, een kleine theoretische reflectie en de toepassing ervan in de eigen praktijk.

Ben Venneman
Bureau ONDERBOVEN

Ben Venneman

Bureau ONDERBOVEN


14:40

Pauze

15:10

Parallelsessies. Keuze uit een van de 2 sessies

Kies een van onderstaande workshops. Laat je inspireren door nieuwe inzichten en invalshoeken. En deel je ideeën en aanpak met andere deelnemers.

5. Met elkaar wonen zorgt voor betekenis, steun en verbinding

Housing First is een vorm van begeleid wonen waarbij een cliënt eerst een woning krijgt. Dit blijkt heel goed te werken voor ex-dakloze mensen met uiteenlopende achterliggende problemen. Want wonen normaliseert en is fundamenteel voor herstel. Bij Gemengd Wonen bestaat een derde tot de helft van de bewoners uit ex-dakloze mensen, vaak in een nieuwe buurt bij Housing First 2.0. De rest bestaat uit mensen, die er voor kiezen daar ook te wonen. Het zijn geen hulpverleners, maar gewoon buren. Na drie jaar begeleiding is er een nieuwe en zelfstandige sociale buurt gecreëerd, die naar elkaar omziet. Buren waarschuwen buurtteams of (zoals in Utrecht) Tussenvoorziening wanneer mensen onverhoopt wegzakken.

De opbouw van de sessie is als volgt:

 1. Na een korte introductie inventariseert Jules van Dam of er deelnemers zijn die ervaring hebben met projecten rond begeleid wonen, zoals Housing First.
 2. Daarna schetst hij de ontwikkeling van de maatschappelijke opvang in Utrecht: Van werken op straat via nachtopvang met zalen vol bedden naar buurten bouwen waar daklozen hun plekken en buren vinden.
 3. Vervolgens vertelt hij hoe Gemengd wonen in de praktijk werkt in Utrecht. Wat zijn de sterke en zwakke punten?
 4. Ook vertellen een tweetal ervaringsdeskundige bewoners hun verhaal
 5. Tenslotte volgt een discussie, waarbij de volgende vragen centraal staan: Welke barrières verwacht je als begeleid wonen à la Gemengd wonen in je eigen wijk of gemeente wordt ingevoerd? Hoe kunnen deze barrières opgelost of voorkomen worden?
Jules van Dam
Directeur, De Tussenvoorziening

Jules van Dam

Directeur, De Tussenvoorziening


6. Veerkracht vergroten met KR8!

GGz Mondriaan is vorig jaar in een aantal van haar FACT-teams gestart met het invoeren en toepassen van het KR8-programma. KR8 (kracht) is een integraal behandelprogramma waarmee volwassenen met een psychotische stoornis kunnen werken aan herstel. Het bestaat uit een methodiek voor psycho-educatie en een huiskamersetting. Deelnemers krijgen inzicht, structuur en leren omgaan met alledaagse dingen: koken, eten, boodschappen doen, contacten onderhouden, activiteiten ondernemen. Zo krijgen ze controle over hun ziekte én hun leven. De effectiviteit van de KR8-methode is in diverse (inter)nationale studies aangetoond.

De opbouw van de sessie is als volgt:

 1. Na een korte introductie inventariseren Marcel Hilwig, Ingeborg Boijens  en Mandy Stevens of er deelnemers zijn die ervaring hebben met KR8 of vergelijkbare behandelprogramma’s.
 2. Daarna vertellen zij hoe het behandelprogramma precies in elkaar steekt en hoe ze KR8 geïmplementeerd hebben bij GGz Mondriaan.
 3. Vervolgens bespreken ze wat de ervaringen zijn van de betrokken zorgprofessionals, de deelnemers, hun familie en naasten.

Tenslotte volgt een discussie, waarbij vragen centraal staan.

Ingeborg Boijens
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en KR8-programmabegeleider

Ingeborg Boijens

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en KR8-programmabegeleider

Marcel Hilwig
Manager Zorg en FACT-psychiater
Mondriaan

Marcel Hilwig

Manager Zorg en FACT-psychiater
Mondriaan

Mandy Stevens
Ergotherapeut
Mondriaan

Mandy Stevens

Ergotherapeut
Mondriaan


16:00

Afsluiting; Reflectie & discussie met sprekers en de zaal

16:30

Borrel met een hapje

17:00

Einde